skip to Main Content

Ook een nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten

 

Met de instemming van de leden is de nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten (NU) een feit. De nieuwe cao gaat met terugwerkende kracht in per 1 juli 2017 en loopt tot en met 31 december 2019.

Werknemers krijgen per 1 mei 2018 een structurele loonsverhoging van 2 procent. Daarnaast wordt er eenmalig 0,6% van het bruto jaarsalaris uitgekeerd. Op 1 februari 2019 worden de salarissen nog eens structureel verhoogd met 2,6%.

In deze cao wordt begonnen met de expliciete verankering van ‘een leven lang leren’ in een loopbaantraject voor ondersteunende functies (OBP). Uitgangspunt is dat iedere OBP’er die binnen de cao een vast contract heeft, ongeacht voor welke functie, dit doet voor de duur van een vooraf vastgestelde periode van minimaal 4 tot maximaal 6 jaar. Gedurende deze periode ontwikkelt de werknemer zich zodat na deze periode een stap kan worden gezet. In overleg kan ook worden besloten op dezelfde positie te blijven. De ontwikkelinitiatieven zijn gericht op de huidige functie en/of op een andere functie binnen of buiten de universiteit. De werkgever faciliteert het ontwikkelproces.

Wanneer een medewerker vijf jaar of korter voor zijn/haar AOW-gerechtigde leeftijd zit, kan iemand met een voltijdbaan 0,2 of 0,4 fte minder gaan werken. Daar staat een salaris van 85% dan wel 70% tegenover. Er blijft sprake van volledige pensioenopbouw. Ook deze regeling is een pilot en gaat in vanaf 1 januari 2019 tot en met 1 juli 2020. De vrijkomende formatie wordt benut voor in- en doorstroom.

Junior docenten krijgen een contract aangeboden van vier tot zes jaar in plaats van de vaak jaarlijkse of tweejaarlijkse aanstelling. Junior docenten met wetenschappelijke ambities krijgen zo meer tijd om hun PhD af te ronden. Voor postdocs komen er meer mogelijkheden om aangesteld te worden voor de duur van bijvoorbeeld een onderzoekproject.

Komende tijd werken partijen de tekst van het onderhandelaarsakkoord uit tot een cao-tekst.