Agenda

6da54deb-5dbc-4a37-9ad5-5e12d5f63585
22 juni
Ledenraad LAD
28 juni
Bijeenkomst in VUMC over Cao UMC
4 juli
Bijeenkomst in Radboudumc over Cao UMC
5 juli
Bestuur LAD
5 juli
Bijeenkomst in UMCG over Cao UMC

 Nieuws

22.06.2018
Jurriaan Penders benoemd tot LAD-bestuurslid
De ledenraad van de LAD heeft vandaag ingestemd met de benoeming van Jurriaan Penders tot algemeen bestuurslid van de LAD. Penders, van huis uit bedrijfsarts, volgt daarmee per direct Cisca Koning-van den Berg op, die de functie vanwege persoonlijke redenen heeft moeten neerleggen. lees verder
21.06.2018
Nieuwe Cao Hidha van kracht
De achterbannen van de LHV en de LAD hebben ingestemd met het principeakkoord voor de Cao Hidha. Dit betekent dat de nieuwe cao, die loopt van 1 juli 2017 tot en met 28 februari 2019, definitief is en alle afspraken vanaf nu gelden. De LHV en de LAD gaan het principeakkoord uitwerken in een nieuwe cao-tekst.lees verder
21.06.2018
Acties in voorbereiding voor een goede Cao UMC
Het ultimatum dat de werknemersorganisaties in de zorg afgelopen week aan de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) stuurden, verliep dinsdag 19 juni om 9.00 uur. De NFU is in haar reactie helaas niet ingegaan op de eisen van de 67.000 werknemers. Voor de vier betrokken werknemerspartijen, waaronder LAD/AC/FBZ, staat voorop goede cao-afspraken te maken. Nu de NFU er wederom blijk van geeft niet serieus in te gaan op onze eisen is besloten over te gaan tot het voorbereiden van acties. lees verder
15.06.2018
LAD zoekt een nieuwe voorzitter
Beschikt u over bestuurlijke ervaring en heeft u een duidelijke visie op de LAD-koers voor de komende jaren? Stelt u zich dan vóór 1 september kandidaat als voorzitter van de LAD. Omdat de termijn van huidig voorzitter Christiaan Keijzer eind dit jaar afloopt, zoeken we per 1 januari 2019 een nieuwe voorzitter.lees verder
13.06.2018
Hoe werkt de ouderenzorg?
Waar gaat de 28 miljard euro in de zorg naartoe en hoeveel geld geven we per oudere uit? Welke wetten gelden en welke partijen zijn actief in de ouderenzorg? Deze en andere vragen worden beantwoord in het boek 'Zó werkt de ouderenzorg', de nieuwste publicatie van het Platform Zó werkt de zorg, waar ook de LAD in participeert. lees verder
13.06.2018
Update Cao Gezondheidscentra/AHG
Werkgeversvereniging InEen wil onderzoeken of de werknemers die nu onder de Cao Gezondheidscentra vallen, onder de cao van hun eigen werkveld kunnen gaan vallen. Werknemersorganisaties hebben toegezegd mee te willen werken aan dit traject, maar wel onder bepaalde voorwaarden.lees verder
13.06.2018
Werknemersorganisaties stellen een ultimatum aan de NFU
Samen met de andere werknemersorganisaties heeft de LAD/Ambtenarencentrum/FBZ vandaag een brief verstuurd aan de NFU waarin we nogmaals aangeven dat de werkgeversorganisatie niet of nauwelijks tegemoetkomt aan onze voorstellen voor een nieuwe Cao UMC. In deze brief is een ultimatum gesteld aan de NFU.lees verder
11.06.2018
Cao Ziekenhuizen algemeen verbindend verklaard
De Cao Ziekenhuizen 2017-2019 is algemeen verbindend verklaard (AVV) door de minister van SZW. Dat betekent dat de cao-afspraken met ingang van 8 juni jl. van toepassing zijn op alle werkgevers die ziekenhuiszorg aanbieden. lees verder
8.06.2018
Akkoord voor allereerste Cao Zorg van de Zaak
De LAD, De Unie, en de werknemersvereniging Zorg van de Zaak hebben met Zorg van de Zaak een principeakkoord bereikt over de allereerste Cao Zorg van de Zaak. De LAD is blij dat het na een aantal intensieve overlegmaanden is gelukt om deze cao tot stand te brengen, met als uitgangspunt dat alle werknemers erop vooruitgaan. lees verder
7.06.2018
Binnenkort: bijeenkomsten in alle umc's
De onderhandelingen voor een nieuwe Cao UMC liggen stil. Werkgevers blijven vasthouden aan hun voorstellen. De NFU heeft haar bod mooi verpakt, maar het levert de medewerkers van umc’s onvoldoende op. In alle umc’s worden momenteel actiecomités gevormd en binnenkort vinden werknemersbijeenkomsten plaats. lees verder
7.06.2018
Akkoord voor nieuwe Cao SBOH
De LAD en de SBOH hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe Cao SBOH, die geldt voor aios huisarts- en oudergeneeskunde, en voortaan ook voor aios-AVG. Naast een salarisverhoging van in totaal 2,8 % structureel en twee incidentele uitkeringen, wordt de regeling voor het belonen van ervaringsjaren aanzienlijk verbeterd. lees verder
1.06.2018
Onderhandelaarsakkoord bereikt voor nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten 2017-2019
LAD/AC/FBZ, FNV, CNV Overheid en VAWO/CMHF en de VSNU zijn gekomen tot een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao voor de ca 50.000 universiteitsmedewerkers in ons land. De looptijd van de cao is van 1-7-2017 tot en met 31-12-2019. Het akkoord bevat onder andere afspraken over meer perspectief voor junior docenten en postdocs, mobiliteit en duurzame inzetbaarheid van ondersteunend personeel, een vitaliteitspact en een structurele loonsverhoging. lees verder
28.05.2018
Onderhandelingen Cao UMC vastgelopen
De onderhandelingen voor een nieuwe Cao UMC zijn vastgelopen. Samen met de andere werknemersorganisaties zullen we ons beraden op vervolgstappen.lees verder
25.05.2018
Inperken ‘expatsubsidie’ geen goed idee
Het kabinet wil vanaf volgend jaar bezuinigen op de zogeheten ‘expatsubsidie’. Dit is een fiscale vrijstelling van 30% van het loon die buitenlandse werknemers genieten. VSNU, de NFU, TNO, WVOI, de LAD en een aantal andere organisaties waarschuwen in een brief dat inperking van de fiscale subsidie het moeilijker zal maken voor universiteiten, umc's en kennisinstituten om wetenschappelijk toptalent aan te trekken.lees verder
18.05.2018
Arbeidsmarktmonitor UMC in de maak
SoFoKleS, het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds voor onder andere umc’s, gaat samen met TNO en FWG een Arbeidsmarktmonitor UMC ontwikkelen. Deze moet inzicht bieden in het toekomstperspectief voor werknemers in umc’s op basis van arbeidsmarktontwikkelingen. lees verder
9.05.2018
Workshop Gezonde roosters en belastende diensten ggz op 29 mei
Op 29 mei vindt een workshop plaats over de checklist gezonde roosters en belastende diensten. In de Cao GGZ 2017-2019 hebben cao-partijen afgesproken zo’n checklist te ontwikkelen. Er is intussen een prototype, dat op 29 mei wordt besproken.lees verder
9.05.2018
Symposium over uitdagingen in gezondheidscentra
Hoe houd je de werkdruk in gezondheidscentra in de hand en hoe anticipeer je op een tekort aan personeel de komende jaren? Daarover gaat het symposium ‘Uitdagingen in het gezondheidscentrum: samen pakken we dat op’, dat op 12 september wordt georganiseerd. lees verder
8.05.2018
70 jaar LAD
Op 8 mei 2018 bestaat de LAD precies 70 jaar! We begonnen ooit met 600 leden; intussen zijn dat er ruim 33.000 en maken we ons dagelijks hard voor de belangen van artsen in dienstverband.lees verder
7.05.2018
Cao-partijen VVT sluiten onderhandelaarsakkoord met 4% loonsverhoging!
Werkgeversorganisaties ActiZ, BTN en werknemersorganisaties LAD/FBZ, FNV, CNV en NU’91 hebben op 7 mei 2018 een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe Cao VVT. lees verder
4.05.2018
Jaarverslag 2017: uiteenlopende activiteiten
7 cao-akkoorden, 50 sociaal plannen, 2.500 individuele vragen/dossiers, een oplossing voor de pensioenaftopping en ruim 3.000 nieuwe leden: het zijn een paar resultaten die de LAD in 2017 bereikte en die worden toegelicht in het jaarverslag.lees verder
4.05.2018
Cao Gehandicaptenzorg nu van toepassing op hele branche
De Cao Gehandicaptenzorg 2017-2019 is algemeen verbindend verklaard (AVV) door de minister van SZW. Dat betekent dat de cao-afspraken van toepassing zijn op alle werkgevers en werknemers in de gehandicaptenzorg.lees verder
3.05.2018
Modelovereenkomsten waarneming gewijzigd
De modelovereenkomsten waarneming voor MSB’s en ziekenhuizen zijn aangepast. In plaats van de verplichting om een eigen medische aansprakelijkheidsverzekering te hebben, is nu een doorbelastingplicht opgenomen. lees verder
3.05.2018
Ron Bartels gaat apothekers vertegenwoordigen in LAD-ledenraad
Eind maart deed de LAD een oproep voor een nieuw ledenraadslid voor kiesgroep 15 (Apothekers in dienstverband). Er meldde zich één enthousiaste kandidaat, die daarmee automatisch is benoemd: Ron Bartels.lees verder
2.05.2018
Nieuw hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg
Het ministerie van VWS en een groot aantal zorgorganisaties hebben op 26 april overeenstemming bereikt over een nieuw hoofdlijnenakkoord voor de medisch-specialistische zorg.lees verder
2.05.2018
Onderzoek onder geneeskundestudenten over wachttijd
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is deze week een onderzoek gestart om een beeld krijgen van de doorstroom van de bachelor- naar de masterfase van een aantal opleidingen, waaronder geneeskunde. De Geneeskundestudent had de ‘wachttijdproblematiek’ voor coschappen eerder al geagendeerd. lees verder
26.04.2018
Principeakkoord Cao Hidha bereikt
Werkgeverspartij LHV en werknemerspartij LAD hebben een principeakkoord bereikt over een nieuwe Cao Hidha, die loopt van 1 juli 2017 tot en met 28 februari 2019.lees verder
26.04.2018
Nog geen nieuwe Cao UMC
Op 25 april hebben de werknemersorganisaties opnieuw gesproken met de NFU over een nieuwe Cao UMC. De NFU heeft een aantal verslechteringen van tafel gehaald, maar er is nog geen zicht op een nieuwe cao. Op 28 mei praten we verder.lees verder
24.04.2018
Aios Maatschappij & Gezondheid vanaf 2019 in dienst van SBOH
Aios die vanaf 1 januari 2019 starten met de opleiding tot arts Maatschappij & Gezondheid, komen automatisch in dienst van de SBOH. Dat besluit sluit aan op diverse veranderingen die de opleiding aantrekkelijker moeten maken.lees verder
23.04.2018
Gezond en veilig werken in de ggz met vernieuwde arbocatalogus en antistress-app
Op de landelijke P&O-/OR-dag op 19 april jl. lanceerden werkgevers en werknemers in de ggz de compleet vernieuwde arbocatalogus voor iedereen die werkt in de ggz. Tegelijkertijd werd de app ‘Zorg voor minder stress’ gepresenteerd. Die geeft medewerkers concrete tips om stress te verminderen en werkplezier te vergroten. lees verder
19.04.2018
Update Cao UMC
De afgelopen twee weken hebben ruim 850 werknemers de bijeenkomsten in de acht umc’s bezocht over de nieuwe Cao UMC. Deze bijeenkomsten werden georganiseerd door de vier werknemersorganisaties: LAD/Ambtenarencentrum/FBZ, FNV, CMHF en CNV. lees verder
19.04.2018
LAD zoekt nieuw bestuurslid
Bent u lid van de LAD, heeft u ervaring met ‘besturen’ en lijkt het u leuk om nauw betrokken te zijn bij onze vereniging? Stelt u zich dan vóór 23 mei kandidaat als bestuurslid van de LAD. We zijn op zoek naar een algemeen bestuurslid, bij voorkeur iemand uit de sociaalgeneeskundige hoek. lees verder
18.04.2018
Speciaal voor huisartsen: training ‘Breng uw LOH in beeld’
De LAD biedt op woensdag 30 mei een nieuwe training aan, speciaal voor huisartsen in gezondheidscentra die (willen) deelnemen in een lokaal overleg huisartsen (LOH). De training is ontwikkeld, omdat we van veel huisartsen horen dat het opstarten van het LOH moeizaam verloopt en dat het LOH nog niet overal de bedoelde rol krijgt. lees verder
10.04.2018
Ontwikkelingen Cao Gezondheidscentra en AHG
In november 2017 zijn de onderhandelingen gestart voor een nieuwe Cao Gezondheidscentra/Arbeidsvoorwaardenregeling Huisartsen in Gezondheidscentra (AHG). De werknemersorganisaties hebben intussen een aantal keren gesproken met werkgeversvereniging InEen, die wil dat de arbeidsvoorwaarden een andere vorm krijgen dan in de huidige cao. lees verder
3.04.2018
FWG Gehandicaptenzorg deelt functies eenvoudig en transparant in
Vanaf 1 april is FWG Gehandicaptenzorg beschikbaar. De branche gehandicaptenzorg deelt vanaf dan functies in met deze vereenvoudigde en transparante vorm, gebaseerd op FWG 3.0. Dit is een van de afspraken in de Cao Gehandicaptenzorg 2017-2019. lees verder
28.03.2018
Werkzaam bij umc of universiteit? Stem voor het nieuwe Verantwoordingsorgaan!
In april mogen ABP-deelnemers een nieuw Verantwoordingsorgaan kiezen. Tot en met 30 april kan iedereen met een pensioenregeling bij het ABP zijn stem uitbrengen.lees verder
23.03.2018
Een nieuwe Cao UMC nog ver weg
Op 22 maart hebben de werknemersorganisaties opnieuw gesproken met de NFU over een nieuwe Cao UMC. Tot nu toe verlopen de onderhandelingen zeer moeizaam. De voorstellen die de NFU steeds inbrengt, zijn verslechteringen op hetzelfde thema en getuigen van onvoldoende ambitie.lees verder
23.03.2018
App ‘Goedenacht’ uitgebreid met stappenteller en nieuwe recepten
Vijftien nieuwe recepten, een stappenteller en kennis over feiten en fabels. Veel nieuwe informatie om gezond te werken in de nacht. De app ‘Goedenacht’ is voor medewerkers van umc's, algemene ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale instellingen. Medewerkers kunnen ook ontdekken of zij voldoende bewegen. lees verder
23.03.2018
Sociale partners in gesprek over nieuwe Cao VVT
De VVT-sector staat voor een aantal fikse uitdagingen. Uitdagingen die niemand alleen te lijf kan gaan, maar waar we elkaar voor nodig hebben. De sociale partners in de VVT (LAD/FBZ, FNV, CNV, NU’91, ActiZ en BTN) zijn in gesprek over de nieuwe Cao VVT. De aard van dit proces is van andere aard dan in voorgaande jaren. Cao-partijen geven een inkijkje in dit proces. Daarnaast benoemen we kort de grote, gezamenlijke opgaven van de VVT-sector.lees verder
22.03.2018
Nieuw LAD-magazine verschenen!
Hoe ver zijn psychiaters met het oprichten van medische staven? Wat is de toegevoegde waarde van een tropenarts? En leidt taakherschikking tot betere zorg aan patiënten? Lees het in het nieuwe LAD-magazine, dat op 22 maart is verschenen.lees verder
21.03.2018
Sociale fonds SSFG breidt activiteiten gezondheidscentra uit
De SSFG ontwikkelt activiteiten die de goede arbeidsverhoudingen, scholing en sociaal beleid in de gezondheidscentra stimuleren. Het SSFG-symposium dat op 20 september plaatsvond is de opmaat naar meer activiteiten die de SSFG voor de branche gaat organiseren. lees verder
15.03.2018
Teleurstelling over nieuwe inzet NFU
De NFU heeft een nieuwe inzet voor de Cao UMC opgesteld, die ze op 14 maart aan de werknemersorganisaties heeft toegelicht. Nog lang niet alle onderwerpen zijn besproken, maar duidelijk is wel dat de inzet van werknemersorganisaties en die van de NFU op veel onderwerpen nog steeds mijlenver uit elkaar liggen.lees verder
9.03.2018
Arbeidsvoorwaardelijke ontwikkelingen apothekers in dienstverband
Veel interessante ontwikkelingen rondom de arbeidsvoorwaarden van apothekers. Zo zijn de onderhandelingen gestart voor een nieuwe cao. Verder willen VZA en LAD dat zoveel mogelijk apothekers onder de cao gaan vallen. Daarom roepen ze apothekers op hun werkgever te attenderen op het lidmaatschap van VZA. Daarnaast volgt een overleg met BPOA. Ook zijn er ontwikkelingen op het vlak van gezond en veilig werken. lees verder
5.03.2018
VGN schort al het reguliere overleg met werknemersorganisaties in de gehandicaptenzorg op
Sinds medio december weigert werkgeversorganisatie Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) te overleggen met de werknemersorganisaties. VGN heeft zowel het overleg over de arbeidsvoorwaarden als het overleg over de arbeidsmarkt in de gehandicaptenzorg opgeschort. Aanleiding is een meningsverschil over hoe we verder moeten met de uitkomsten van het onderzoek over onregelmatig werken in de sector. lees verder
28.02.2018
Herregistratie basisartsen sinds 1 januari 2018
Per 1 januari 2018 hebben veel basisartsen zich voor het eerst moeten laten herregistreren in het BIG-register. Voorwaarde voor herregistratie is dat een arts voldoende werkervaring heeft in de individuele gezondheidszorg (gemiddeld 8 uur per week in de afgelopen vijf jaar). lees verder
28.02.2018
Uitdaging belangrijkste reden jongeren voor keuze algemeen ziekenhuis
De uitdaging van het werk met een variatie aan handelingen is de belangrijkste reden om als verpleegkundige in de branche ziekenhuizen te gaan werken. Tweederde van de mbo-studenten en driekwart van de hbo-studenten Verpleegkunde ambiëren daar een baan. Andere belangrijke reden is het krijgen van zekerheid en toekomst. Tijdens de stage neemt hun motivatie nog meer toe. lees verder
23.02.2018
Teken de petitie om knelpunten jeugdzorg op te lossen
Werknemersorganisaties FBZ, CNV, FNV en werkgeversorganisatie Jeugdzorg Nederland zijn in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen samen een online petitie gestart om de knelpunten in de jeugdzorg aan te kaarten.lees verder
22.02.2018
Maak opgebouwd persoonlijk budget van 2015 dit jaar op
Op 1 januari 2016 is het persoonlijk budget van academisch medisch specialisten in umc’s toegevoegd aan het budget functiegebonden kosten. Het Kennis- en DienstverleningsCentrum (KDC) van de Federatie Medisch Specialisten en de LAD adviseert om het persoonlijk budget dat academisch medisch specialisten hebben opgebouwd en nog niet hebben aangewend, uiterlijk dit jaar op te maken.lees verder
20.02.2018
Symposium ‘Zorg Op de Juiste Plek: substitutie’ op 10 april
De Federatie Medisch Specialisten organiseert op 10 april het symposium ‘Zorg Op de Juiste Plek (ZOJP): substitutie’. Tijdens het symposium gaan diverse sprekers in op de landelijke ZOJP-afspraken die zijn gemaakt, best practices en succesfactoren om samenwerking mogelijk te maken.lees verder
20.02.2018
TiiM congres op 29 maart
Op 29 maart vindt het jaarlijkse Technical Innovations in Medicine (TiiM) congres plaats, dat dit keer in het teken staat van ‘Care to create opportunities’. Het congres is interessant voor artsen en technisch geneeskundigen die interesse hebben in technische innovaties in de gezondheidszorg. De LAD verzorgt tijdens het middaggedeelte een workshop.lees verder
19.02.2018
ABP-regeling kent recht op aanvulling nabestaandenpensioen
Vanaf 1 mei 2018 is er geen recht meer op Anw-compensatie. Naast deze Anw-compensatie kent de ABP-regeling een aanvulling op het nabestaandenpensioen als er geen recht is op Anw van de SVB. De (ex-)partner komt in aanmerking voor deze aanvulling als de deelnemer voor 1996 pensioen opbouwde bij ABP.lees verder
15.02.2018
Cao GGZ algemeen verbindend verklaard
De Cao GGZ 2017-2019 is algemeen verbindend verklaard door de minister van SZW. Dat betekent dat de cao-afspraken nu van toepassing zijn op alle werknemers in de ggz die onder de werkingssfeer van de cao vallen.lees verder
12.02.2018
Arbocatalogus Gehandicaptenzorg: veilig en gezond werken
De Arbocatalogus Gehandicaptenzorg helpt veelvoorkomende arbeidsrisico’s in deze branche te herkennen en aan te pakken. Een gezond en veilig werkklimaat draagt in belangrijke mate bij aan plezier in het werk en daarmee ook aan behoud van personeel. lees verder
9.02.2018
Cao-inzet van NFU van tafel
Op donderdag 8 februari heeft het eerste overleg plaatsgevonden over een nieuwe cao UMC. De gesprekken hebben vooral in het teken gestaan van ambitie. Ambitie gericht op boeien, binden en behoud van medewerkers. De werknemersorganisaties, waaronder het Ambtenarencentrum/LAD/FBZ, hebben aangegeven die ambitie niet terug te vinden in de inzet van de NFU. Dat heeft ertoe geleid dat de werkgeversorganisatie haar huidige inzetbrief van tafel haalt. Zij zal komen met een nieuwe, meer concrete inzet waaruit meer ambitie spreekt.lees verder
1.02.2018
Onderhandelingen nieuwe Cao SBOH gestart
De onderhandelingen voor een nieuwe Cao SBOH, die geldt voor aios huisarts- en aios ouderengeneeskunde, zijn in januari gestart. De LAD en SBOH hebben tijdens de aftrap hun inzet toegelicht. De LAD zet in op een cao met een looptijd van een jaar, met goede afspraken over onder andere gezond en veilig werken en een verdere harmonisatie van arbeidsvoorwaarden. lees verder
31.01.2018
Nieuwe App Cao Gehandicaptenzorg geeft snel inzicht in cao-afspraken
Medewerkers en werkgevers in de gehandicaptenzorg hebben vanaf nu sneller inzicht in hun cao-afspraken met de nieuwe, gratis app Cao Gehandicaptenzorg. Met de app kunnen zij met cao-vragen op ieder moment bij de tekst van de cao. Ook kunnen zij onder andere het Persoonlijk Budget Levensfase (PBL) en de arbeidsduur berekenen. De app is een initiatief van de cao-partijen in de Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG).lees verder
31.01.2018
Praat mee over de Arbocatalogus VVT!
De Arbocatalogus VVT is sinds 2008 de bron van richtlijnen, maatregelen en goede praktijken voor goede arbeidsomstandigheden in de VVT. Naast regelmatige updates van de inhoud, is het nu tijd om de Arbocatalogus grondig onder de loep te nemen en aan te passen aan de huidige wensen van de gebruikers.lees verder
29.01.2018
Reparatie derde WW-jaar in de jeugdzorg
Vanaf 2016 is de WW- en de loongerelateerde WGA-uitkering stapsgewijs verkort. In de Cao Jeugdzorg (en de Cao Sociaal Werk) zijn afspraken gemaakt om de versobering te repareren. Dit gebeurt via de Private Aanvulling WW en WGA (PAWW). De PAWW wordt op 1 maart 2018 van kracht. lees verder
24.01.2018
Interactieve en geactualiseerde app Cao Ziekenhuizen
De app van de Cao Ziekenhuizen is vernieuwd en geactualiseerd in verband met de nieuwe cao. De interactieve app heeft een modernere uitstraling gekregen. Vanuit de veelgestelde vragen en de rekentools kan nu meteen doorgeklikt worden naar gerelateerde cao-artikelen.lees verder
12.01.2018
Congres op 31 mei over taakherschikking in de zorg
Bij capaciteitsproblemen kan taken herschikken een oplossing zijn. Welke succesvolle praktijkvoorbeelden zijn er in de eerste- en tweedelijnszorg? Daarover organiseren NAPA, de Federatie Medisch Specialisten en V&VN VS een congres op 31 mei. lees verder
11.01.2018
Gedragsregel 'Nul is de norm' formeel vastgelegd
De regels in de medische beroepsuitoefening voor het drinken van alcohol en het gebruik van psychoactieve middelen zijn vanaf nu formeel opgenomen in de KNMG-gedragsregels. Hiermee is een lang bestaande set ongeschreven regels geformaliseerd voor alle artsen en coassistenten die patiëntgebonden werkzaamheden uitvoeren.lees verder
10.01.2018
Specialisme van voorkeur beïnvloedt werktevredenheid
Artsen die zijn opgeleid in het specialisme van hun eerste voorkeur, zijn meer tevreden over hun werk dan collega’s die er niet in slaagden de gewenste opleiding te volgen. Dat is de belangrijkste conclusie die arts/bedrijfskundige Lodewijk Schmit Jongbloed trekt in het onderzoek waarop hij onlangs promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen.lees verder
10.01.2018
Onderhandelingen nieuwe Cao UMC binnenkort van start
Op 9 januari zijn de cao-partijen voor de Cao UMC voor een soort aftrapbijeenkomst bijeen geweest. Er is informatie uitgewisseld over een aantal feiten en cijfers van APG en over het generatiebeleid. Afgesproken is dat de onderhandelingen voor een nieuwe cao op 8 februari starten. lees verder
10.01.2018
Hulp nodig bij belastingaangifte? Maak gebruik van onze Belastingservice
Als LAD-lid kunt u gebruikmaken van de LAD- Belastingservice, waarbij u tegen een aantrekkelijk tarief het invullen van uw aangiftebiljet (en eventueel dat van uw partner) kunt uitbesteden. Wilt u hier gebruik van maken? Geeft u zich dan vóór 23 februari 2018 op. lees verder
4.01.2018
Salarisinformatie Cao VVT 2018
In de salarisinformatie Cao VVT 2018 zijn de premies en bedragen opgenomen die op grond van de CAO VVT jaarlijks worden aangepast. lees verder
2.01.2018
Hoge werkdruk op SEH
Veertig procent van de SEH-verpleegkundigen en SEH-artsen voelt zich emotioneel uitgeput en heeft last van de hoge werkdruk. Dat blijkt uit een onderzoek naar de psychosociale arbeidsbelasting op de Spoedeisende Hulp van 19 ziekenhuizen. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Stichting IZZ en het Amphia Ziekenhuis. De LAD maakt deel uit van de adviesraad van het project. lees verder