Onderhandelaar

283e847f-9b65-4ed3-8626-eba854dc7c47
Vragen of suggesties?
Bel of mail mij.
Jan Willem (J.W.) Le Febre
Onderhandelaar arbeidsvoorwaarden

T
088-1344100

 CAO

ArboUnie

Voor de werknemers van Arbo Unie geldt de Cao Arbo Unie. Het gaat om 909 werknemers waarvan het merendeel arts is. lees verder

Nieuws

15.06.2017
LAD-leden stemmen in met nieuwe Cao Arbo Unie
De LAD-leden hebben ingestemd met het principeakkoord voor de nieuwe Cao Arbo Unie, die loopt van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017. De cao-lonen en salarisschalen worden per 1 juni dit jaar structureel verhoogd met 2,5%.lees verder
3.05.2017
Principeakkoord nieuwe Cao Arbo Unie
De LAD en andere werknemersorganisaties (FNV, CNV Dienstenbond en De Unie) hebben op 6 april met Arbo Unie een principeakkoord bereikt voor een nieuwe cao, die geldt voor bedrijfsartsen in dienst van Arbo Unie. De cao-partijen hebben de financiële ruimte benut voor een maximale structurele loonsverhoging.lees verder
16.10.2016
Bedrijfsarts worden: het betere werk!
Er is de komende jaren veel werk voor bedrijfsarts, maar de instroom in de opleiding is nog beperkt. De NVAB (de beroepsvereniging van bedrijfsartsen), de brancheorganisaties KOM en OVAL en de opleidingsinstituten NSPOH en SGBO zijn daarom de campagne ‘Bedrijfsarts worden. Het betere werk!’ gestart.lees verder
6.07.2016
Oproep: leden gezocht voor klankbordgroep Cao Arbo Unie
Onlangs hebben we uw mening gevraagd over de nieuwe Cao Arbo Unie. Een ruime meerderheid van de LAD-leden heeft ingestemd met het principeakkoord en dus kan de cao-tekst verder worden uitgewerkt. Intussen denkt de LAD al weer na over de inzet voor de nieuwe cao. Wilt u hierbij dit najaar betrokken worden? Meld u dan aan voor onze klankbordgroep.lees verder
4.05.2016
Principeakkoord nieuwe Cao Arbo Unie
De LAD en andere werknemersorganisaties hebben met Arbo Unie een akkoord bereikt voor een nieuwe cao voor 2016. De cao-partijen hebben besloten de cao niet al te ingrijpend te wijzigen. Zij hebben zich daarom beperkt tot afspraken over de looptijd en onderwerpen met de meeste prioriteit. lees verder
6.11.2015
Arbeidsvoorwaardenbeleid 2016 vastgesteld
De LAD heeft het Arbeidsvoorwaardenbeleid voor 2016 vastgesteld, dat onder andere de basis vormt voor cao-onderhandelingen. De focus ligt in 2016 onder meer op de positionering van artsen, gezond & veilig werken en compensatie voor de pensioenaftopping.lees verder
15.04.2015
Leden stemmen in met nieuwe Cao Arbo Unie
Met ruime meerderheid hebben de leden van de LAD bij Arbo Unie ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe Cao Arbo Unie.lees verder
1.04.2015
Eerste afspraak over pensioenaftopping een feit
De LAD heeft in het onderhandelaarsakkoord Cao Arbo Unie de afspraak gemaakt dat de werkgeversbijdrage in de pensioenopbouw boven 100.000 euro volledig ter beschikking wordt gesteld aan de werknemers die het betreft. lees verder
30.03.2015
Onderhandelaarsakkoord nieuwe Cao Arbo Unie 2015-2016
De LAD en andere werknemersorganisaties hebben onlangs met werkgever Arbo Unie een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe Cao Arbo Unie.lees verder
14.10.2014
Onderhandelingsresultaat Cao Arbo Unie: informatiebijeenkomst 15 oktober 2014
Kort voor de zomer heb ik (Arthur Warmer, onderhandelaar arbeidsvoorwaarden LAD) u geïnformeerd over de stand van zaken van het overleg voor de Cao Arbo Unie. Dit was op dat moment nog in een verkennende fase, maar vanaf dinsdag 19 augustus 2014 heeft in een aantal ronden formeel cao-overleg plaatsgehad. Op woensdag 8 oktober jongstleden heeft dit overleg geleid tot een mondeling bereikt onderhandelingsresultaat. lees verder
21.07.2014
Voortgang Cao Arbo Unie
Weet u nog wanneer de laatste loonsverhoging voor de Cao Arbo Unie is doorgevoerd? En wanneer er voor het laatst een artikel uit het cao-boekje in positieve zin is gewijzigd? Laten we de verwachtingen niet gelijk hooggespannen maken, maar er wordt dit jaar met uw werkgever voor het eerst sinds lange tijd weer in een constructieve sfeer gesproken over de arbeidsvoorwaarden bij Arbo Unie (en binnen de branche). lees verder
24.01.2014
Sociaal plan Arbo Unie rond
De vier werknemersorganisaties LAD, Abvakabo FNV, CNV en De Unie hebben deze week het sociaal plan met Arbo Unie getekend.lees verder
10.01.2014
Reactietermijn sociaal plan Arbo Unie verlengd
In deze bijeenkomst van 8 januari hebben de bonden, waaronder de LAD afgesproken de sluitingstermijn van de ledenraadpleging te verlengen naar 16 januari 2014. Hierdoor hebben de leden meer tijd om te reageren. lees verder
20.12.2013
LAD legt sociaal plan Arbo Unie aan werknemers voor
Werkgever Arbo Unie en werknemersorganisaties LAD, Abvakabo FNV, CNV Dienstenbond en De Unie hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over het sociaal plan. De LAD legt het sociaal plan aan haar leden voor. lees verder
6.02.2013
LAD: Sociaal Plan Arbo Unie veel te mager
Sinds eind vorig jaar overlegt de LAD met Arbo Unie over een sociaal plan voor 2013. Daarbij zijn ook Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak en De Unie betrokken.lees verder
20.08.2012
Voortzetting Cao Arbo Unie
De Cao Arbo Unie had een looptijd tot 1 juli 2012. Deze cao loopt ongewijzigd door tot 1 juli 2013, omdat geen van de partijen de cao heeft opgezegd. lees verder
19.03.2012
Uitvoering Sociaal Plan Arbo Unie niet vlekkeloos
Op de valreep van 2011 ondertekende het LAD-bestuur het Sociaal Plan Arbo Unie 2012. Een moeilijke beslissing, die helaas ook gevolgen had voor onze eigen achterban. De uitvoering van het sociaal plan verloopt vooralsnog niet helemaal soepel.lees verder
10.01.2012
Sociaal Plan Arbo Unie
Op de valreep van 2011 ondertekende het LAD-bestuur het Sociaal Plan Arbo Unie 2012. Een moeilijke beslissing, en een lastige keuze voor de leden. Door reorganisatie worden ook circa zestig artsen boventallig; een helaas unieke situatie. lees verder
23.12.2011
LAD licht stand van zaken ledenraadpleging Arbo Unie toe
De LAD heeft de leden, werkzaam bij Arbo Unie, een circulaire gestuurd over de stand van zaken bij Arbo Unie na de recent afgeronde ledenraadpleging. Hierin licht de LAD toe wanneer een definitief besluit zal worden genomen en welke gevolgen de uitkomst van het al dan niet aanvaarden van het Eindbod Sociaal Plan Arbo Unie 2012 heeft voor de werknemers bij Arbo Unie. lees verder
15.12.2011
Sociaal Plan Arbo Unie 2012: reactie leden gevraagd
De werknemersorganisaties, waaronder de LAD, hebben van werkgever Arbo Unie een eindbod gekregen voor het Sociaal Plan Arbo Unie 2012. Over de inhoud van het sociaal plan gaat de LAD de leden informeren. Zij hebben het laatste woord.lees verder
12.12.2011
Sociaal Plan Arbo Unie: ledenraadpleging volgt op korte termijn
Op 7 december informeerden de werknemersorganisaties LAD, Abvakabo FNV, CNV Dienstenbond en de Unie hun leden tijdens een bijeenkomst over de stand van zaken rondom het Sociaal Plan Arbo Unie. Twee dagen later hadden drie van de werknemersorganisaties, waaronder de LAD, een vervolgoverleg met de werkgever over datzelfde sociaal plan (Abvakabo FNV heeft per die datum aangegeven niet langer deel te nemen aan het overleg). Dit overleg heeft enkele verbeteringen opgeleverd.lees verder
9.11.2011
Overleg Arbo Unie
Vandaag zou het overleg over een nieuwe Cao Arbo Unie starten. Op verzoek van werkgever Arbo Unie heeft de LAD, samen met de andere werknemersorganisaties, in de voorbije week contact gehad over de concrete invulling van de eerste geplande overlegmomenten.lees verder
6.10.2011
9 november: start overleg Cao Arbo Unie
Op 29 september hebben de werknemersorganisaties LAD, Abvakabo FNV, CNV Dienstenbond en De Unie met werkgever Arbo Unie een oriënterende bijeenkomst gehad ('brainstormsessie'). In deze sessie hebben we vooruitgekeken op de onderhandelingen over een nieuwe Cao Arbo Unie, die op 9 november starten. lees verder
11.07.2011
Cao Arbo Unie: wat vindt ú belangrijk?
Op 1 juli 2011 is de Cao Arbo Unie 2008-2011 afgelopen. Hoewel de onderhandelingen voor deze cao nog maar 'net', eind 2010, zijn afgerond, hebben de werknemersorganisaties, waaronder de LAD, met werkgever Arbo Unie op 5 juli 2011 een eerste verkennend gesprek gehad, waarin het aankomende cao-overleg is besproken. Voordat we echt gaan onderhandelen, mogen de LAD-leden hun input voor de cao-inzet doorgeven. Welke onderwerpen wilt ú op de cao-agenda?lees verder

 Documenten

Cao Arbo Unie 2017
Principeakkoord Cao Arbo Unie 2017
Cao Arbo Unie 2016
Principeakkoord Cao Arbo Unie 2016
Onderhandelaarsakkoord Cao Arbo Unie 2015-2016

 FAQ

Wordt mijn salaris bij arbeidsongeschiktheid doorbetaald?

 Links