Agenda

c74066a7-ff3d-4db7-877f-353d4bc6c7f4
27 maart
Onderhandelingen Cao SBOH
29 maart
Onderhandelingen Cao VVT
3 april
Onderhandelingen Cao Gezondheidscentra/AHG
4 april
Onderhandelingen Cao VVT
5 april
Ledenraad LAD

 Privacy Statement

De LAD neemt uw privacy serieus. In dit Privacy Statement staat hoe de LAD uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt. Wijzigingen in dit Privacy Statement worden op onze website bekendgemaakt. Indien het ingrijpende wijzigingen zijn, worden LAD-leden ook via de LAD-nieuwsbrief geïnformeerd.

De LAD is gevestigd te Utrecht aan de Janssoniuslaan 34-36. De LAD treedt op als verantwoordelijke partij voor de verwerking van uw persoonsgegevens onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De LAD is bereikbaar via haar website www.lad.nl en het e-mailadres bureau@lad.nl. De wijze van opslaan en het gebruik van uw persoonsgegevens zijn aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onder nummer m1596962.

De LAD kent gewone en buitengewone leden. Gewone leden zijn:
a. personen die bevoegd zijn in Nederland de titel van arts of een daarmee gelijk te stellen titel te voeren of hebben gevoerd;
b. coassistenten, klinisch chemici, klinisch fysici, (ziekenhuis) apothekers en technisch geneeskundigen;
c. promovendi op terrein van de geneeskunst en die geen arts zijn, alsmede ook hoogleraren bij de faculteiten geneeskunde, die geen arts zijn.

Daarnaast moet het lid voldoen aan één van de volgende bepalingen:

 • de werkzaamheden worden geheel of ten dele in dienstverband of als zelfstandig arts al dan niet met personeel uitgevoerd.
 • zijn arbeidsverhouding wordt voor de sociale verzekeringswetgeving of het BBA met een 
  dienstverband gelijkgesteld.
 • hij kan voorafgaand aan of aansluitend op het dienstband recht laten gelden op een uitkering dan wel inkomend op grond van de sociale zekerheidswetgeving, wachtgeldregeling of vergelijkbare of daarvoor in de plaats tredende ambtelijke regelingen.

Buitengewone leden behoren tot een categorie die op voordracht van het Bestuur door de Ledenraad is aangewezen en toegelaten. Daarnaast worden de leden die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt ook als buitengewoon lid beschouwd.

Verbindingen
Indien u lid bent van de LAD bent u ook automatisch verbonden met de landelijke artsenfederatie KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst).
Artsen in opleiding tot medisch specialist (aios) zijn ook automatisch verbonden met De Jonge Specialist (DJS). Coassistenten zijn ook automatisch verbonden met De Geneeskundestudent.
Leden die vallen onder de Cao GGZ, Gehandicaptenzorg, Gezondheidscentra, Jeugdzorg, Nederlandse Universiteiten, Onderzoekinstellingen, UMC, VVT of Ziekenhuizen zijn ook automatisch verbonden met de FBZ (Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg).

De LAD is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door de hierboven genoemde organisaties en de hieronder genoemde organisaties. Voor de wijze waarop die organisaties omgaan met uw persoonsgegevens, verwijst LAD naar de (eventueel) door hen gepubliceerde privacy statements.

Hoe worden uw persoonsgegevens gebruikt?
De LAD gebruikt uw persoonsgegevens zodat zij haar diensten aan u kan aanbieden en haar verplichtingen tegenover u kan nakomen. In eerste aanleg geeft u zelf uw persoonsgegevens aan de LAD, tenzij u behoort tot de volgende ledengroepen:

 • medisch specialisten; de LAD ontvangt uw gegevens via de Federatie Medisch Specialisten.
 • klinisch chemici; de LAD ontvangt uw gegevens via de Federatie Medisch Specialisten.
 • klinisch fysici; de LAD ontvangt uw gegevens via de Federatie Medisch Specialisten.
 • technisch geneeskundigen; de LAD ontvangt uw gegevens via de Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde.
 • aios medisch specialisten; indien u zich heeft aangemeld via De Jonge Specialist ontvangt de LAD de gegevens via deze vereniging.
 • aios huisartsengeneeskunde werkzaam bij SBOH; de LAD ontvangt uw gegevens via SBOH.
 • aios ouderengeneeskunde werkzaam bij SBOH; de LAD ontvangt uw gegevens via SBOH.
 • aios arts verstandelijk gehandicapten werkzaam bij SBOH; de LAD ontvangt uw gegevens via SBOH.
 • coasssistenten; de LAD ontvangt uw gegevens via De Geneeskundestudent

De LAD ontvangt van bovengenoemde samenwerkingspartijen de volgende gegevens:
- Titels
- Voorletter(s)
- Voornaam
- Tussenvoegsel(s)
- Achternaam
- Titel achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Privéadres
- Huisnummer
- Huisnummer toevoeging
- Postcode
- Woonplaats
- Land
- Telefoonnummer privé
- Mobiel nummer
- E-mail privé
- Organisatienaam
- Telefoonnummer werk
- E-mail werk
- (Medisch) specialisme(n)
- Cao-code
- Uniek lidmaatschapsnummer
- Bronvereniging

Voorts zal de LAD persoonsgegevens over u verkrijgen wanneer u gebruikmaakt van de dienstverlening van de LAD. Het gaat dan om gegevens die u zelf uit eigen beweging aan de LAD verstrekt, zoals overeenkomsten en correspondentie en gegevens die de LAD verkrijgt als gevolg van uw gebruik van de website van de LAD, zoals bijvoorbeeld uw IP adres en informatie uit cookies (zoals hieronder beschreven).

De LAD kan uw gegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • om het verlenen van (individuele) (juridische) dienstverlening aan u mogelijk te maken en om, waar van toepassing, facturen te kunnen sturen voor die dienstverlening;
 • om achterbanpeilingen te faciliteren en te coördineren in het kader van collectieve belangenbehartiging;
 • om contact te kunnen onderhouden met (plaatsvervangend) vertegenwoordigers in raden/ algemene vergadering;
 • om informatie omtrent de eigen (collectieve) diensten van de LAD toe te sturen waaronder bijvoorbeeld nieuwsbrieven, en om u per post het LAD Magazine toe te zenden;
 • om uw dossier te beheren en voor archiefdoeleinden;
 • voor statistische doeleinden en voor het verbeteren en beveiligen van de website.

Uw gegevens worden niet langer opgeslagen dan nodig is voor het uitvoeren van de diensten van de LAD of zolang als we bij wet verplicht zijn. Daarna worden uw persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd.

Wie hebben er toegang tot uw gegevens?
De LAD gaat discreet om met uw persoonsgegevens en zal uw gegevens nooit zonder uw expliciete toestemming verstrekken aan derden voor (direct) marketingdoeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen).

De LAD verstrekt uw gegevens alleen aan derden om aan haar verplichtingen tegenover u te kunnen voldoen en om er voor te zorgen dat derden aan hun verplichtingen jegens u kunnen voldoen. Zo zal de KNMG over uw gegevens dienen te beschikken om u te kunnen registreren als lid dan wel om hun (collectieve) diensten aan u te kunnen verlenen. Daarnaast zal VvAA ook over uw gegevens dienen te beschikken om u te kunnen registreren om de diensten in het kader van de LAD-ledenvoordelen te kunnen verstrekken.

Automatisch gegenereerde informatie die de LAD verzamelt voor statistische doeleinden (in het kader van de werking van de website) en de beveiliging en verbetering van de website zullen alleen aan derden worden verstrekt voor zover deze informatie niet tot u herleidbaar zijn.

De LAD kan uw gegevens ook aan derden verstrekken indien zij daar op grond van wet- en regelgeving toe is verplicht, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Uitsluitend daartoe bevoegde personen hebben toegang tot de persoonsgegevens. De LAD houdt zich aan de wettelijke regels en kaders.

Wat zijn uw rechten?
U hebt het recht om informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we over u bewaren. Indien die gegevens onjuist, niet (meer) van toepassing of onvolledig zijn dan kunt u ons vragen om deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. Hiervoor kunt u contact opnemen met bureau@lad.nl. Mocht u geen e-mailberichten van de LAD willen ontvangen dan kunt u zich daarvoor afmelden via de mogelijkheid die daartoe wordt geboden onderaan elke mailing van de LAD aan u.

Hoe worden uw gegevens beschermd?
Wij hebben passende organisatorische- en technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies of enige (andere) vorm van onrechtmatig gebruik zoals manipulatie en ongeautoriseerde toegang door onbevoegden.

Cookies
De LAD maakt gebruik van cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van haar website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of telefoon worden opgeslagen en bij volgende bezoeken aan de website worden teruggestuurd naar de server. Door gebruik te maken van onze website kunnen cookies worden geplaatst en kan door de LAD toegang tot die cookies worden verkregen. Cookies kunnen uw computer, tablet of telefoon of bestanden die daarop staan niet beschadigen. Wij gebruiken zowel eigen cookies (first party cookies) als cookies van derden (third party cookies). Eigen cookies zijn door of voor ons gemaakt, worden door ons op uw computer, tablet of telefoon geplaatst en alleen wij hebben toegang tot deze cookies. Cookies van derden worden door hun gemaakt en geplaatst en alleen de derde partij heeft toegang tot die cookies. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud en werking van cookies van derden en zijn daarvoor ook niet verantwoordelijk. Zowel eigen cookies als cookies van deren kunnen tijdelijk of permanent op u computer, tablet of telefoon worden geplaatst.

Google Analytics
De LAD maakt gebruik van Google Analytics om meer te weten te komen over het gebruik van haar website. Google Analytics plaatst een permanente cookie op uw computer, tablet of telefoon. De door het cookie verzamelde gegevens worden door Google geanalyseerd en de resultaten worden aan de LAD ter beschikking gesteld. Op basis van deze analyses kan de LAD aanpassingen maken op haar website en of service.

Sociale media buttons
Op de website wordt gebruik gemaakt van sociale media buttons, bijvoorbeeld van Twitter. Via deze buttons kunt u informatie van de website delen met anderen of aanbevelen. Via de sociale media buttons worden door derde partijen cookies geplaatst. Deze cookies kunnen uw gebruiksgemak optimaliseren maar ook uw surfgedrag volgen.

Via uw browser kunt u de instellingen voor het plaatsten van cookies aanpassen. U kunt uw instellingen zo aanpassen dat u tijdens het volgende bezoek aan de website geen cookies ontvangt of dat u een melding krijgt wanneer er een nieuw cookie naar uw computer, tablet of telefoon wordt gestuurd. Ook kunt u via uw browser cookies verwijderen. Indien u ervoor kiest om cookies uit te schakelen kan het zo zijn dat u niet meer van alle mogelijkheden van de website van de LAD gebruik kunt maken. Raadpleeg uw browserinstructies of de 'help'-functie van uw browser om meer te weten te komen over de instellingen en het verwijderen van cookies.

Links naar andere websites
Op de website kunnen links staan naar andere websites waar de LAD geen toezicht op houdt. De LAD is dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en de mogelijke verwerking van persoonsgegevens door deze websites.

Vragen? 
Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kunt u een e-mail met uw vraag of opmerking sturen aan bureau@lad.nl