Agenda

29fa4248-dbbc-4f8e-bcd7-f776a50a56af
27 maart
Onderhandelingen Cao SBOH
29 maart
Onderhandelingen Cao VVT
3 april
Onderhandelingen Cao Gezondheidscentra/AHG
4 april
Onderhandelingen Cao VVT
5 april
Ledenraad LAD

 Nieuws

23.03.2018
Een nieuwe Cao UMC nog ver weg
Op 22 maart hebben de werknemersorganisaties opnieuw gesproken met de NFU over een nieuwe Cao UMC. Tot nu toe verlopen de onderhandelingen zeer moeizaam. De voorstellen die de NFU steeds inbrengt, zijn verslechteringen op hetzelfde thema en getuigen van onvoldoende ambitie.lees verder
23.03.2018
App ‘Goedenacht’ uitgebreid met stappenteller en nieuwe recepten
Vijftien nieuwe recepten, een stappenteller en kennis over feiten en fabels. Veel nieuwe informatie om gezond te werken in de nacht. De app ‘Goedenacht’ is voor medewerkers van umc's, algemene ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale instellingen. Medewerkers kunnen ook ontdekken of zij voldoende bewegen. lees verder
23.03.2018
Sociale partners in gesprek over nieuwe Cao VVT
De VVT-sector staat voor een aantal fikse uitdagingen. Uitdagingen die niemand alleen te lijf kan gaan, maar waar we elkaar voor nodig hebben. De sociale partners in de VVT (LAD/FBZ, FNV, CNV, NU’91, ActiZ en BTN) zijn in gesprek over de nieuwe Cao VVT. De aard van dit proces is van andere aard dan in voorgaande jaren. Cao-partijen geven een inkijkje in dit proces. Daarnaast benoemen we kort de grote, gezamenlijke opgaven van de VVT-sector.lees verder
22.03.2018
Nieuw LAD-magazine verschenen!
Hoe ver zijn psychiaters met het oprichten van medische staven? Wat is de toegevoegde waarde van een tropenarts? En leidt taakherschikking tot betere zorg aan patiënten? Lees het in het nieuwe LAD-magazine, dat op 22 maart is verschenen.lees verder
21.03.2018
Sociale fonds SSFG breidt activiteiten gezondheidscentra uit
De SSFG ontwikkelt activiteiten die de goede arbeidsverhoudingen, scholing en sociaal beleid in de gezondheidscentra stimuleren. Het SSFG-symposium dat op 20 september plaatsvond is de opmaat naar meer activiteiten die de SSFG voor de branche gaat organiseren. lees verder
15.03.2018
Teleurstelling over nieuwe inzet NFU
De NFU heeft een nieuwe inzet voor de Cao UMC opgesteld, die ze op 14 maart aan de werknemersorganisaties heeft toegelicht. Nog lang niet alle onderwerpen zijn besproken, maar duidelijk is wel dat de inzet van werknemersorganisaties en die van de NFU op veel onderwerpen nog steeds mijlenver uit elkaar liggen.lees verder
9.03.2018
Arbeidsvoorwaardelijke ontwikkelingen apothekers in dienstverband
Veel interessante ontwikkelingen rondom de arbeidsvoorwaarden van apothekers. Zo zijn de onderhandelingen gestart voor een nieuwe cao. Verder willen VZA en LAD dat zoveel mogelijk apothekers onder de cao gaan vallen. Daarom roepen ze apothekers op hun werkgever te attenderen op het lidmaatschap van VZA. Daarnaast volgt een overleg met BPOA. Ook zijn er ontwikkelingen op het vlak van gezond en veilig werken. lees verder
5.03.2018
VGN schort al het reguliere overleg met werknemersorganisaties in de gehandicaptenzorg op
Sinds medio december weigert werkgeversorganisatie Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) te overleggen met de werknemersorganisaties. VGN heeft zowel het overleg over de arbeidsvoorwaarden als het overleg over de arbeidsmarkt in de gehandicaptenzorg opgeschort. Aanleiding is een meningsverschil over hoe we verder moeten met de uitkomsten van het onderzoek over onregelmatig werken in de sector. lees verder
28.02.2018
Herregistratie basisartsen sinds 1 januari 2018
Per 1 januari 2018 hebben veel basisartsen zich voor het eerst moeten laten herregistreren in het BIG-register. Voorwaarde voor herregistratie is dat een arts voldoende werkervaring heeft in de individuele gezondheidszorg (gemiddeld 8 uur per week in de afgelopen vijf jaar). lees verder
28.02.2018
Uitdaging belangrijkste reden jongeren voor keuze algemeen ziekenhuis
De uitdaging van het werk met een variatie aan handelingen is de belangrijkste reden om als verpleegkundige in de branche ziekenhuizen te gaan werken. Tweederde van de mbo-studenten en driekwart van de hbo-studenten Verpleegkunde ambiëren daar een baan. Andere belangrijke reden is het krijgen van zekerheid en toekomst. Tijdens de stage neemt hun motivatie nog meer toe. lees verder
23.02.2018
Teken de petitie om knelpunten jeugdzorg op te lossen
Werknemersorganisaties FBZ, CNV, FNV en werkgeversorganisatie Jeugdzorg Nederland zijn in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen samen een online petitie gestart om de knelpunten in de jeugdzorg aan te kaarten.lees verder
22.02.2018
Maak opgebouwd persoonlijk budget van 2015 dit jaar op
Op 1 januari 2016 is het persoonlijk budget van academisch medisch specialisten in umc’s toegevoegd aan het budget functiegebonden kosten. Het Kennis- en DienstverleningsCentrum (KDC) van de Federatie Medisch Specialisten en de LAD adviseert om het persoonlijk budget dat academisch medisch specialisten hebben opgebouwd en nog niet hebben aangewend, uiterlijk dit jaar op te maken.lees verder
20.02.2018
Symposium ‘Zorg Op de Juiste Plek: substitutie’ op 10 april
De Federatie Medisch Specialisten organiseert op 10 april het symposium ‘Zorg Op de Juiste Plek (ZOJP): substitutie’. Tijdens het symposium gaan diverse sprekers in op de landelijke ZOJP-afspraken die zijn gemaakt, best practices en succesfactoren om samenwerking mogelijk te maken.lees verder
20.02.2018
TiiM congres op 29 maart
Op 29 maart vindt het jaarlijkse Technical Innovations in Medicine (TiiM) congres plaats, dat dit keer in het teken staat van ‘Care to create opportunities’. Het congres is interessant voor artsen en technisch geneeskundigen die interesse hebben in technische innovaties in de gezondheidszorg. De LAD verzorgt tijdens het middaggedeelte een workshop.lees verder
19.02.2018
ABP-regeling kent recht op aanvulling nabestaandenpensioen
Vanaf 1 mei 2018 is er geen recht meer op Anw-compensatie. Naast deze Anw-compensatie kent de ABP-regeling een aanvulling op het nabestaandenpensioen als er geen recht is op Anw van de SVB. De (ex-)partner komt in aanmerking voor deze aanvulling als de deelnemer voor 1996 pensioen opbouwde bij ABP.lees verder
15.02.2018
Cao GGZ algemeen verbindend verklaard
De Cao GGZ 2017-2019 is algemeen verbindend verklaard door de minister van SZW. Dat betekent dat de cao-afspraken nu van toepassing zijn op alle werknemers in de ggz die onder de werkingssfeer van de cao vallen.lees verder
12.02.2018
Arbocatalogus Gehandicaptenzorg: veilig en gezond werken
De Arbocatalogus Gehandicaptenzorg helpt veelvoorkomende arbeidsrisico’s in deze branche te herkennen en aan te pakken. Een gezond en veilig werkklimaat draagt in belangrijke mate bij aan plezier in het werk en daarmee ook aan behoud van personeel. lees verder
9.02.2018
Cao-inzet van NFU van tafel
Op donderdag 8 februari heeft het eerste overleg plaatsgevonden over een nieuwe cao UMC. De gesprekken hebben vooral in het teken gestaan van ambitie. Ambitie gericht op boeien, binden en behoud van medewerkers. De werknemersorganisaties, waaronder het Ambtenarencentrum/LAD/FBZ, hebben aangegeven die ambitie niet terug te vinden in de inzet van de NFU. Dat heeft ertoe geleid dat de werkgeversorganisatie haar huidige inzetbrief van tafel haalt. Zij zal komen met een nieuwe, meer concrete inzet waaruit meer ambitie spreekt.lees verder
1.02.2018
Onderhandelingen nieuwe Cao SBOH gestart
De onderhandelingen voor een nieuwe Cao SBOH, die geldt voor aios huisarts- en aios ouderengeneeskunde, zijn in januari gestart. De LAD en SBOH hebben tijdens de aftrap hun inzet toegelicht. De LAD zet in op een cao met een looptijd van een jaar, met goede afspraken over onder andere gezond en veilig werken en een verdere harmonisatie van arbeidsvoorwaarden. lees verder
31.01.2018
Nieuwe App Cao Gehandicaptenzorg geeft snel inzicht in cao-afspraken
Medewerkers en werkgevers in de gehandicaptenzorg hebben vanaf nu sneller inzicht in hun cao-afspraken met de nieuwe, gratis app Cao Gehandicaptenzorg. Met de app kunnen zij met cao-vragen op ieder moment bij de tekst van de cao. Ook kunnen zij onder andere het Persoonlijk Budget Levensfase (PBL) en de arbeidsduur berekenen. De app is een initiatief van de cao-partijen in de Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG).lees verder
31.01.2018
Praat mee over de Arbocatalogus VVT!
De Arbocatalogus VVT is sinds 2008 de bron van richtlijnen, maatregelen en goede praktijken voor goede arbeidsomstandigheden in de VVT. Naast regelmatige updates van de inhoud, is het nu tijd om de Arbocatalogus grondig onder de loep te nemen en aan te passen aan de huidige wensen van de gebruikers.lees verder
29.01.2018
Reparatie derde WW-jaar in de jeugdzorg
Vanaf 2016 is de WW- en de loongerelateerde WGA-uitkering stapsgewijs verkort. In de Cao Jeugdzorg (en de Cao Sociaal Werk) zijn afspraken gemaakt om de versobering te repareren. Dit gebeurt via de Private Aanvulling WW en WGA (PAWW). De PAWW wordt op 1 maart 2018 van kracht. lees verder
24.01.2018
Interactieve en geactualiseerde app Cao Ziekenhuizen
De app van de Cao Ziekenhuizen is vernieuwd en geactualiseerd in verband met de nieuwe cao. De interactieve app heeft een modernere uitstraling gekregen. Vanuit de veelgestelde vragen en de rekentools kan nu meteen doorgeklikt worden naar gerelateerde cao-artikelen.lees verder
12.01.2018
Congres op 31 mei over taakherschikking in de zorg
Bij capaciteitsproblemen kan taken herschikken een oplossing zijn. Welke succesvolle praktijkvoorbeelden zijn er in de eerste- en tweedelijnszorg? Daarover organiseren NAPA, de Federatie Medisch Specialisten en V&VN VS een congres op 31 mei. lees verder
11.01.2018
Gedragsregel 'Nul is de norm' formeel vastgelegd
De regels in de medische beroepsuitoefening voor het drinken van alcohol en het gebruik van psychoactieve middelen zijn vanaf nu formeel opgenomen in de KNMG-gedragsregels. Hiermee is een lang bestaande set ongeschreven regels geformaliseerd voor alle artsen en coassistenten die patiëntgebonden werkzaamheden uitvoeren.lees verder
10.01.2018
Specialisme van voorkeur beïnvloedt werktevredenheid
Artsen die zijn opgeleid in het specialisme van hun eerste voorkeur, zijn meer tevreden over hun werk dan collega’s die er niet in slaagden de gewenste opleiding te volgen. Dat is de belangrijkste conclusie die arts/bedrijfskundige Lodewijk Schmit Jongbloed trekt in het onderzoek waarop hij onlangs promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen.lees verder
10.01.2018
Onderhandelingen nieuwe Cao UMC binnenkort van start
Op 9 januari zijn de cao-partijen voor de Cao UMC voor een soort aftrapbijeenkomst bijeen geweest. Er is informatie uitgewisseld over een aantal feiten en cijfers van APG en over het generatiebeleid. Afgesproken is dat de onderhandelingen voor een nieuwe cao op 8 februari starten. lees verder
10.01.2018
Hulp nodig bij belastingaangifte? Maak gebruik van onze Belastingservice
Als LAD-lid kunt u gebruikmaken van de LAD- Belastingservice, waarbij u tegen een aantrekkelijk tarief het invullen van uw aangiftebiljet (en eventueel dat van uw partner) kunt uitbesteden. Wilt u hier gebruik van maken? Geeft u zich dan vóór 23 februari 2018 op. lees verder
4.01.2018
Salarisinformatie Cao VVT 2018
In de salarisinformatie Cao VVT 2018 zijn de premies en bedragen opgenomen die op grond van de CAO VVT jaarlijks worden aangepast. lees verder
2.01.2018
Hoge werkdruk op SEH
Veertig procent van de SEH-verpleegkundigen en SEH-artsen voelt zich emotioneel uitgeput en heeft last van de hoge werkdruk. Dat blijkt uit een onderzoek naar de psychosociale arbeidsbelasting op de Spoedeisende Hulp van 19 ziekenhuizen. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Stichting IZZ en het Amphia Ziekenhuis. De LAD maakt deel uit van de adviesraad van het project. lees verder