Onderhandelaar

e3009663-a773-49d7-8745-31d77e10c017
Vragen of suggesties?
Bel of mail mij.
Rob (R.) Koster
Onderhandelaar arbeidsvoorwaarden

T
088-1344100

 CAO

Ziekenhuizen

De Cao Ziekenhuizen geldt voor werknemers in dienst bij een werkgever die lid is van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Deze cao is van toepassing op 200.000 werknemers. Voor medisch specialisten in dienst van een algemeen ziekenhuis geldt de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS).lees verder

Nieuws

11.06.2018
Cao Ziekenhuizen algemeen verbindend verklaard
De Cao Ziekenhuizen 2017-2019 is algemeen verbindend verklaard (AVV) door de minister van SZW. Dat betekent dat de cao-afspraken met ingang van 8 juni jl. van toepassing zijn op alle werkgevers die ziekenhuiszorg aanbieden. lees verder
23.03.2018
App ‘Goedenacht’ uitgebreid met stappenteller en nieuwe recepten
Vijftien nieuwe recepten, een stappenteller en kennis over feiten en fabels. Veel nieuwe informatie om gezond te werken in de nacht. De app ‘Goedenacht’ is voor medewerkers van umc's, algemene ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale instellingen. Medewerkers kunnen ook ontdekken of zij voldoende bewegen. lees verder
28.02.2018
Uitdaging belangrijkste reden jongeren voor keuze algemeen ziekenhuis
De uitdaging van het werk met een variatie aan handelingen is de belangrijkste reden om als verpleegkundige in de branche ziekenhuizen te gaan werken. Tweederde van de mbo-studenten en driekwart van de hbo-studenten Verpleegkunde ambiëren daar een baan. Andere belangrijke reden is het krijgen van zekerheid en toekomst. Tijdens de stage neemt hun motivatie nog meer toe. lees verder
24.01.2018
Interactieve en geactualiseerde app Cao Ziekenhuizen
De app van de Cao Ziekenhuizen is vernieuwd en geactualiseerd in verband met de nieuwe cao. De interactieve app heeft een modernere uitstraling gekregen. Vanuit de veelgestelde vragen en de rekentools kan nu meteen doorgeklikt worden naar gerelateerde cao-artikelen.lees verder
29.11.2017
Heldere afbakening werkingssfeer Cao Ziekenhuizen en Cao ZKN
Cao-partijen van de Cao Ziekenhuizen en de cao-partijen van de Cao ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland) hebben onlangs heldere afspraken gemaakt over de afbakening van de werkingssfeer van beide cao’s. Tegelijkertijd is hiermee ook de verplichtstelling bij pensioenfonds PFZW geborgd. Hiermee is uitvoering gegeven aan afspraken uit het principeakkoord Cao Ziekenhuizen 2017-2019 die eerder dit jaar tot stand kwam. Alle partijen hebben inmiddels hun handtekening onder de overeenkomst gezet. lees verder
17.10.2017
Rekentool voor Generatiebeleid in de branche ziekenhuizen beschikbaar
Cao-partijen hebben in de Cao Ziekenhuizen een afspraak gemaakt over Generatiebeleid. Binnen een instelling kunnen de werkgever en de medewerker op wederzijdse vrijwillige basis afspraken maken over de toepassing hiervan. lees verder
10.10.2017
Cao Ziekenhuizen: Kansen voor jong en oud met generatiebeleid
Cao-partijen hebben in de Cao Ziekenhuizen een afspraak gemaakt over Generatiebeleid. Naast het stimuleren van duurzame inzetbaarheid streven cao-partijen met deze afspraak naar een evenwichtige leeftijdsopbouw van het personeelsbestand dat het functioneren van de arbeidsmarkt in de branche ziekenhuizen ten goede komt.lees verder
21.09.2017
Tekst Cao Ziekenhuizen beschikbaar
In mei dit jaar werd een principeakkoord bereikt voor een nieuwe Cao Ziekenhuizen. De afspraken zijn inmiddels uitgewerkt in een definitieve cao-tekst, waarin alle bepalingen zijn opgenomen.lees verder
6.07.2017
Salarisschalen nieuwe Cao Ziekenhuizen
Naast de LAD-leden hebben ook de leden van de andere cao-partijen intussen ingestemd met het principeakkoord voor de nieuwe Cao Ziekenhuizen. Daarmee is de Cao Ziekenhuizen 2017-2019 een feit. Het akkoord wordt nu uitgewerkt in de cao-tekst, maar de nieuwe salarisschalen zijn al wel beschikbaar.lees verder
15.06.2017
LAD-leden stemmen in met nieuwe Cao Ziekenhuizen
De LAD-leden hebben ingestemd met de nieuwe Cao Ziekenhuizen, die loopt van 1 januari 2017 tot 1 april 2019. Lees het antwoord op de meest gestelde vragen die we de afgelopen van leden hebben binnengekregen.lees verder
16.05.2017
Principeakkoord nieuwe Cao Ziekenhuizen
Nadat het overleg voor een nieuwe Cao Ziekenhuizen vastliep, zijn werknemersorganisaties LAD/FBZ, FNV, CNV en NU’91 op 15 mei opnieuw in overleg gegaan met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Ze bereikten diezelfde avond een principeakkoord voor een nieuwe cao.lees verder
20.04.2017
LAD/FBZ roept cao-partijen ziekenhuizen op het overleg te hervatten
Omdat de onderhandelingen over een nieuwe Cao Ziekenhuizen begin april vastliepen, hebben de vier betrokken werknemersorganisaties zich afgelopen week beraden op het vervolg. Inmiddels hebben NU’91, FNV en CNV acties in de ziekenhuizen aangekondigd. Net als de andere werknemerspartijen vindt LAD/FBZ dat het bod dat door de NVZ op tafel is gelegd niet voldoende is en behoorlijk beter moet. lees verder
11.04.2017
Cao Ziekenhuizen: partijen beraden zich op vervolg
Op vrijdag 7 april 2017 vonden onderhandelingen plaats over een nieuwe Cao Ziekenhuizen. Op 31 december liep de cao voor 200.000 werknemers in de ziekenhuizen af. lees verder
7.03.2017
Derde onderhandelingsronde Cao Ziekenhuizen: oplossingsrichtingen generatiebeleid verkend
Tijdens de derde onderhandelingsronde op 2 maart jl. hebben cao-partijen waaronder LAD/FBZ opnieuw gesproken over een nieuwe cao voor de 200.000 ziekenhuismedewerkers. Zoals vorige keer afgesproken stonden opnieuw de thema’s generatiepact en ORT op de agenda.lees verder
7.02.2017
Onderzoek naar arbeidsbelasting spoedeisende hulp
Drie umc’s en veertien algemene ziekenhuizen hebben de handen ineen geslagen om de psychosociale arbeidsbelasting op de spoedeisende hulp te verminderen. De LAD is vertegenwoordigd in de adviesraad van dit project. lees verder
2.02.2017
Tweede onderhandelronde Cao Ziekenhuizen in het teken van generatiebeleid
Op maandag 30 januari 2017 was de tweede onderhandelronde over een nieuwe Cao Ziekenhuizen voor de bijna 200.000 werknemers in de ziekenhuizen in ons land. lees verder
22.12.2016
Onderhandelingen voor nieuwe Cao Ziekenhuizen van start
Op maandag 19 december 2016 vond het eerste overleg voor de nieuwe Cao Ziekenhuizen plaats. De huidige cao loopt af per 31 december 2016. Op de agenda stond het uitwisselen en nader toelichten van de inzetten van de cao-partijen. lees verder
16.12.2016
Ruime meerderheid stemt in met Principeakkoord Pensioenaftopping
Een ruime meerderheid van de medisch specialisten in dienstverband in algemene ziekenhuizen en revalidatie-instellingen heeft ingestemd met het Principeakkoord Pensioenaftopping.lees verder
18.11.2016
Principeakkoord pensioenaftopping in algemene ziekenhuizen en revalidatie-instellingen
Na lange en moeizame onderhandelingen hebben de LAD, Federatie Medisch Specialisten en de NVZ een principeakkoord weten te bereiken voor de pensioenaftopping. lees verder
10.10.2016
Oplossingsrichting pensioenaftopping ziekenhuizen nader verkend
De LAD, werknemersorganisatie FBZ, de Federatie Medisch Specialisten en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) hebben opnieuw een gesprek gevoerd over de pensioenaftopping onder leiding van onafhankelijk voorzitter Hans Borstlap. De vier partijen werken nog steeds in een constructieve sfeer aan een oplossing voor het pensioenaftoppingsvraagstuk in algemene ziekenhuizen en hopen begin november tot een resultaat te komen.lees verder
13.09.2016
Goed eerste gesprek met NVZ over pensioenaftopping
De LAD, FBZ, de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) hebben op vrijdag 9 september het overleg hervat om te komen tot een oplossing voor de problematiek rondom de pensioenaftopping medisch specialisten en overige zorgprofessionals die het betreft.lees verder
1.09.2016
Denk mee over inzet nieuwe Cao Ziekenhuizen
Dit najaar starten mogelijk de onderhandelingen voor een nieuwe Cao Ziekenhuizen. Voorafgaand aan die onderhandelingen bepaalt de LAD/FBZ haar inzet voor de nieuwe cao. Uw input is daarbij onmisbaar. lees verder
7.07.2016
Gesprekken pensioenaftopping hervat
Op dinsdagavond 5 juli heeft opnieuw een bestuurlijk plaatsgevonden tussen de LAD/FBZ en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen over het geschil rond de pensioenaftopping. lees verder
30.06.2016
Vragen over verplichte deelname medisch specialisten aan pensioenfonds
De Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten (SPMS) heeft dit voorjaar brieven verstuurd aan medisch specialisten over de verplichte deelname aan het pensioenfonds. Moet u het meegestuurde formulier als 'dienstverbander' ook invullen? Het Kennis- en DienstverleningsCentrum (KDC) van de LAD en de Federatie Medisch Specialisten zette alle ins en outs op een rij.lees verder
23.06.2016
Geslaagde patiëntvriendelijke zondagsdienst
De patiëntvriendelijke zondagsdienst op 21 juni is goed verlopen. In maar liefst 47 ziekenhuizen en revalidatiecentra maakten medisch specialisten en andere zorgprofessionals in dienstverband duidelijk dat hun werkgever nou eindelijk goed werkgeverschap moet tonen. Tijdens de actiedag werden tal van patiëntvriendelijke werkzaamheden verricht.lees verder
20.06.2016
Zondagsdienst in 47 ziekenhuizen/revalidatiecentra: "De maat is vol"
In 47 algemene ziekenhuizen en revalidatiecentra doen op dinsdag 21 juni zo’n 2.500 medisch specialisten en andere zorgprofessionals in dienstverband mee aan een landelijke, patiëntvriendelijke zondagsdienst. Zij voelen zich hiertoe gedwongen, omdat hun werkgever hen niet serieus neemt. “Werkgevers betalen geld bestemd voor ons pensioen niet uit. Dat kan geen enkele werknemer accepteren”, aldus Léon Winkel, kinderarts en bestuurslid van de Federatie Medisch Specialisten.lees verder
17.06.2016
Bestuurlijk overleg met de NVZ
Gisteren hebben de LAD/FBZ een bestuurlijk overleg gehad met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) over het geschil rond de pensioenaftopping. Onderwerpen van gesprek waren het voorkomen van onjuiste beeldvorming over en weer en de gezamenlijke verantwoordelijkheid om een oplossing te vinden in dit conflict.lees verder
17.06.2016
AIOS Upgrade: Thinking forward, een congres over persoonlijk leiderschap
Op vrijdag 28 oktober 2016 organiseert De Jonge Specialist samen met de LAD, de Federatie Medisch Specialisten en de VvAA de AIOS Upgrade. Hét landelijke congres voor aios in Nederland! Dit jaar staat de AIOS Upgrade in het teken van persoonlijk leiderschap. lees verder
31.05.2016
Hoogste verzuim ziekenhuizen sinds drieënhalf jaar
Het ziekteverzuim in ziekenhuizen bedroeg vorig jaar 4,39%, het hoogste percentage in drieënhalf jaar tijd. Ook de gemiddelde verzuimduur steeg, van 16,3 dagen in 2014 naar 16,6 dagen in 2015 (tweede kwartaal 2015 t/m eerste kwartaal 2016). Dat blijkt uit de branchemonitor voor ziekenhuizen van Vernet. lees verder
28.05.2016
Dinsdag 21 juni zondagsdienst
Medisch specialisten in dienstverband, ziekenhuisapothekers, SEH-artsen en klinisch chemici/fysici gaan de druk in hun ziekenhuis verder opvoeren, om ervoor te zorgen dat ze de werkgeverspremie die bestemd is voor hun pensioen terug krijgen. In 47 ziekenhuizen/revalidatiecentra worden al voorbereidingen getroffen voor een patiëntvriendelijke zondagsdienst op dinsdag 21 juni.lees verder
27.05.2016
Gezocht: nieuwe manieren van roosteren in ziekenhuis
HR-medewerkers, OR-leden, roosteraars, leidinggevenden en medewerkers in ziekenhuizen kunnen een prijs winnen voor het beste roosteridee. Heeft u misschien het beste roosteridee? lees verder
26.04.2016
5.000 euro voor vernieuwende ideeën medewerkers ziekenhuizen
Werkt u bij een instelling die onder de Cao Ziekenhuizen valt, en heeft u een idee voor een vernieuwend project op het gebied van samenwerken, gezond & veilig werken of het creëren van banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Dan kunt u bij de Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) een stimuleringspremie aanvragen. lees verder
21.04.2016
"De maat is vol"
“De maat is vol”. Dat zeggen de bijna 300 medisch specialisten in dienstverband die op 20 april aanwezig waren op een bijeenkomst over pensioenaftopping. De Federatie Medisch Specialisten en de LAD organiseerden de bijeenkomst. Al snel bleek dat de centrale vraag niet was óf medisch specialisten de druk verder op wilden voeren bij hun werkgever, maar hóe.lees verder
5.04.2016
Artsen laten pensioen niet lopen
In vier ziekenhuizen staken artsen in dienstverband en andere zorgprofessionals vanaf deze week hun deelname aan bepaalde overleggen. Ze doen dit, omdat hun werkgever niet met een fatsoenlijke oplossing is gekomen voor de compensatie van de pensioenaftopping. lees verder
17.03.2016
Website pensioenopgroen.nl online
Tientallen algemene ziekenhuizen in Nederland zoeken naar een oplossing voor de pensioenaftoppingsproblematiek. Medisch specialisten in dienstverband zetten tijdens overleggen met hun raad van bestuur in op 100% compensatie, en dat begint zijn vruchten af te werpen: in zes ziekenhuizen ligt er nu een oplossing. Op de website www.pensioenopgroen.nl staat een overzicht van de status van de pensioenaftopping in de ziekenhuizen.lees verder
26.02.2016
Doorbraak parttimeprobleem pensioenaftopping
Voor zo’n 2.000 medisch specialisten met een deeltijd dienstverband is er een doorbraak in het pensioenaftoppingsprobleem. De onevenredige impact van de fiscale beperkingen in de pensioenopbouw voor deze parttimers is tot een minimum gereduceerd. lees verder
9.12.2015
Nieuwe app helpt bij vitaal en gezond werken tijdens nachtdienst
De nieuwe app ‘Goedenacht’ ondersteunt medewerkers in algemene ziekenhuizen en universitair medische centra bij vitaal en gezond werken tijdens de nacht. lees verder
6.11.2015
Arbeidsvoorwaardenbeleid 2016 vastgesteld
De LAD heeft het Arbeidsvoorwaardenbeleid voor 2016 vastgesteld, dat onder andere de basis vormt voor cao-onderhandelingen. De focus ligt in 2016 onder meer op de positionering van artsen, gezond & veilig werken en compensatie voor de pensioenaftopping.lees verder
30.10.2015
Medisch specialisten verwerpen bod NVZ
Op 28 oktober boden de Federatie Medisch Specialisten en de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) 4.291 handtekeningen aan. De achterban van de Federatie en de LAD verwerpt massaal het voorstel van de NVZ om slechts 45% van het werkgeversdeel van de pensioenpremie terug te geven aan medisch specialisten.lees verder
16.10.2015
Handtekeningenactie tegen het NVZ-voorstel
De LAD en Federatie Medisch Specialisten vinden het voorstel van de NVZ voor het compenseren van de pensioenaftopping veel te mager en doen op 28 oktober een tegenvoorstel. Om dat voorstel kracht bij te zetten, zijn we een digitale handtekeningenactie gestart. Werkt u in een ziekenhuis en wordt u door de pensioenaftopping geraakt? Teken dan nu!lees verder
6.10.2015
Medisch specialisten verwerpen voorstel NVZ
Medisch specialisten in dienstverband die vorige week in grote opkomst een informatiebijeenkomst over pensioenaftopping bezochten, hebben het voorstel van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en masse verworpen.lees verder
6.07.2015
Stand van zaken AMS
Tijdens de bijeenkomst over pensioenaftopping die de LAD en Federatie op 24 juni organiseerden, zijn diverse vragen gesteld over de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS): is die al formeel van kracht? En wat is de relatie ten opzichte van de pensioenaftoppingsproblematiek? Lees de belangrijkste antwoorden op de vragen.lees verder
30.06.2015
Pensioenaftopping leeft bij medisch specialisten
Dat medisch specialisten in dienstverband zich zorgen maken over de pensioenaftopping, werd overduidelijk tijdens de vervolgbijeenkomst die de Federatie Medisch Specialisten en de LAD op woensdag 24 juni in Utrecht organiseerden. De verontwaardiging over de opstelling van de NVZ is groot, evenals de actiebereidheid. lees verder
25.06.2015
Cao Ziekenhuizen ook beschikbaar als app
De afspraken uit de Cao Ziekenhuizen zijn voortaan ook in een gratis app te bekijken. De app bevat niet alleen de belangrijkste afspraken uit de cao, maar ook tools, bijvoorbeeld om de onregelmatigheidstoeslag of het Persoonlijk Levensfasebudget te berekenen.lees verder
2.04.2015
Principeakkoord nieuwe Cao Ziekenhuizen
Na acties van werknemers in de ziekenhuizen is in de vroege ochtend van woensdag 4 maart 2015 eindelijk een principeakkoord bereikt voor een nieuwe cao.lees verder
2.04.2015
Leden stemmen in met Cao Ziekenhuizen
De leden hebben in grote meerderheid ingestemd met het principeakkoord Cao Ziekenhuizen van 4 maart jl. Ook de andere werknemersorganisaties hebben ingestemd met het akkoord, daarmee is de Cao Ziekenhuizen 2014-2016 een feit.lees verder
5.03.2015
Pensioenaftopping en AMS; de gevolgen van akkoord Cao Ziekenhuizen
Na lang onderhandelen, is in de vroege ochtend van 4 maart 2015 een principeakkoord bereikt voor de Cao Ziekenhuizen. In dit akkoord zijn onder andere afspraken gemaakt over de gevolgen van de aftopping pensioenopbouw en over de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS).lees verder
25.02.2015
NVZ nodigt bonden uit voor onderhandelingen Cao Ziekenhuizen
De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) wil weer aan tafel met de vakbonden. Vandaag heeft de NVZ een brief gestuurd, waarin ze de werknemersorganisaties FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, LAD/FBZ en NU’91 uitnodigt om op 3 maart 2015 weer aan tafel te komen. lees verder
20.02.2015
Vakbonden stellen ultimatum aan werkgevers ziekenhuizen
Werknemersorganisaties LAD/FBZ, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en NU’91 hebben werkgever de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) een ultimatum gesteld. De NVZ heeft tot 9 maart 2015 de tijd om de vakbonden weer uit te nodigen voor een gesprek over de Cao Ziekenhuizen. Doet de NVZ dit niet, dan komen er acties. lees verder
30.12.2014
Werknemersorganisaties zeggen ‘nee’ tegen eindbod Cao Ziekenhuizen
De werknemersorganisaties LAD/FBZ, Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak en NU‘91 hebben het eindbod van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) voor de nieuwe Cao Ziekenhuizen, na overleg met hun achterban, verworpen.lees verder
17.12.2014
Eindbod NVZ voor Cao Ziekenhuizen afgewezen: voorlopig geen nieuwe cao
De gezamenlijke werknemersorganisaties waaronder LAD/FBZ zijn op 8 december 2014 bijeengekomen met hun leden uit klankbordgroepen/kadergroepen. De onderhandelaars kregen steun van de leden: ook zij vinden het eindbod van werkgeversorganisatie NVZ voor de Cao Ziekenhuizen onaanvaardbaar. Acties zullen een beter resultaat moeten afdwingen.lees verder
1.12.2014
Vrijval pensioenpremie benutten voor compensatie
De LAD en OMS willen dat werkgeversorganisaties de vrijval van de werkgeversbijdrage in de pensioenopbouw boven de 100.000 euro compenseren aan de werknemers die het betreft.lees verder
28.11.2014
Overleg AMS en Cao Ziekenhuizen
Afgelopen zomer hebben de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) en de Orde van Medisch Specialisten (OMS) een akkoord bereikt over een vernieuwde arbeidsvoorwaardenregeling voor medisch specialisten in dienstverband (AMS) per 1 januari 2015. De tot nu toe vruchteloze onderhandeling voor de Cao Ziekenhuizen hebben betekenis voor de AMS.lees verder
26.11.2014
Doorgeschoten flex breekpunt bij tiende ronde Cao Ziekenhuizen: geen helderheid AMS
De onderhandelingen op 25 november 2014 voor de Cao Ziekenhuizen zijn door het aanbieden van een eindbod door werkgeversorganisatie NVZ abrupt beëindigd. Met het voorstel van de werkgevers kan de gewenste toename van zekerheid voor werknemers over werk en inkomen niet worden bereikt.lees verder
16.10.2014
Na nacht onderhandelen Cao Ziekenhuizen: werkgevers schorten overleg op
Na een nacht onderhandelen, is in de vroege ochtend van 16 oktober 2014 het overleg voor de Cao Ziekenhuizen opgeschort door de werkgevers. De werknemersorganisaties, waaronder de LAD/FBZ, zijn zwaar teleurgesteld. lees verder
8.10.2014
Nog geen resultaat na achtste ronde overleg Cao Ziekenhuizen
De 30.000 handtekeningen van medewerkers voor een goede Cao Ziekenhuizen en het aanbieden van deze handtekeningen aan de raden van bestuur van de ziekenhuizen, hebben op 6 oktober 2014 niet geleid tot beweging in het cao-overleg. lees verder
11.09.2014
30.000 handtekeningen voor betere arbeidsvoorwaarden ziekenhuizen
Medewerkers van 20 ziekenhuizen verspreid over heel Nederland hebben op 9 september 2014 in totaal 30.000 handtekeningen aangeboden aan leden van de Raad van Bestuur van hun ziekenhuizen. Daarmee hebben de medewerkers de Raad van Bestuur van hun ziekenhuis gevraagd achter hun personeel te staan door druk uit te oefenen op de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) om snel tot een nieuwe cao te komen.lees verder
5.09.2014
Medewerkers willen betere Cao Ziekenhuizen
Op dinsdag 9 september 2014 overhandigen werknemers in 20 ziekenhuizen verspreid in Nederland gezamenlijk 30.000 handtekeningen aan leden van de Raad van Bestuur. lees verder
22.07.2014
Nieuwe Cao Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN): mogelijk gevolgen voor werknemers
Eind april is er een Cao Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) afgesloten. Dit kan gevolgen hebben voor werknemers in zelfstandige klinieken.lees verder
9.07.2014
Teken ook voor een goede Cao Ziekenhuizen
Het cao-overleg tussen werkgeversorganisatie Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de werknemersorganisaties, waaronder LAD/FBZ, is nu opgeschort tot na de zomer. Ook de zevende onderhandelingsronde voor de Cao Ziekenhuizen begin juli leverde niets op.lees verder
3.07.2014
Ook zevende onderhandelingsronde Cao Ziekenhuizen mislukt
Ook de zevende onderhandelingsronde voor de Cao Ziekenhuizen op 1 juli 2014 heeft niets opgeleverd. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) volhardt namens de werkgevers in het herhalen van hun verslechteringsvoorstellen en beweegt geen millimeter.lees verder
12.06.2014
Geen resultaat na zesde onderhandelingsronde Cao Ziekenhuizen
De zesde onderhandelingsronde voor de Cao Ziekenhuizen heeft op 11 juni wederom niets opgeleverd. De werknemersorganisaties hebben alles uit de kast gehaald om met creatieve en constructieve voorstellen een dreigende impasse te voorkomen. De Cao Ziekenhuizen geldt voor 190.000 werknemers in circa 90 ziekenhuizen. lees verder
27.05.2014
Cao Ziekenhuizen: nog geen meter gemaakt voor nieuwe cao
Na een dag onderhandelen heeft de vijfde ronde voor de Cao Ziekenhuizen niets opgeleverd. Nog steeds liggen alle voorstellen van beide partijen op tafel. De vraag rijst of er wel een cao komt op korte termijn. lees verder
27.05.2014
Onderhandelingen Cao Ziekenhuizen vlotten niet: denk en praat mee!
Werknemersorganisaties LAD/FBZ, Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak en NU’91 zijn al vier rondes verder in de onderhandelingen met de werkgevers over een nieuwe Cao Ziekenhuizen en het wil maar niet vlotten.lees verder
17.04.2014
Cao Ziekenhuizen: Werkgever houdt vast aan verslechtering arbeidsvoorwaarden
De door de werkgevers voorgestelde verslechteringen voor de arbeidsvoorwaarden van werknemers in de ziekenhuizen liggen nog allemaal op tafel. lees verder
4.04.2014
Cao Ziekenhuizen: verschillen te overbruggen
De derde onderhandelingsronde van de Cao Ziekenhuizen stond vooral in het teken van de toeslagen voor onregelmatigheid en het doen van diensten. De standpunten van de werkgever en de werknemersorganisaties liggen mijlenver uiteen.lees verder
20.03.2014
Vaste banen en recht op scholing in ziekenhuizen
De eerste onderhandelingsronde van de Cao Ziekenhuizen op 19 maart 2014 stond vooral in het teken van vast werk en recht op scholing.lees verder
12.02.2014
Inzet Cao Ziekenhuizen: behoud van werk, koopkracht en vaste banen
De onderhandelingen voor een nieuwe Cao Ziekenhuizen zijn 12 februari gestart. De huidige cao loopt per 1 maart 2014 af. Deze cao geldt voor 200.000 werknemers. De werknemersorganisaties, waaronder LAD/FBZ willen onder meer een loonsverhoging van drie procent.lees verder
5.02.2014
Onderhandelingen Cao Ziekenhuizen starten 12 februari 2014
De werknemersorganisaties, waaronder de LAD/ FBZ, hebben op 5 februari 2014 met de werkgever NVZ de wederzijdse inzetbrieven uitgewisseld. Evenals in voorgaande jaren hebben LAD/FBZ, Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak en NU’91 een gezamenlijke inzet. lees verder
17.07.2013
Zorgakkoord: betaalbare en doelmatige zorg
Op 16 juli 2013 heeft minister Schippers van Volksgezondheid een zorgakkoord gesloten met de Orde van Medisch Specialisten (OMS), de ziekenhuizen, de verzekeraars en de patiënten. De hoofdpunten uit het akkoord: de groei van de medisch specialistische zorg moet omlaag, de keuzevrijheid om in dienstverband of in vrij beroep te werken blijft gehandhaafd en de Wet Normering Topinkomens (WNT) gaat niet gelden voor medisch specialisten.lees verder
7.07.2013
LAD adviseert leden in Ruwaard van Putten Ziekenhuis
De LAD heeft de leden bij het Ruwaard van Putten Ziekenhuis geïnformeerd over de stand van zaken en wat de LAD voor hen kan betekenen.lees verder
28.06.2013
Informatiebijeenkomst werknemersorganisaties Ruwaard van Putten
LAD/FBZ en de collega-werknemersorganisaties gaan a.s. maandag naar Spijkenisse om met de achterban te praten over de actuele ontwikkelingen rond het Ruwaard van Putten Ziekenhuis. De betrokken leden zijn hiervoor uitgenodigd.lees verder
24.06.2013
Werknemersorganisaties hoopvol over doorstart Ruwaard van Putten
De gezamenlijke werknemersorganisaties, waaronder LAD/FBZ, zijn vanochtend geïnformeerd over het faillissement van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis in Spijkenisse. Door het faillissement krijgen alle 1.000 medewerkers van het ziekenhuis vanaf vandaag formeel ontslag.lees verder
22.03.2013
LAD/FBZ verzoekt Slotervaartziekenhuis om informatie
De werknemersorganisaties, waaronder LAD/FBZ, hebben het Slotervaartziekenhuis verzocht om te worden geïnformeerd over de gevolgen van de schorsing van bestuursvoorzitter Aysel Erbudak en het later sluiten van een contract met Achmea. lees verder
1.02.2013
Overleg voortbestaan Ruwaard van Putten Ziekenhuis
Op 22 januari heeft LAD/FBZ overleg gehad over de recente gebeurtenissen en de toekomst van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis.lees verder
19.12.2012
LangeLand Ziekenhuis betaalt deel decembersalaris niet uit
Het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer heeft eenzijdig besloten een deel van het salaris van de werknemers van december 2012 niet uit te keren. Het ziekenhuis heeft gezegd dit deel pas per 16 januari 2013 na te betalen. LAD/FBZ is hierover zeer ontstemd en heeft de leden geadviseerd hoe zij het beste kunnen handelen.lees verder
23.08.2012
Geen € 13.400 Aios-bijdrage?
Wel ‘ns meer dan 1.000 artsen in opleiding tot medisch specialist bij elkaar gezien? Nee? Dan was u niet in Leiden woensdagavond.lees verder
13.08.2012
Aios in Actie!
Woensdag 22 augustus 2012 om 19.00 uur in Leiden: De Jonge Orde, samen met LVAG, OMS en LAD, organiseert de Aios Actie Avond naar aanleiding van het IBO-rapport.lees verder
14.06.2012
Aios laten meebetalen aan opleiding is volkomen misplaatst!
De LAD vindt het voorstel van de ambtelijke werkgroep IBO UMC om artsen in opleiding tot medisch specialist (aios) €13.400 per jaar te laten meebetalen aan hun opleiding volkomen misplaatst. lees verder
30.05.2012
Cao Ziekenhuizen algemeen verbindend verklaard: betere bescherming werknemers
Cao-partijen, waaronder LAD/FBZ, hebben het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gevraagd de Cao Ziekenhuizen algemeen verbindend te verklaren. Dit verzoek is gehonoreerd. U vindt de algemeen verbindend verklaarde Cao Ziekenhuizen in Staatscourant nummer 4000. lees verder
9.05.2012
Eerste overleg met NVZ constructief
Vandaag hebben de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) en de Orde van Medisch Specialisten (OMS) een eerste verkennend gesprek gehad met de NVZ vereniging van ziekenhuizen over de AMS-vernieuwing.lees verder
23.01.2012
Officiële versie Cao UMC 2011-2013
De officiële versie van de Cao UMC 2011-2013 is beschikbaar. lees verder

 Documenten

AVV Cao Ziekenhuizen 2017-2019
Cao Ziekenhuizen 2017-2019
Salarisschalen per 1-1-2017
Salarisschalen per 1-7-2017
Salarisschalen per 1-7-2018

 FAQ

Kan een werkgever nevenwerkzaamheden verbieden?

 Links