Onderhandelaar

84e8adb1-be3b-435b-9e00-e9ec47e4ad33
Vragen of suggesties?
Bel of mail mij.
Rob (R.) Koster
Onderhandelaar arbeidsvoorwaarden

T
088-1344100

 CAO

Apothekers

De Cao Apothekers in dienstverband geldt voor apothekers werkzaam bij een apotheek die is aangesloten bij de Vereniging Zelfstandige Apothekers (VZA). In totaal gaat het om circa 1.000 apothekers. De cao-partijen streven ernaar de cao in de toekomst voor alle openbare apothekers in dienstverband (circa 2.000) te laten gelden, zodat een uniform en toekomstbestendig arbeidsvoorwaardenkader wordt gecreëerd.lees verder

Nieuws

9.03.2018
Arbeidsvoorwaardelijke ontwikkelingen apothekers in dienstverband
Veel interessante ontwikkelingen rondom de arbeidsvoorwaarden van apothekers. Zo zijn de onderhandelingen gestart voor een nieuwe cao. Verder willen VZA en LAD dat zoveel mogelijk apothekers onder de cao gaan vallen. Daarom roepen ze apothekers op hun werkgever te attenderen op het lidmaatschap van VZA. Daarnaast volgt een overleg met BPOA. Ook zijn er ontwikkelingen op het vlak van gezond en veilig werken. lees verder
1.12.2017
Bent u apotheker en heeft u vragen over de omzetting van kapitaal uit vrijwillige extra pensioenregelingen?
Afgelopen week stelden meerdere apothekers vragen aan de LAD over de omzetting van kapitaal uit vrijwillige extra pensioenregelingen van SPOA (Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers). Daarop heeft de LAD contact gezocht met BPOA (Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers). BPOA heeft inmiddels een nadere toelichting gegeven. lees verder
15.11.2017
Gesprekken met BPOA over aanpassing pensioenregeling openbaar apothekers
BPOA heeft bekendgemaakt dat aanpassing van de pensioenregeling voor openbare apothekers per 1 januari 2018 onvermijdelijk is. De huidige pensioenpremie is niet meer voldoende voor de huidige pensioenopbouw. In de nieuwsbrief van oktober jl. van SPOA en BPOA is hier uitgebreid aandacht aan besteed. lees verder
27.02.2017
Cao-tekst Apothekers in dienstverband voor 2017 beschikbaar
De definitieve cao-tekst is inmiddels gepubliceerd op de site van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarin zijn alle afspraken terug te vinden. Bijvoorbeeld over de afgesproken loonsverhoging, de vergoedingen voor het verrichten van diensten, en het nieuwe budget functiegebonden kosten, maar ook afspraken over veilig en gezond werken. lees verder
20.02.2017
Pensioenopbouw apothekers in dienstverband blijft 1,3%
Omdat in de laatste maanden van 2016 de rente steeg is de premie voldoende om de beoogde pensioenopbouw voor apothekers in dienstverband te realiseren. De vaste jaarlijkse verhoging van 1,5% blijft ook behouden. Hierdoor zijn er voor 2017 geen maatregelen nodig.lees verder
26.01.2017
Nieuwe Cao Apothekers in dienstverband voor 2017 een feit: op naar sectorbrede toepassing
Maar liefst 99% van de apothekersleden van de werknemersorganisatie LAD hebben ingestemd met het principeakkoord voor de nieuwe cao voor 2017. Nu de leden in overtuigende meerderheid met de afspraken in het akkoord ingestemd hebben, betekent dit dat de cao per 1 januari 2017 in werking treedt.lees verder
9.12.2016
LAD en VZA sluiten principeakkoord voor nieuwe Cao Apothekers in dienstverband
Werkgeversorganisatie VZA en werknemersorganisatie LAD hebben op 29 november 2016 een principeakkoord gesloten voor een tweede Cao voor Apothekers in dienstverband. Daarmee ligt er een stevig fundament voor toekomstgerichte vernieuwingen. lees verder
17.08.2016
Onderhandelingen nieuwe Cao apothekers gestart
De onderhandelingen voor een nieuwe Cao Apothekers in dienstverband zijn vandaag gestart. De LAD heeft hierover op een constructieve manier gesproken met werkgeversvereniging VZA (Vereniging Zelfstandige Apothekers) en het secretariaat arbeidszaken van de KNMP. De partijen willen nog vóór december dit jaar tot een akkoord komen. lees verder
15.06.2016
Weer klachten over pensioenpremie in de apotheekketens
Begin dit jaar paste Alliance Healthcare de pensioenpremie van werknemers met terugwerkende kracht aan. Niet fifty-fifty, maar een derde voor de werknemer en twee derde voor de werkgever. Precies zoals de richtlijnen van de KNMP en de afspraken in de arbeidsovereenkomst aangeven. Maar de LAD krijgt echter ook klachten rondom de pensioenpremie uit andere apotheekketens. lees verder
23.05.2016
Kenny van Deventer vult ledenraadszetel Apothekers in
Voor de vacante zetel voor kiesgroep 15 (Apothekers) in de LAD-ledenraad is een opvolger gevonden: apotheker Kenny van Deventer (31) gaat de vacante zetel invullen. “Meedenken over de koers van de LAD spreekt me erg aan.”lees verder
4.03.2016
Bouwwerk Cao Apothekers in dienstverband afgerond
Cao-partijen VZA (werkgevers) en de LAD (werknemers) hebben het bouwwerk voor de Cao Apothekers in dienstverband afgerond. Afgelopen tijd is hard gewerkt aan de cao-tekst, die nu definitief is vastgesteld. Het fundament voor de cao vormde het principeakkoord dat vorig jaar tot stand kwam.lees verder
5.02.2016
Alliance Healthcare past pensioenpremie werknemers aan
Alliance Healthcare heeft besloten de pensioenpremie van werknemers met terugwerkende kracht aan te passen. Niet meer een verdeling van fifty-fifty, maar een derde voor de werknemer en twee derde voor de werkgever. De flinke groep apothekers die bij de LAD hun klachten uitten over deze kwestie en de LAD zijn blij met dit resultaat. Want deze verdeling is in lijn met de richtlijnen van de KNMP en de afspraken in de arbeidsovereenkomst. De verrekening met de apothekers heeft inmiddels plaatsgevonden. lees verder
6.11.2015
Arbeidsvoorwaardenbeleid 2016 vastgesteld
De LAD heeft het Arbeidsvoorwaardenbeleid voor 2016 vastgesteld, dat onder andere de basis vormt voor cao-onderhandelingen. De focus ligt in 2016 onder meer op de positionering van artsen, gezond & veilig werken en compensatie voor de pensioenaftopping.lees verder
28.09.2015
Op weg naar een Cao voor Apothekers in dienstverband
Op 1 mei 2015 kwam een principeakkoord voor een Cao Apothekers in dienstverband tot stand. Er gebeurt veel achter de schermen om de afspraken uit te werken tot een cao. lees verder
16.09.2015
Onderzoek naar één groot bedrijfstakpensioenfonds voor apotheekbranche
Komende periode wordt onderzocht of aansluiting van alle openbare apothekers bij Pensioenfonds Medewerkers Apothekers (PMA) mogelijk is. De Vereniging van Zelfstandige Apothekers (VZA), de LAD en de Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA) hebben hiertoe een intentieverklaring ondertekend. lees verder
25.06.2015
Ook werkgevers positief over principeakkoord Cao Apothekers
Goed nieuws voor apothekers: een overgrote meerderheid van de leden van werkgeversvereniging VZA heeft zich positief uitgesproken over het principeakkoord voor een Cao Apothekers in dienstverband. Eerder al stemden de apothekers die lid zijn van de LAD in met het akkoord, en dus is de weg vrij om aan de slag te gaan met de uitwerking van het akkoord.lees verder
6.06.2015
Leden stemmen in met principeakkoord voor Cao Apothekers
Apothekers hebben met een overweldigende meerderheid vóór het principeakkoord voor de allereerste Cao Apothekers in dienstverband gestemd. De LAD is daar heel blij mee. “Met dit akkoord kunnen we de positie van apothekers versterken en kunnen we binnenkort ook starten met het overleg voor een goede pensioenregeling”, aldus onderhandelaar Rob Koster.lees verder
2.06.2015
Cao Apothekers ‘leeft’
Dat de allereerste Cao Apothekers in dienstverband leeft, blijkt wel uit de vele reacties die de LAD ontving naar aanleiding van de ledenraadpleging en drie informatiebijeenkomsten. “Ruim een kwart van de apothekers die bij ons is aangesloten, heeft intussen zijn stem uitgebracht over het principeakkoord, en daar zijn we heel blij mee”, aldus onderhandelaar Rob Koster. Stemmen kan nog tot en met 4 juni.lees verder
22.05.2015
Voorlichtingsbijeenkomsten principeakkoord Cao Apothekers in dienstverband: ook voor niet-leden
De apothekersleden zijn uitgenodigd voor een van de drie informatiebijeenkomsten die verspreid in Nederland gehouden worden. Ook niet-leden zijn van harte welkom.lees verder
1.05.2015
Principeakkoord voor eerste Cao voor Apothekers in dienstverband
Werkgeversorganisatie VZA en werknemersorganisatie LAD zijn op de Dag van de Arbeid tot een principeakkoord gekomen voor een eerste cao voor apothekers in dienstverband. lees verder
30.03.2015
Bestuurlijk overleg met VZA en KNMP
De LAD heeft werkgeversorganisatie VZA en beroepsorganisatie KNMP uitgenodigd voor een bestuurlijk overleg op korte termijn. De afgelopen 14 maanden is overleg gevoerd om te komen tot een eerste cao voor de ongeveer 2.000 apothekers in dienstverband. lees verder
30.01.2015
Ketenapotheken verlaten definitief de cao-tafel
Werkgeversvereniging ASKA heeft 28 januari 2015 de LAD op de hoogte gesteld dat zij de cao-tafel verlaat en voorrang geeft aan het overleg over arbeidsvoorwaarden van apothekers op bedrijfsniveau. Met dit besluit ligt er een nieuwe kans om een cao voor apothekers in loondienst daadwerkelijk tot stand te brengen. lees verder
21.01.2015
BPOA licht premiebetaling pensioenregeling toe
Over de premiebetaling van de pensioenregeling voor apothekers in loondienst geeft Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA) een toelichting. lees verder
14.01.2015
Nieuwsbrief apothekers in dienstverband: goede voornemens?
Goede voornemens? De LAD krijgt de eerste signalen dat de werkgevers voor 2015 niets veel positiefs in petto hebben voor apothekers in dienstverband. Vanuit verschillende kanten wordt aangegeven dat werkgevers niet bereid zijn de huidige afspraken over de verdeling van de pensioenpremie tussen apothekers en werkgevers na te leven. lees verder
3.12.2014
Campagne voor cao voor apothekers in dienstverband van start
Afgelopen weken zijn nieuwe pogingen ondernomen om tot een principeakkoord voor een cao voor apothekers in dienstverband te komen. De voortekenen leken gunstig. Echter, na bijna een jaar overleg en herhaalde zetten met concept principeakkoorden is er bij ASKA geen draagvlak voor een cao voor apothekers. En VZA wacht af.lees verder
5.11.2014
Jonge apothekers vrezen uitholling beroep
De LAD-klankbordgroep voor de Cao voor Apothekers in Dienstverband maakt zich zorgen over onder andere de naleving van de professionele autonomie en vreest voor uitholling van het beroep van apotheker. Het is daarom van cruciaal belang dat het professioneel statuut verankerd wordt in de nieuwe cao. En dat die cao er dus komt. De klankbordgroep steunt de ingezette koers van de onderhandelingsdelegatie LAD. Daarin wordt vastgehouden aan de afspraken uit het concept principeakkoord. lees verder
21.10.2014
Enquête BPOA: Wat vinden apothekers van één bedrijfstakpensioenfonds?
De Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA) wil graag weten hoe apothekers denken over één bedrijfstakpensioenfonds. Als belangenbehartiger van apothekers in dienstverband verzoekt de LAD haar leden-apothekers de enquête van BPOA in te vullen. lees verder
20.10.2014
Nieuwe pensioenregeling voor openbaar apothekers
Openbare apothekers hebben gekozen voor een meer toekomstbestendige pensioenregeling. In ruil voor een beter aanvullend pensioen, betalen ze vanaf 1 januari volgend jaar meer premie. lees verder
30.09.2014
Overleg Cao Apothekers in dienstverband op de klippen
Voorlopig is er nog geen eerste toekomstbestendige Cao voor Apothekers in dienstverband. In de nieuwsbrief praten we de apothekers in dienstverband bij over de ontwikkelingen na de vorige nieuwsbrief van 18 september.lees verder
18.09.2014
Zesde nieuwsbrief voor apothekers in dienstverband beschikbaar
In de zesde nieuwsbrief is er aandacht voor de gemaakte stappen in het cao-proces en de vertraging die het proces momenteel oploopt. Tevens stellen we Jan Willem Le Febre aan u voor, de tweede onderhandelaar voor de Cao Apothekers van de LAD.lees verder
5.08.2014
Nieuwsbrief voor apothekers in dienstverband
De onderhandelingen voor de cao voor apothekers in dienstverband zijn al een tijdje onderweg. In deze nieuwsbrief leest u over de voorzichtige eerste stappen richting een akkoord voor apothekers in dienstverband.Verder maakt u kennis met Madelinde Vaane-Boot, lid van de onderhandelingsdelegatie. lees verder
1.07.2014
Vierde nieuwsbrief voor apothekers in dienstverband beschikbaar
In deze nieuwsbrief vertelt onderhandelaar Rob Koster onder andere over het verloop van de onderhandelingen en het verschil in inzicht tussen de werkgeversorganisaties en stellen we Robert Glimmerveen aan u voor. Hij is lid van de onderhandelingsdelegatie. lees verder
9.05.2014
Derde nieuwsbrief voor apothekers in dienstverband beschikbaar
De eerste overleggen voor de cao (in wording) voor apothekers zijn gestart en de eerste resultaten van de pensioenenquête zijn door de BPOA gepresenteerd. In deze derde nieuwsbrief verteld onderhandelaar Rob Koster over de nieuwe stappen naar een passende en toekomstbestendige pensioenregeling voor apothekers. lees verder
6.05.2014
Nieuwe onderhandelaar arbeidsvoorwaarden: Jan Willem Le Febre
Per 1 mei is het onderhandelaarsteam van de LAD versterkt met Jan Willem Le Febre. De arbeidsvoorwaarden van medisch specialisten en apothekers behoren tot zijn aandachtsgebieden. Hij treedt bij een aantal overlegtafels op namens de Orde van Medisch Specialisten (OMS). lees verder
16.04.2014
BPOA presenteert uitkomsten enquête over nieuwe pensioenregeling
De Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA) nodigt apothekers in dienstverband uit voor een bijeenkomst op dinsdag 22 april 2014. Dan presenteert BPOA de uitkomsten van een enquête over een nieuwe pensioenregeling.lees verder
1.04.2014
Tweede nieuwsbrief voor apothekers in dienstverband beschikbaar
De voorbereidingen voor een cao voor apothekers in dienstverband zijn in volle gang. In deze tweede nieuwsbrief vertelt onderhandelaar Rob Koster over zijn rondgang langs werkgevers en de opgerichte klankbordgroep. lees verder
17.03.2014
BPOA inventariseert wensen apothekers voor nieuwe pensioenregeling
De Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA) houdt een enquête over de wensen en verwachtingen van apothekers voor een nieuwe pensioenregeling. lees verder
11.03.2014
Een nieuwe pensioenregeling voor apothekers: wie doet wat?
Er wordt gewerkt aan nieuwe pensioenregelingen voor apothekers. Welke organisaties zijn hierbij betrokken en wie doet wat?lees verder
4.03.2014
LAD en KNMP sluiten samenwerkingsovereenkomst voor apothekers
De voorzitters van LAD en KNMP hebben op 3 maart 2014 hun handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst tussen beide organisaties. Voor de ongeveer 1.900 apothekers die in dienstverband werken bij apotheken, zoals bijvoorbeeld Mediq, Escura en Kring-apotheken, komt hiermee een cao weer een stap dichterbij. lees verder
4.03.2014
Nieuwsbrief LAD voor apothekers in dienstverband
De eerste stappen zijn gezet op weg naar een cao voor apothekers in dienstverband. In deze eerste nieuwsbrief worden enkele zaken toegelicht die inmiddels in gang zijn gezet.lees verder
17.01.2014
Naar een nieuwe pensioenregeling voor apothekers
De huidige pensioenregeling voor openbare apothekers (SPOA) blijkt niet toekomstbestendig. Via een stappenplan wordt gefaseerd overgegaan naar een nieuwe pensioenregeling. lees verder
12.12.2013
Nieuwe onderhandelaar arbeidsvoorwaarden: Rob Koster
Op 1 januari komt Rob Koster het onderhandelaarsteam van de LAD versterken. Apothekers en medisch specialisten behoren tot zijn aandachtsgebieden.lees verder
14.09.2013
LAD gaat nu ook aan cao voor apothekers in dienstverband werken
De kogel is definitief door de kerk. Het centraal bestuur van de LAD heeft vanmiddag besloten om het aspirant-lidmaatschap van de apothekers in dienstverband om te zetten in een definitief lidmaatschap van de LAD. Hiermee kan een start worden gemaakt met de invulling van de belangenbehartiging. lees verder

 Documenten

Voordelen LAD-lidmaatschap apothekers
Cao Apothekers in dienstverband 2017
Principeakkoord Cao Apothekers VZA en LAD (29 november 2016)
Openbaar apotheker, essentiële zorgverlener in de eerstelijn (LAD-magazine)
Alles over lidmaatschap

 FAQ

(Nog) niet beschikbaar

 Links