Onderhandelaar

e0138ed0-4516-4172-83a2-881f58cd53f6
Vragen of suggesties?
Bel of mail mij.
mr. Brigitte (B.) Sprokholt
Onderhandelaar arbeidsvoorwaarden

T
088-1344100

 CAO

Universitaire Medische Centra (UMC)

Voor werknemers in dienst van een universitair medisch centrum (umc) geldt de Cao UMC. Het gaat om 67.000 werknemers. Voor academisch medisch specialisten geldt de HAMS (Honoreringsregeling Academisch Medisch Specialisten). Deze regeling maakt deel uit van de Cao UMC.lees verder

Nieuws

21.06.2018
Acties in voorbereiding voor een goede Cao UMC
Het ultimatum dat de werknemersorganisaties in de zorg afgelopen week aan de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) stuurden, verliep dinsdag 19 juni om 9.00 uur. De NFU is in haar reactie helaas niet ingegaan op de eisen van de 67.000 werknemers. Voor de vier betrokken werknemerspartijen, waaronder LAD/AC/FBZ, staat voorop goede cao-afspraken te maken. Nu de NFU er wederom blijk van geeft niet serieus in te gaan op onze eisen is besloten over te gaan tot het voorbereiden van acties. lees verder
13.06.2018
Werknemersorganisaties stellen een ultimatum aan de NFU
Samen met de andere werknemersorganisaties heeft de LAD/Ambtenarencentrum/FBZ vandaag een brief verstuurd aan de NFU waarin we nogmaals aangeven dat de werkgeversorganisatie niet of nauwelijks tegemoetkomt aan onze voorstellen voor een nieuwe Cao UMC. In deze brief is een ultimatum gesteld aan de NFU.lees verder
7.06.2018
Binnenkort: bijeenkomsten in alle umc's
De onderhandelingen voor een nieuwe Cao UMC liggen stil. Werkgevers blijven vasthouden aan hun voorstellen. De NFU heeft haar bod mooi verpakt, maar het levert de medewerkers van umc’s onvoldoende op. In alle umc’s worden momenteel actiecomités gevormd en binnenkort vinden werknemersbijeenkomsten plaats. lees verder
28.05.2018
Onderhandelingen Cao UMC vastgelopen
De onderhandelingen voor een nieuwe Cao UMC zijn vastgelopen. Samen met de andere werknemersorganisaties zullen we ons beraden op vervolgstappen.lees verder
25.05.2018
Inperken ‘expatsubsidie’ geen goed idee
Het kabinet wil vanaf volgend jaar bezuinigen op de zogeheten ‘expatsubsidie’. Dit is een fiscale vrijstelling van 30% van het loon die buitenlandse werknemers genieten. VSNU, de NFU, TNO, WVOI, de LAD en een aantal andere organisaties waarschuwen in een brief dat inperking van de fiscale subsidie het moeilijker zal maken voor universiteiten, umc's en kennisinstituten om wetenschappelijk toptalent aan te trekken.lees verder
18.05.2018
Arbeidsmarktmonitor UMC in de maak
SoFoKleS, het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds voor onder andere umc’s, gaat samen met TNO en FWG een Arbeidsmarktmonitor UMC ontwikkelen. Deze moet inzicht bieden in het toekomstperspectief voor werknemers in umc’s op basis van arbeidsmarktontwikkelingen. lees verder
26.04.2018
Nog geen nieuwe Cao UMC
Op 25 april hebben de werknemersorganisaties opnieuw gesproken met de NFU over een nieuwe Cao UMC. De NFU heeft een aantal verslechteringen van tafel gehaald, maar er is nog geen zicht op een nieuwe cao. Op 28 mei praten we verder.lees verder
19.04.2018
Update Cao UMC
De afgelopen twee weken hebben ruim 850 werknemers de bijeenkomsten in de acht umc’s bezocht over de nieuwe Cao UMC. Deze bijeenkomsten werden georganiseerd door de vier werknemersorganisaties: LAD/Ambtenarencentrum/FBZ, FNV, CMHF en CNV. lees verder
28.03.2018
Werkzaam bij umc of universiteit? Stem voor het nieuwe Verantwoordingsorgaan!
In april mogen ABP-deelnemers een nieuw Verantwoordingsorgaan kiezen. Tot en met 30 april kan iedereen met een pensioenregeling bij het ABP zijn stem uitbrengen.lees verder
23.03.2018
Een nieuwe Cao UMC nog ver weg
Op 22 maart hebben de werknemersorganisaties opnieuw gesproken met de NFU over een nieuwe Cao UMC. Tot nu toe verlopen de onderhandelingen zeer moeizaam. De voorstellen die de NFU steeds inbrengt, zijn verslechteringen op hetzelfde thema en getuigen van onvoldoende ambitie.lees verder
23.03.2018
App ‘Goedenacht’ uitgebreid met stappenteller en nieuwe recepten
Vijftien nieuwe recepten, een stappenteller en kennis over feiten en fabels. Veel nieuwe informatie om gezond te werken in de nacht. De app ‘Goedenacht’ is voor medewerkers van umc's, algemene ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale instellingen. Medewerkers kunnen ook ontdekken of zij voldoende bewegen. lees verder
15.03.2018
Teleurstelling over nieuwe inzet NFU
De NFU heeft een nieuwe inzet voor de Cao UMC opgesteld, die ze op 14 maart aan de werknemersorganisaties heeft toegelicht. Nog lang niet alle onderwerpen zijn besproken, maar duidelijk is wel dat de inzet van werknemersorganisaties en die van de NFU op veel onderwerpen nog steeds mijlenver uit elkaar liggen.lees verder
22.02.2018
Maak opgebouwd persoonlijk budget van 2015 dit jaar op
Op 1 januari 2016 is het persoonlijk budget van academisch medisch specialisten in umc’s toegevoegd aan het budget functiegebonden kosten. Het Kennis- en DienstverleningsCentrum (KDC) van de Federatie Medisch Specialisten en de LAD adviseert om het persoonlijk budget dat academisch medisch specialisten hebben opgebouwd en nog niet hebben aangewend, uiterlijk dit jaar op te maken.lees verder
19.02.2018
ABP-regeling kent recht op aanvulling nabestaandenpensioen
Vanaf 1 mei 2018 is er geen recht meer op Anw-compensatie. Naast deze Anw-compensatie kent de ABP-regeling een aanvulling op het nabestaandenpensioen als er geen recht is op Anw van de SVB. De (ex-)partner komt in aanmerking voor deze aanvulling als de deelnemer voor 1996 pensioen opbouwde bij ABP.lees verder
9.02.2018
Cao-inzet van NFU van tafel
Op donderdag 8 februari heeft het eerste overleg plaatsgevonden over een nieuwe cao UMC. De gesprekken hebben vooral in het teken gestaan van ambitie. Ambitie gericht op boeien, binden en behoud van medewerkers. De werknemersorganisaties, waaronder het Ambtenarencentrum/LAD/FBZ, hebben aangegeven die ambitie niet terug te vinden in de inzet van de NFU. Dat heeft ertoe geleid dat de werkgeversorganisatie haar huidige inzetbrief van tafel haalt. Zij zal komen met een nieuwe, meer concrete inzet waaruit meer ambitie spreekt.lees verder
10.01.2018
Onderhandelingen nieuwe Cao UMC binnenkort van start
Op 9 januari zijn de cao-partijen voor de Cao UMC voor een soort aftrapbijeenkomst bijeen geweest. Er is informatie uitgewisseld over een aantal feiten en cijfers van APG en over het generatiebeleid. Afgesproken is dat de onderhandelingen voor een nieuwe cao op 8 februari starten. lees verder
15.12.2017
Gezamenlijk voorstel werknemers voor nieuwe Cao UMC
In 2018 starten de onderhandelingen voor een nieuwe Cao UMC. De vier werknemersorganisaties bij deze cao (AC/LAD/FBZ, CMHF, CNV Zorg & Welzijn en FNV Zorg & Welzijn) zijn gekomen tot een gezamenlijke inzet.lees verder
28.08.2017
Helderheid over uitvoering loonruimteovereenkomst umc’s
Met de instemming van de achterban met het eindbod van werkgeversorganisatie NFU voor de uitvoering van de loonruimteovereenkomst krijgen werknemers in umc’s per 1 augustus 2017 een structurele salarisstijging van 0,55%. lees verder
24.07.2017
Beleid bij organisatieveranderingen voor medewerkers UMC Utrecht
Werknemersorganisaties LAD/FBZ, FNV, CNV Zorg & Welzijn en CMHF hebben met UMC Utrecht en de Ondernemingsraad het ‘Beleid bij organisatieveranderingen (inclusief Sociaal beleidskader)' vastgesteld. lees verder
6.07.2017
NFU doet eindbod voor uitvoering loonruimteovereenkomst
De NFU heeft op 5 juli een eindbod gedaan voor de uitvoering van de loonruimteovereenkomst, die medewerkers in umc’s raakt. Het eindbod behelst een structurele salarisstijging van 0,55% en een eenmalige uitkering van € 250. lees verder
29.06.2017
Overleg over loonruimteovereenkomst umc’s leidt nog niet tot resultaat
Op 28 juni vond overleg plaats tussen centrales van overheidspersoneel en werkgeversorganisatie NFU over de naleving van de loonruimteovereenkomst in umc's*. Tot heden konden de cao-partijen daarover geen overeenstemming bereiken. lees verder
6.06.2017
Input voor nieuwe Cao UMC
Omdat de huidige Cao UMC eind dit jaar afloopt, heeft de LAD haar leden gevraagd om input te geven voor de inzet van een nieuwe cao. Leden kunnen tot en met 13 juni input geven.lees verder
7.02.2017
Onderzoek naar arbeidsbelasting spoedeisende hulp
Drie umc’s en veertien algemene ziekenhuizen hebben de handen ineen geslagen om de psychosociale arbeidsbelasting op de spoedeisende hulp te verminderen. De LAD is vertegenwoordigd in de adviesraad van dit project. lees verder
8.12.2016
Overzicht zorgverzekeringen 2017
Veel zorgverzekeraars hebben hun premies en voorwaarden voor 2017 bekendgemaakt. Van welke kortingen/aanbiedingen kunt u gebruikmaken als LAD-lid en/of arts/zorgprofessional? Een kort overzicht. lees verder
23.11.2016
Petitie structurele loonsverhoging umc's massaal getekend
De petitie die de vier centrales van overheidspersoneel (voor de LAD is dat het Ambtenarencentrum) in oktober startten, is maar liefst 15.000 keer getekend, ook door veel LAD-leden. De vier centrales nemen dat signaal serieus en startten een bodemprocedure.lees verder
18.11.2016
Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren
De Eerste Kamer heeft ingestemd met het door D66 en CDA ingediende initiatiefvoorstel Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, die vermoedelijk over enkele jaren in werking treedt. Ambtenaren krijgen dan dezelfde rechtspositie als werknemers in het bedrijfsleven: beide groepen vallen straks onder het private arbeidsrecht. Dit heeft ook gevolgen voor artsen in dienst bij een umc of universiteit.lees verder
20.10.2016
Alle cao-afspraken umc’s in nieuwe gratis app
De app bevat bijvoorbeeld tools om te berekenen wat maandelijks de opbouw is van het Persoonlijk Budget en de omvang van de Toelage Onregelmatige Dienst (TOD). Bovendien geven FAQ’s antwoord op vragen zoals ‘Wat moet ik doen als ik ziek ben?’ en ‘Wat is kortdurend zorgverlof en wanneer mag ik dat opnemen?’ lees verder
6.10.2016
Teken de petitie voor structurele loonsverhoging in umc's
De vier centrales voor overheidspersoneel zijn een petitie gestart, omdat umc’s de afspraken uit de loonruimteovereenkomst niet nakomen. Teken deze petitie ook, zodat we een duidelijk signaal kunnen afgeven aan de werkgevers. lees verder
8.08.2016
Kort geding NFU: vordering niet toegewezen
Op 20 juli jl. vond het kort geding plaats dat AC/FBZ/LAD, FNV, CMHF en CNV tegen werkgeversorganisatie NFU aanspanden over de naleving van de afspraken in de loonruimteovereenkomst. lees verder
30.06.2016
Vragen over verplichte deelname medisch specialisten aan pensioenfonds
De Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten (SPMS) heeft dit voorjaar brieven verstuurd aan medisch specialisten over de verplichte deelname aan het pensioenfonds. Moet u het meegestuurde formulier als 'dienstverbander' ook invullen? Het Kennis- en DienstverleningsCentrum (KDC) van de LAD en de Federatie Medisch Specialisten zette alle ins en outs op een rij.lees verder
17.06.2016
AIOS Upgrade: Thinking forward, een congres over persoonlijk leiderschap
Op vrijdag 28 oktober 2016 organiseert De Jonge Specialist samen met de LAD, de Federatie Medisch Specialisten en de VvAA de AIOS Upgrade. Hét landelijke congres voor aios in Nederland! Dit jaar staat de AIOS Upgrade in het teken van persoonlijk leiderschap. lees verder
14.06.2016
NFU komt afgesproken loonsverhoging niet na
Werknemersorganisaties AC/LAD/FBZ, FNV, CMHF en CNV hebben geconstateerd dat bij de salarisbetaling van januari 2016, de overeengekomen 1,4% loonsverhoging per 1 januari 2016 niet door medewerkers in de umc's is ontvangen. Daarom hebben de vier werknemerspartijen er bij de NFU op aangedrongen om de verplichtingen uit de loonovereenkomst na te komen. lees verder
4.04.2016
Nieuwe arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers umc’s
Werknemers bij een Universitair Medisch Centrum kunnen gebruikmaken van een speciale arbeidsongeschiktheidsverzekering: de AOV UMC. Via het umc geldt een korting op de premie van minstens 27%. lees verder
10.02.2016
NFU legt rekening op het bordje van de werknemers in umc’s
De 67.000 werknemers in umc’s hebben in januari niet de afgesproken loonsverhoging op hun loonstrookje gezien. Zij worden hiermee onaangenaam verrast. De werknemersorganisaties reageren met verwondering, want rond de zomer van 2015 is overeengekomen dat werknemers per januari 2016 een structurele loonsverhoging van 1,4% tegemoet zouden zien. lees verder
9.12.2015
Nieuwe app helpt bij vitaal en gezond werken tijdens nachtdienst
De nieuwe app ‘Goedenacht’ ondersteunt medewerkers in algemene ziekenhuizen en universitair medische centra bij vitaal en gezond werken tijdens de nacht. lees verder
19.11.2015
Premies UMC Zorgverzekering bekend
UMC Zorgverzekering heeft de premietabellen voor 2016 gepubliceerd. Het goede nieuws voor werknemers in umc’s is dat voor de basisverzekering en voor drie van de zeven aanvullende verzekeringen geen premiestijging plaatsvindt.lees verder
6.11.2015
Arbeidsvoorwaardenbeleid 2016 vastgesteld
De LAD heeft het Arbeidsvoorwaardenbeleid voor 2016 vastgesteld, dat onder andere de basis vormt voor cao-onderhandelingen. De focus ligt in 2016 onder meer op de positionering van artsen, gezond & veilig werken en compensatie voor de pensioenaftopping.lees verder
27.10.2015
Uitspraak Hof: FNV verliest hoger beroep loonruimteovereenkomst
Het Gerechtshof in Den Haag heeft de eis van de FNV afgewezen om de afspraken in de loonruimteovereenkomst ongeldig te laten verklaren. lees verder
22.10.2015
Goed akkoord voor compensatie pensioenaftopping umc’s
CMHF en het Ambtenarencentrum (centrales van overheidspersoneel) hebben ingestemd met het eindbod van de NFU voor het compenseren van de pensioenaftopping voor werknemers in umc’s. Daarmee is het akkoord definitief, en daar zijn de LAD en Federatie Medisch Specialisten blij mee. “Werknemers die door de pensioenaftopping worden geraakt, krijgen het geld terug waar ze recht op hebben, zonder dat dit ten koste gaat van andere werknemers; precies wat we wilden. Bovendien schept het akkoord een precedent voor de toekomst.”lees verder
15.10.2015
LAD en Federatie tevreden met eindbod NFU
De NFU heeft een eindbod gedaan voor het compenseren van de pensioenaftopping voor werknemers in umc’s. De LAD en Federatie Medisch Specialisten vinden het bod tegemoetkomen aan de wensen die ze tijdens de onderhandelingen op tafel hebben gelegd: het geld dat was bedoeld voor werknemers die door de pensioenaftopping worden geraakt, blijft voor die groep beschikbaar, zonder dat dit ten koste gaat van andere werknemers. lees verder
1.10.2015
Rechter: bovensectoraal akkoord is geldig
De FNV heeft het kort geding over de loonruimteovereenkomst verloren. De overeenkomst werd in juli gesloten tussen drie overheidscentrales (waaronder het Ambtenarencentrum, waarbij de LAD voor haar leden is aangesloten) en overheids- en onderwijswerkgevers, en bevat afspraken over de loonruimte en pensioen. lees verder
1.09.2015
Leden drie overheidscentrales stemmen in met loonruimteovereenkomst
De leden van overheidscentrales Ambtenarencentrum (AC), CCOOP (waaronder CNV Overheid, CNV Onderwijs en ACOM) en CMHF hebben met een ruime meerderheid ingestemd met de loonruimteovereenkomst publieke sector 2015/2016. lees verder
14.08.2015
Wijziging in PartnerPlusPensioen van ABP
Het PartnerPlusPensioen (PPP) van ABP wordt per 1 januari 2016 opgeheven. Artsen die zo’n regeling bij ABP hebben lopen, zullen hun ingelegde bedrag meenemen in het ABP Partnerpensioen, dat op 1 januari wordt verhoogd.lees verder
23.07.2015
Hoe verhoudt loonruimte-overeenkomst publieke sector zich tot Cao UMC?
Hoe verhoudt de onderhandelaarsovereenkomst loonruimte publieke sector zich nou tot de Cao UMC, die net tot stand is gekomen? De LAD zette de belangrijkste antwoorden op veel gestelde vragen op een rij.lees verder
21.07.2015
LAD start ledenraadpleging onderhandelaarsovereenkomst loonruimte publieke sector
De LAD is de ledenraadpleging gestart voor de onderhandelaarsovereenkomst loonruimte publieke sector. De afspraken hebben ook gevolgen voor artsen onder de Cao's UMC, Nederlandse Universiteiten en artsen werkzaam voor het Rijk, Defensie of gemeenten. lees verder
17.07.2015
Meest gestelde vragen over Cao UMC
Tijdens de ledenraadpleging voor de nieuwe Cao UMC werden onder andere vragen gesteld over het Persoonlijk en Functiegebonden budget, de salarisparagraaf en de pensioenaftopping. Hoe zit dat precies?lees verder
11.07.2015
Onderhandelaarsovereenkomst overheidspersoneel
Werknemersorganisaties Ambtenarencentrum (AC), CCOOP en CMHF hebben op 10 juli een onderhandelaarsovereenkomst gesloten met overheids- en onderwijswerkgevers voor de loonruimte publieke sector 2015-2016. De afspraken raken ook umc’s, onderzoekinstellingen en universiteiten. lees verder
9.07.2015
LAD-leden stemmen in met Cao UMC
De LAD-leden hebben met een grote meerderheid ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe Cao UMC. Ook de leden van de andere betrokken cao-partijen hebben het akkoord onderschreven. Dat betekent dat de afspraken verder kunnen worden uitgewerkt en dat is goed nieuws voor de 67.000 medewerkers in de sector.lees verder
30.06.2015
Pensioenaftopping leeft bij medisch specialisten
Dat medisch specialisten in dienstverband zich zorgen maken over de pensioenaftopping, werd overduidelijk tijdens de vervolgbijeenkomst die de Federatie Medisch Specialisten en de LAD op woensdag 24 juni in Utrecht organiseerden. De verontwaardiging over de opstelling van de NVZ is groot, evenals de actiebereidheid. lees verder
26.06.2015
Werknemers Cao UMC: onregelmatigheidstoeslag tijdens vakantie geborgd
De umc’s betalen conform de nieuwe regelgeving een gemiddelde van de individueel verkregen toeslag onregelmatige dienst (TOD) over verlofuren.lees verder
19.06.2015
Cao-akkoord voor umc’s goed nieuws voor coassistenten
In het onderhandelaarsakkoord dat de LAD samen met andere werknemersorganisaties bereikte over een nieuwe cao voor umc's zijn ook afspraken gemaakt voor geneeskundestudenten die coschappen lopen in een umc. lees verder
18.06.2015
Ledenraadpleging Cao UMC gestart
De LAD is gestart met de ledenraadpleging voor de nieuwe Cao UMC, waarvoor de LAD/AC/FBZ en andere werknemersorganisaties op 10 juni een onderhandelaarsakkoord bereikte met de NFU. Leden kunnen tot 6 juli 12.00 uur laten weten of ze instemmen met het akkoord en hebben daarvoor intussen een digitale mailing ontvangen.lees verder
10.06.2015
LAD/AC/FBZ bereikt onderhandelaarsakkoord voor nieuwe Cao UMC
Tijdens de vijfde onderhandelingsronde hebben LAD/AC/FBZ en de andere werknemersorganisaties in de vroege ochtend van 10 juni met NFU een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe Cao UMC. lees verder
9.06.2015
ABP organiseert webinar over eerder of gedeeltelijk stoppen met werken
Via webinars die het Pensioenfonds ABP organiseert kunt u zich op een interactieve manier informeren over uw pensioen.lees verder
5.06.2015
Vergroot betrokkenheid universitair medisch specialisten
Hoe ziet de positie van de 4.300 universitair medisch specialisten eruit in het veranderende zorglandschap? En hoe zorgt hun positionering ervoor dat ze de beste zorg blijven leveren? Dat staat beschreven in de Positioneringsnota van de Federatie Medisch Specialisten en de LAD.lees verder
1.05.2015
Cao UMC: veel vragen, nog geen antwoorden
Op 30 april 2015 hebben de werknemersorganisaties FNV Zorg en Welzijn, AC/LAD/FBZ, CMHF en CNV Zorg en Welzijn voor de derde keer onderhandeld met werkgeversorganisatie NFU over een nieuwe Cao UMC. lees verder
16.04.2015
Tweede ronde Cao UMC: onderhandelingen nog in beginfase
Op 15 april 2015 hebben alle partijen die betrokken zijn bij de Cao UMC voor de tweede keer met elkaar gesproken om te komen tot een nieuwe cao. Tot veel meer dan het clusteren van thema’s is het niet gekomen.lees verder
20.03.2015
Cao-onderhandelingen voor de Cao UMC gestart
Dinsdag 17 maart 2015 zijn de onderhandelingen voor een nieuwe cao Universitair Medisch Centra (UMC) gestart. De cao, die geldt voor 67.000 medewerkers, loopt per 1 april a.s. af. lees verder
6.02.2015
Inschaling onderzoekers in opleiding in Cao UMC
De Cao UMC kent aparte regels voor de inschaling van onderzoekers in opleiding (oio’s). Die regels staan in hoofdstuk 17 Cao UMC. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen basisartsen/arts-assistenten die geneeskundig wetenschappelijk onderzoek verrichten en andere oio’s.lees verder
1.12.2014
Vrijval pensioenpremie benutten voor compensatie
De LAD en OMS willen dat werkgeversorganisaties de vrijval van de werkgeversbijdrage in de pensioenopbouw boven de 100.000 euro compenseren aan de werknemers die het betreft.lees verder
10.11.2014
UMC Zorgverzekering: verzekeringspakket voor 2015 bekend
UMC Zorgverzekering heeft haar verzekeringspakket voor 2015 bekendgemaakt. Dit is een collectieve verzekering waar umc-medewerkers gebruik van kunnen maken. lees verder
17.06.2014
Pensioenovergang werknemers umc’s van de baan
AC/FBZ/LAD, CMHF, Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak hebben dinsdag 10 juni 2014 een laatste ultieme poging gedaan om met de Nederlandse Federatie van UMC's (NFU) tot overeenstemming te komen over de pensioenovergang van de Universitair Medische Centra (umc's). Dit is helaas niet gelukt.lees verder
28.05.2014
Cao UMC in het Engels
De Cao Universitair Medische Centra 2013-2015 is nu ook in het Engels beschikbaar. lees verder
28.05.2014
Brochure ‘Ontslag uit het umc’
Het Landelijk Overleg Academische Ziekenhuizen (LOAZ) heeft een nieuwe brochure ‘Ontslag uit het umc’ uitgebracht. De brochure is gericht op werknemers bij Universitair Medische Centra die buiten hun schuld werkloos dreigen te worden of al werkloos zijn.lees verder
26.03.2014
Update pensioenovergang medewerkers UMC's naar PFZW
De onderhandelingen over de overgang van de medewerkers van de Universitair Medische Centra (UMC’s) van pensioenfonds ABP naar PFZW per 1 januari 2015 zijn nog steeds gaande.lees verder
26.03.2014
Hoofdlijnen Cao UMC 2013-2015: (samen)werken in dialoog!
Van de Cao UMC 2013-2015 is een beknopte versie uitgebracht waarin de werkgever en werknemersorganisaties, waaronder AC/FBZ/LAD, op hoofdlijnen de vernieuwingsagenda weergeven. lees verder
13.11.2013
Nieuwe Cao UMC wordt verlengd naar 1 januari 2016
De onlangs afgesloten Cao UMC met een looptijd van 1 april 2013 tot 1 april 2015 – die 2x 1% loonsverhoging plus 0,72% loonsverhoging vanwege de omzetting van de levens-loopbijdrage plus twee eenmalige uitkeringen van resp. € 300,- en € 200,- voor mede-werkers van UMC’s betekende – wordt verlengd met negen maanden. Dit zijn de vak-bonden waaronder AC/FBZ vrijdag 8 november overeengekomen met de werkgever NFU.lees verder
10.09.2013
Nieuwe Cao UMC
Begin juli van dit jaar sloten LAD/AC-FBZ, andere werknemersorganisaties en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) het Onderhandelaarsakkoord Cao UMC 2013-2015. De leden en het bestuur van LAD/AC-FBZ hebben ingestemd met het akkoord. Ook de andere werknemersorganisaties en de NFU stemden in. lees verder
17.07.2013
Zorgakkoord: betaalbare en doelmatige zorg
Op 16 juli 2013 heeft minister Schippers van Volksgezondheid een zorgakkoord gesloten met de Orde van Medisch Specialisten (OMS), de ziekenhuizen, de verzekeraars en de patiënten. De hoofdpunten uit het akkoord: de groei van de medisch specialistische zorg moet omlaag, de keuzevrijheid om in dienstverband of in vrij beroep te werken blijft gehandhaafd en de Wet Normering Topinkomens (WNT) gaat niet gelden voor medisch specialisten.lees verder
9.07.2013
Medewerkers umc's gaan pensioen opbouwen bij PFZW
LOAZ (overleg van werkgevers en werknemersorganisaties van de umc's), ABP en PFZW hebben een principeovereenkomst gesloten over de overgang van de pensioenaanspraken en de pensioenrechten van (ex)medewerkers van umc's. lees verder
5.07.2013
Onderhandelaarsakkoord Cao UMC 2013-2015
Op 4 juli heeft LAD/AC-FBZ een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe Cao UMC bereikt met de Nederlandse Federatie van Universitair Medisch Centra (NFU). LAD/AC-FBZ is gematigd positief over het akkoord. lees verder
13.06.2013
Onderhandelingen Cao UMC afgebroken
LAD/AC-FBZ, Abvakabo FNV, CMHF en CNV Publieke Zaak zijn opgestapt uit het overleg over een nieuwe Cao UMC. lees verder
27.03.2013
LAD: werkgevers mogen zich niet verschuilen achter (dreigende) kabinetsmaatregelen
Het voorstel van het kabinet om de nullijn te hanteren in de zorg heeft stevige invloed op het cao-overleg. Werkgevers willen geen afspraken maken over een salarisverbetering zolang de kabinetsmaatregelen niet duidelijk zijn. Zij schuiven hiermee hun verantwoordelijkheid af. lees verder
25.03.2013
Overleg met NFU kort maar weinig constructief
De werknemersorganisaties LAD/AC-FBZ, Abvakabo FNV, CMHF en CNV Publieke Zaak hebben maandag 25 maart opnieuw geprobeerd via constructief overleg tot afspraken te komen met de NFU voor een nieuwe Cao UMC. Na een uur werd het overleg opgeschort door de NFU. lees verder
11.03.2013
NFU pakt werknemers drie keer
Tijdens het overleg vandaag tussen bonden en de NFU is wederom gebleken dat de werkgevers vooral verslechteringen voor ogen hebben. De NFU heeft drie punten aangegeven waaruit dit blijkt.lees verder
8.02.2013
Start onderhandelingen Cao UMC
Het eerste overleg over een nieuwe Cao UMC heeft weinig opgeleverd. lees verder
23.08.2012
Geen € 13.400 Aios-bijdrage?
Wel ‘ns meer dan 1.000 artsen in opleiding tot medisch specialist bij elkaar gezien? Nee? Dan was u niet in Leiden woensdagavond.lees verder
13.08.2012
Aios in Actie!
Woensdag 22 augustus 2012 om 19.00 uur in Leiden: De Jonge Orde, samen met LVAG, OMS en LAD, organiseert de Aios Actie Avond naar aanleiding van het IBO-rapport.lees verder
14.06.2012
Aios laten meebetalen aan opleiding is volkomen misplaatst!
De LAD vindt het voorstel van de ambtelijke werkgroep IBO UMC om artsen in opleiding tot medisch specialist (aios) €13.400 per jaar te laten meebetalen aan hun opleiding volkomen misplaatst. lees verder
23.01.2012
Officiële versie Cao UMC 2011-2013
De officiële versie van de Cao UMC 2011-2013 is beschikbaar. lees verder
6.07.2011
Cao UMC 2011-2013 een feit
De werknemersorganisaties AC/FBZ-LAD, CMHF en CNV Publieke Zaak hebben het eindbod van de NFU voor een nieuwe Cao UMC aanvaard. De leden van deze drie organisaties hebben ingestemd met het eindbod. Daarmee is de Cao UMC 2011-2013 een feit. De leden van Abvakabo FNV hebben het eindbod van de NFU afgewezen.lees verder

 Documenten

Gezamenlijke inzet werknemers Cao UMC
Inzet NFU
Aanvullend loonruimteakkoord Cao UMC 2015-2017
Cao UMC 2015-2017
Engelse versie Cao UMC 2015-2017

 FAQ

Kent de Cao UMC een eindejaarsuitkering?

 Links