skip to Main Content

Arbeidsvoorwaardelijke ontwikkelingen apothekers in dienstverband

 

Veel interessante ontwikkelingen rondom de arbeidsvoorwaarden van apothekers. Zo zijn de onderhandelingen gestart voor een nieuwe cao. Verder willen VZA en LAD dat zoveel mogelijk apothekers onder de cao gaan vallen. Daarom roepen ze apothekers op hun werkgever te attenderen op het lidmaatschap van VZA. Daarnaast volgt een overleg met BPOA. Ook zijn er ontwikkelingen op het vlak van gezond en veilig werken.

Overleg nieuwe cao gestart

Inmiddels zijn cao-partijen het overleg gestart voor een nieuwe Cao Apothekers in dienstverband. Doel van het eerste overleg was met name het toelichten van de voorstellen, het bespreken van de huidige sociaaleconomische situatie en het verkennen van mogelijke aanpassingen in de cao. Afgesproken is deze cao-ronde minder te focussen op inhoudelijke wijzigingen. Daarmee kan de loonruimte die over is na verhoging van de pensioenpremies (die voor 2/3 door werkgevers wordt betaald) ingezet worden voor structurele loonontwikkeling. In week 12 zetten we het overleg voor een nieuwe cao voort.

Gezond en veilig werken

Naar aanleiding van eerdere afspraken over gezond en veilig werken zijn afgelopen week FNV, CNV, VZA en LAD bijeen geweest om een mogelijk vervolg van de Cao Arbeidsomstandigheden en de arbocatalogus te bespreken. De Arbocatalogus openbare farmacie helpt veelvoorkomende arbeidsrisico’s in deze branche te herkennen en aan te pakken. Een gezond en veilig werkklimaat draagt in belangrijke mate bij aan plezier in het werk en daarmee ook aan behoud van personeel. Partijen hebben afgesproken om na afronding van de cao-trajecten voor apothekers en apotheken opnieuw bijeen te komen om gezamenlijk de arbocatalogus te actualiseren. Dit moet een document opleveren waarbij alle cao-partijen in de openbare farmacie gehouden zijn aan afspraken over arbeidsomstandigheden. Dit zal mogelijk nog enige tijd duren aangezien wij uit recente berichtgeving begrepen dat het overleg voor de Cao Apotheken is opgeschort. Werkgevers hebben in de derde onderhandelingsronde een eindbod neergelegd.

LAD en VZA gaan voor een win-win situatie

De Cao voor Apothekers in dienstverband wordt steeds breder van toepassing als steeds meer werkgevers zich aansluiten bij werkgeversorganisatie VZA. Als u werkt bij een werkgever die bij de Vereniging Zelfstandige Apothekers (VZA) is aangesloten, dan zijn automatisch de voordelen van de Cao Apothekers in dienstverband op u van toepassing. Is uw werkgever wel zelfstandig apotheker maar nog niet aangesloten bij VZA? Dan is het raadzaam uw werkgever te attenderen op het lidmaatschap van de VZA. Alleen (rechts)personen die een openbare apotheek exploiteren en waarvan de eigendom (gedeeltelijk) in handen is van een zelfstandige apotheker kunnen zich aansluiten.

Combi-voordeel
Cao-partijen LAD en VZA hebben cao-afspraken gemaakt om uw professie stevig te positioneren in het volle breedte van het zorglandschap. U bent immers een essentiële zorgverlener in de eerstelijn. Als uw werkgever lid is van de VZA en u bent lid van de LAD dan er is pas echt sprake van een win-win situatie. Niet alleen is de cao op u van toepassing, u geniet van alle voordelen van het LAD-lidmaatschap, terwijl dat u in feite helemaal niets kost.

Werkt u bij een keten?
Tenzij uw werkgever er zelf voor heeft gekozen de cao te volgen is de cao op dit moment nog niet op u van toepassing. Verbreding van de cao naar de ketens blijft onverminderd de inzet van de huidige cao-partijen. Dit moet concurrentie op arbeidsvoorwaarden voorkomen. Toch levert het LAD-lidmaatschap u tal van voordelen. Zo maken ketenapothekers die al lid zijn bij de LAD veelvuldig gebruik van de juridische dienstverlening door ons Kennis- en DienstverleningsCentrum. Heeft u een arbeidsvoorwaardelijke vraag? U kunt bij ons terecht. Ook bij ingewikkelde kwesties zoals ontslagzaken of arbeidsconflicten helpen wij direct, mits u lid wordt. Wij hanteren dus geen wachttijd.

Goede arbeidsvoorwaarden voor alle apothekers
De komende tijd willen we proberen de cao algemeen verbindend te laten verklaren: dat betekent dat deze van toepassing wordt op álle apothekers in dienstverband (ongeacht waar u werkt), zodat iedereen verzekerd is van goede arbeidsvoorwaarden, ook als u wisselt van werkgever. U kunt ons daarbij ook helpen door lid te worden of collega’s die dat nog niet zijn op ons lidmaatschap te wijzen. Aanmelden kan via het inschrijfformulier.

BPOA betrekt cao-partijen bij ontwikkelingen

Binnenkort nodigt BPOA de werkgeversorganisaties en de LAD uit voor een overleg. Cao-partijen worden daarmee meer betrokken bij de inhoud van de pensioenregeling en financiële ontwikkelingen die gevolgen kunnen hebben voor de pensioenpremie. De LAD is blij hierbij betrokken te worden, zodat we tijdig kunnen meedenken. Afgelopen najaar werden we verrast door de ontwikkelingen. Na overleg met cao-partijen legde BPOA bijgestelde plannen aan de leden voor.

Vervolgopleiding tot apotheker specialist

KNMP, VZA en SBOH hebben ons op de hoogte gebracht van een oriëntatie om de vervolgopleiding tot apotheker specialist onder te brengen bij de stichting SBOH. Daar zijn op dit moment de aios huisartsgeneeskunde en aios ouderengeneeskunde ondergebracht. Als apios kom je dan in dienst van de SBOH. Gedurende de opleiding is dan de Cao SBOH van toepassing. De LAD is ook cao-partij bij de Cao SBOH. Meer info volgt zodra de plannen definitievere vormen krijgen. Lees meer over de Cao SBOH.