skip to Main Content

Aanvullende afspraken voor aios M&G

 

De LAD en de SBOH hebben een aantal aanvullende afspraken gemaakt voor aios M&G die het profiel jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding tuberculosebestrijding, medische milieukunde of forensische geneeskunde volgen. De afspraken sluiten aan op de overeenkomst die in 2018 werd gesloten.

Achtergrond

Het ministerie van VWS besloot in 2017 een aantal vernieuwingen door te voeren in de opleiding tot arts Maatschappij & Gezondheid voor vier profielen: jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding, tuberculosebestrijding en medische milieukunde. Reden daarvoor was dat de instroom in de opleiding niet voldoende bleek om de behoefte aan opgeleide artsen in het werkveld te vervullen.

Aansluitend op de vernieuwing werd besloten dat aios in een van deze vier profielen in dienst komen van de SBOH, de werkgever waar ook aios huisarts-, ouderengeneeskunde en aios-AVG in dienst zijn. Groot voordeel daarvan is dat er gelijke arbeidsvoorwaarden gelden voor alle aios M&G: voorheen was dit afhankelijk van de instelling waar de opleiding wordt gevolgd.
Voor aios in dienst van de SBOH geldt de Cao SBOH. De LAD vertegenwoordigt aios aan deze tafel.

Nu ook aios M&G in dienst zouden komen van de SBOH, was het logisch dat de LAD samen met de SBOH een overeenkomst afsloot voor de overgang van het werkgeverschap. Die overeenkomst werd in 2018 gesloten, in afstemming met KAMG en LOSGIO.

Wat is er nu aanvullend afgesproken?

 

Toevoeging aios forensische geneeskunde
In de loop van 2018 werd besloten een vijfde profiel aan de vernieuwing toe te voegen: forensische geneeskunde. Op 1 januari 2019 zijn 14 aios met dit profiel gestart. Afgesproken is dat ook zij in dienst zijn van de SBOH. De LAD heeft, in afstemming met LOSGIO, met de SBOH afgesproken dat dit betekent dat de garantieregeling die in 2018 werd overeengekomen, ook voor deze aios-groep geldt. De garantieregeling bevat afspraken voor aios die al enige tijd als basisarts in een instelling werkten, voordat zij met de opleiding begonnen.

Met de garantieregeling wordt voorkomen dat zij er qua arbeidsvoorwaarden op achteruitgaan. De LAD houdt dit jaar een vinger aan de pols om te beoordelen of de afspraken uit de garantieregeling ook voor deze groep aios passend zijn.

Voor alle aios M&G in een van de vijf profielen
Met de SBOH werden in 2018 afspraken gemaakt over de arbeidsvoorwaarden voor alle aios M&G. Over twee onderwerpen moesten we aanvullende afspraken maken:

  • Pensioen
    Afgesproken was dat het pensioen van de aios M&G zou worden ondergebracht bij ABP. Dit leidde echter tot problemen.
    Pensioenfonds PFZW bleek het beste alternatief. Om te zorgen dat de aios hier financieel geen nadeel van ondervinden, hanteert de SBOH voor deze groep de pensioenpremieverdeling zoals die bij het ABP ook geldt: 70% van de premie wordt betaald door de werkgever en 30% wordt ingehouden op het salaris van de werknemer. Wel krijgt de aios mogelijk te maken met wisseling van pensioenfonds, bijvoorbeeld als hij voorafgaand aan de opleiding al bij een GGD werkte (en dus pensioen opbouwde bij het ABP) of als hij als afgestudeerde arts M&G bij een GGD gaat werken. Het is dus belangrijk om op die momenten goed te kijken naar de gevolgen van waardeoverdracht. De aios worden hierover geïnformeerd door het pensioenfonds.
  • Arbeidsongeschiktheidsverzekering
    De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor de aios M&G zou op dezelfde manier worden vormgegeven als voor de andere aios bij de SBOH. De verzekeraar (Movir) wilde hier echter niet aan meewerken onder dezelfde voorwaarden. Daarom is uitgeweken naar een andere verzekeraar, Nationale-Nederlanden, en is meteen gekeken naar een zo eerlijk mogelijke verzekering die het inkomen van de aios aanvult op de momenten dat dit het meest nodig is.