skip to Main Content

Cao Hidha: onderhandelaarsakkoord bereikt

Salarisverhoging, een hogere eindejaarsuitkering, een extra trede in het loongebouw en een Duurzaam Inzetbaarheid Budget. Dat zijn enkele afspraken in het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe Cao Hidha voor ongeveer 1.000 huisartsen in dienst bij een huisarts. Onderdeel van het akkoord is ook een functiebeschrijving Hidha en een addendum daarop.

Cao-partijen zijn de onderhandelingen op 6 april 2022 gestart. Werknemerspartij LAD en werkgeverspartij LHV zijn blij met het bereikte resultaat en leggen het akkoord aan hun achterban voor. Tijdens de ledenraadpleging kunnen zij aangeven of ze zich kunnen vinden in de afspraken voor de nieuwe cao.

Belangrijkste afspraken

  • Looptijd: Cao-partijen hebben in het onderhandelaarsakkoord afgesproken dat de cao met terugwerkende kracht ingaat per 1 augustus 2022 en loopt tot en met 30 april 2024.
  • Salarisverhoging: Per 1 oktober 2022 krijgen Hidha’s een structurele salarisverhoging van 2,5%. Daarnaast is een structurele verhoging van 0,3% per 1 oktober 2022 afgesproken ter compensatie van de eerder verhoogde SPH-pensioenpremie. Per 1 oktober 2023 volgt een structurele salarisverhoging van 1%. De eindejaarsuitkering wordt in 2022 verhoogd met 0,2% en in 2023 met 0,5%. Aan het loongebouw wordt een extra (negende) trede toegevoegd.
  • Duurzame inzetbaarheid: Werknemers komen jaarlijks in aanmerking voor een Duurzaam Inzetbaarheid Budget van € 250 (naar rato van het dienstverband).
  • Overwerkvergoeding: De termijn om in aanmerking te komen voor overwerkvergoeding wordt aangepast van 13 naar 8 weken. Daarnaast kan aan zwangere werknemers na de derde maand van de zwangerschap geen overwerk opgedragen worden.
  • Functiebeschrijving Hidha: Bij het onderhandelaarsakkoord hoort ook de concept functiebeschrijving Hidha en een concept addendum. De afgelopen jaren bleek grote behoefte aan een goede basisfunctiebeschrijving en een beschrijving van de extra taken. Om die reden is eerder de afspraak gemaakt hiervoor een werkgroep in te stellen. De gezamenlijke werkgroep van de LAD en LHV heeft het traject van de functiebeschrijving voor de Hidha inmiddels afgerond. Bij dit traject onder begeleiding van FWG Professional People waren ook Hidha’s betrokken.

Meer weten?

Bekijk alle afspraken het onderhandelaarsakkoord.