skip to Main Content

Cao-partijen maken concrete afspraken over terugdringen werkdruk in umc’s

 

Samen met de andere werknemersorganisaties hebben we nadere afspraken gemaakt met de NFU over het terugdringen van de werkdruk in umc’s.

In het eindbod voor de nieuwe Cao UMC gaf de NFU aan dat de werkdruk een breed ervaren knelpunt is in umc’s en dat er beleid moet komen om die werkdruk terug te dringen. Bij het instemmen met de nieuwe Cao UMC hebben we aangegeven dit punt bij de nadere uitwerking meteen te willen oppakken. Daarom zijn we de afgelopen weken samen met de andere werknemersorganisaties (FNV, CNV en AC/FBZ) in overleg gegaan met de NFU. Dat heeft geleid tot een agenda voor de aanpak van werkdruk, die de komende tijd wordt gebruikt als leidraad voor het lokale overleg tussen de werknemersorganisaties en de umc’s. Op die manier kunnen maatwerkoplossingen per umc ontstaan. In de agenda zijn de volgende afspraken opgenomen:

Regeldruk (uitvoering afspraken Hoofdlijnenakkoord)

  • Alle overbodige kwaliteitsindicatoren en administratieve processen worden geschrapt.
  • Niet-verplichte kwaliteitskeurmerken worden afgeschaft. Verplichte kwaliteitskeurmerken worden met de helft gereduceerd tijdens de looptijd van deze cao.
  • Vóór 1 mei 2019 worden schrapsessies in alle umc’s georganiseerd.

Opleiden

Het aantal opleidingsplaatsen wordt versneld uitgebreid, met bijzondere aandacht voor schaarse functies, dat wil zeggen: opleidingsplaatsen voor functies waarvoor een subsidie vanuit het Fonds Ziekenhuis Opleidingen (FZO) kan worden verkregen. Daarbij wordt specifiek gekeken naar innovatief/vernieuwend opleiden. Umc’s maken hier zowel voor de korte als langere termijn afspraken over. In de toekomst moet het accent op anticyclisch opleiden worden gelegd.

Formaties

De cao-partijen ontwikkelen een hulpmiddel dat inzicht geeft in de formatiebehoefte op de korte (planning) en langere termijn (strategische personeelsplanning). Deze tool moet leiden tot een goede balans tussen zorgaanbod en personele capaciteit.

Functiedifferentiatie

Vóór 1 maart 2019 vindt er in de umc’s overleg plaats over intensivering van taakherschikking (functiedifferentiatie en job carving (het weghalen van niet-noodzakelijke taken van medewerkers)).

Generatiebeleid

In januari 2019 maken de cao-partijen nadere afspraken over de invulling van generatiebeleid op lokaal niveau.

De LAD is blij dat de ambitie om de werkdruk terug te dringen concreter is gemaakt. “Dit zijn mooie eerste stappen om concrete resultaten te realiseren in ieder umc. Alle medewerkers moeten iets van deze afspraken gaan merken”, aldus Brigitte Sprokholt, onderhandelaar arbeidsvoorwaarden voor de LAD/Ambtenarencentrum/FBZ.