skip to Main Content

Brief FBZ aan ministers VWS

 

FBZ, de vakbond voor zorgprofessionals die ook namens LAD-leden onderhandelt over cao’s, heeft vandaag een brandbrief gestuurd aan ministers De Jonge en Van Rijn van VWS op basis van de signalen die zij ontvangt van artsen en andere zorgprofessionals. Drie zaken zijn van groot belang: naleving van cao’s, zekerheid over financiering van de zorg en een helder beleid rondom PBM.

FBZ heeft grote waardering voor de manier waarop het kabinet de COVID-19-crisis bestrijdt, maar voelt zich, mede door signalen vanuit de LAD, genoodzaakt aan de bel te trekken met een brandbrief. Een aantal zaken loopt namelijk niet goed en daardoor kunnen de continuïteit van de zorg en de veiligheid van zowel werknemers als patiënten in gevaar komen.

Naleving cao’s

FBZ vraagt de ministers om werkgevers in de zorg op te roepen de cao na te leven en afspraken rondom arbeidsomstandigheden en werktijden te respecteren. Helaas krijgt FBZ steeds meer signalen dat de cao en afspraken over arbeidsomstandigheden niet overal goed worden nagekomen. Het gaat bijvoorbeeld over ziekenhuiszorg die buiten de muren van het ziekenhuis wordt georganiseerd en waarbij niet de Cao Ziekenhuizen wordt toegepast. Of om werknemers die vanuit andere zorgsectoren in ziekenhuizen worden ingezet, maar niet de bijbehorende beloning krijgen. Ook krijgen we signalen dat afspraken over roostering en rusttijden niet in acht worden genomen, waardoor zorgprofessionals te lang onder hoogspanning staan. Maar het gaat ook over goed werkgeverschap na de crisis. We krijgen nu al signalen dat er dan extra gewerkt moet worden om zorg die nu blijft liggen ‘in te halen’. FBZ heeft de ministers daarom gevraagd werkgevers op te roepen de cao na te leven en afspraken rondom arbeidsomstandigheden en werktijden te respecteren.

Zekerheid over financiering

Voor de continuïteit van de zorg is het belangrijk dat zowel instellingen als zorgmedewerkers zekerheid krijgen over financiering; nu en in de toekomst. Dit geldt zowel voor de ziekenhuizen, die nu vaak extra personeel inzetten, als voor sectoren waar juist sprake is van vraaguitval, zoals de jeugdzorg en de ggz. FBZ vraagt de ministers financiering te garanderen van zorginstellingen tot in elk geval eind volgend jaar en daarbij continuïteit en betaling van medewerkers volgens de geldende cao als uitgangspunt te nemen. Dit betekent dat extra kosten in verband met COVID-19 worden betaald, vraaguitval wordt gecompenseerd en werknemers worden doorbetaald, ook wanneer ze tijdelijk geen zorg kunnen leveren.

Helder beleid en instructies PBM

Er komen steeds meer signalen over het gebrek aan persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en de schrijnende situaties waar dit toe leidt in met name de VVT, jeugdzorg en gehandicaptenzorg. Door gebrek aan PBM is er een reëel risico op overdracht van COVID-19. Zowel besmetting van zorgmedewerkers als patiënten moet worden voorkomen. FBZ vraagt de ministers allereerst te erkennen dat in sectoren als de VVT, jeugdzorg en de gehandicaptenzorg het gebrek aan PBM grote problemen oplevert. In de richtlijnen van het RIVM moeten de minimale veiligheidseisen voor zorgpersoneel en patiënten als uitgangspunt worden genomen en niet het gebrek aan PBM. Daarnaast is het belangrijk te bevestigen dat zorgmedewerkers handelingen waar volgens de richtlijnen PBM voor nodig zijn, niet kunnen verrichten als de PBM niet voorhanden zijn.

Lees de volledige brief.