skip to Main Content

Principeakkoord voor nieuwe AMS

De Federatie Medisch Specialisten, de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) hebben een principeakkoord bereikt over een nieuwe Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS). De afspraken over gezond en veilig werken zijn verduidelijkt en verbeterd zodat hierover in ieder ziekenhuis concretere afspraken kunnen worden gemaakt.

Gezond en veilig werken

In de nieuwe AMS zijn onder meer concretere afspraken gemaakt over gezond en veilig werken, zoals over de maximale arbeidsduur. Die was in de oude AMS maximaal 52 uur per week (inclusief diensten) met de ruimte om gemiddeld incidenteel uit te lopen naar 55 uur. Over die uitloop ontstond wel eens verwarring. Daarom is nu afgesproken dat 55 uur geen gemiddelde meer kan zijn, maar louter een incidentele overschrijding. Daarnaast zijn de AMS-partijen een afbouwregeling voor diensten in de nacht overeengekomen. Medisch specialisten kunnen ervoor kiezen vanaf hun zestigste het aantal nachtdiensten af te bouwen. Verder worden diverse handreikingen ontwikkeld om bijvoorbeeld formatie, roostering en productie beter op elkaar af te stemmen.

Positionering

Behalve over gezond en veilig werken zijn ook afspraken gemaakt over een stevigere positionering van medisch specialisten. Zo zijn de afspraken over waarneming verduidelijkt en is een waarneemvergoeding overeengekomen als de vakgroep waarneming langer dan een maand moet voortzetten. Ook moeten medisch specialisten beter worden betrokken bij de contractonderhandelingen met zorgverzekeraars, zodat de afspraken over de te leveren zorg beter aansluiten op de beschikbare formatie.

Positief

Robert Sie (vicevoorzitter bij de Federatie) en Suzanne Booij (voorzitter LAD) waren op bestuurlijk niveau bij het AMS-traject betrokken en zijn blij met het akkoord. ‘Met de afspraken in de nieuwe AMS wordt het voor medisch specialisten makkelijker om concrete afspraken te maken met hun raad van bestuur over bijvoorbeeld de te leveren zorg in relatie tot de formatie of over maatregelen bij overschrijding van de maximale arbeidsduur of bij ziekte van collega’s’, vertelt Sie.
Booij sluit zich daarbij aan. ‘Gezond en veilig werken is de norm geworden in de nieuwe AMS. Dat zie je bijvoorbeeld terug in de afspraken over de maximale arbeidsduur en de afbouwregeling voor diensten in de nacht. Daarnaast zijn de tips in de oude AMS voor gezond en veilig roosteren nu kaderstellende uitgangspunten geworden, zodat ze echt het vertrekpunt zijn voor gezond roosteren.’

Raadpleging

Medisch specialisten in dienstverband die onder de AMS vallen en die lid zijn van de LAD/aangesloten zijn bij de Federatie, hebben een mailing ontvangen om hun stem uit te brengen over het principeakkoord. Op basis van de uitslag van de raadpleging beslissen de Federatie en de LAD of zij definitief met de nieuwe AMS instemmen.
Bent u lid van de LAD/aangesloten bij de Federatie, valt u onder de AMS maar heeft u geen uitnodiging voor de ledenraadpleging ontvangen? Neem dan contact met ons op via bureau@lad.nl.