skip to Main Content

Eindelijk resultaat voor nieuwe Cao Ziekenhuizen na maandenlang actietraject

 

Na een lange periode van actievoeren en een zeer intensief onderhandelingsproces is het in de nacht van 13 op 14 december gelukt een onderhandelaarsresultaat te bereiken voor een nieuwe Cao Ziekenhuizen. Werknemers krijgen over een looptijd van 27 maanden een salarisverhoging die oploopt van 5,7% tot 8%. Daarnaast krijgen ze een eenmalige uitkering van 1.200 euro, zijn afspraken gemaakt over minder werkdruk en wordt de onregelmatigheidstoeslag verhoogd.

In het voorjaar startten de werknemersorganisaties (LAD/FBZ, FNV, CNV en NU’91) en de Nederlandse Verenging van Ziekenhuizen (NVZ) met de onderhandelingen van een nieuwe cao. Vanaf het begin verliep dat zeer moeizaam. De NVZ had volgens de werknemersorganisaties onvoldoende oog voor de hoge werkdruk, personeelstekorten en het ‘continu beschikbaar moeten zijn’. In juni was voor de werknemersorganisaties de maat vol. Er werd een actietraject gestart, waarbij in diverse ziekenhuizen zondagsdiensten werden gehouden. Daarna volgde op 20 november een landelijke ziekenhuisstaking op 83 ziekenhuislocaties, 32 poliklinieken en 4 revalidatiecentra.

Resultaat

De actiedag bleef niet zonder effect: minister Bruins van Medische Zorg schoof op 21 november verkenner Wim Kooijman naar voren om de impasse te doorbreken. Dat leidde uiteindelijk tot een resultaat in de vroege ochtend van 14 december. De belangrijkste resultaten:

 • De nieuwe cao loopt van 1 april 2019 tot 1 juli 2021.
 • De salarissen worden per 1 januari 2020 verhoogd met 5%. Daarbij geldt dat de salarissen vanaf functiegroep 55, trede 9 (komt overeen met ip-nr. 37) met 4% worden verhoogd plus 37 euro per maand. In 2021 worden de salarissen nog eens met 3% verhoogd; voor salarissen vanaf functiegroep 55, trede 9 (komt overeen met ip-nr. 37) geldt een structurele verhoging van 116 euro bruto per maand (3% van het bruto maandbedrag van ip-nr. 37).
 • Werknemers krijgen over 2019 een eenmalige uitkering van 1.200 euro bruto (voor parttimers is dit bedrag naar rato van de omvang van hun dienstverband).
 • Er zijn diverse afspraken gemaakt over de werkdruk en de flexibiliteit van werknemers. Zo geldt er nu een maximum aantal uren overwerk voor een periode van drie maanden; straks geldt datzelfde maximum, maar dan over twee maanden. Als een werkgever een werknemer vraagt een extra dienst te doen of een wijziging aanbrengt in het rooster, moet hij al binnen 72 uur van tevoren een overwerkvergoeding betalen over de uren van de verschoven dienst in plaats van binnen 24 uur van tevoren. Deze regeling geldt ook voor parttimers. Daarnaast wordt de rusttijd na een bereikbaarheidsdienst in de nacht verlengd van 6 naar 8 uur. Tot slot krijgt een medewerker na een ingeroosterde nachtdienst minimaal 14 uur rust en het wordt verboden om dit terug te brengen naar 8 uur.
 • Werknemers kunnen coaching krijgen als preventieve maatregel om uitval door burn-outklachten te voorkomen en te begeleiden.
 • Coassistenten kunnen vanaf 2020 onkosten (alle kosten in relatie tot coschappen/studie, zoals studiematerialen, kleding/schoeisel, maaltijden) declareren tot maximaal 100 euro per maand. Daarnaast krijgen ze een reiskostenvergoeding.
 • De cao-partijen starten een onderzoek naar de vergoeding voor onregelmatig werken door profielartsen (zoals SEH- en ziekenhuisartsen) en aan medisch specialisten gelijkgestelde beroepsbeoefenaars (zoals klinisch chemici, klinisch fysici en ziekenhuisapothekers).
 • Relevante onderzoekservaring in geneeskundig wetenschappelijk onderzoek vóór het artsexamen wordt meegenomen bij de salarisinschaling van basisartsen en aios.
 • Relevante werkervaring na het behalen van een masteropleiding telt volledig mee voor de inschaling van de werknemer die een opleiding volgt tot ziekenhuisapotheker, klinisch chemicus of klinisch fysicus.
 • De verslechtering die de NVZ aanvankelijk voorstelde om de loondoorbetaling bij ziekte na 6 maanden met 10% te verlagen is van tafel.
 • Ook is de verslechtering om de werkgeversbijdrage aan de IZZ-zorgverzekering te laten vervallen, van tafel. Wel geldt dat deze bijdrage vervalt voor nieuwe IZZ-verzekerden.

Reactie LAD

Ondanks het zeer moeizame traject is LAD/FBZ-onderhandelaar Rob Koster tevreden met het resultaat. “Dat de salarisverhoging niet voor alle werknemers gelijk is, druist in tegen de cao-systematiek waarin is gedefinieerd hoe functies worden gewaardeerd en zich tot elkaar verhouden. Dat is dus tegen onze principes, maar materieel gezien is het een goed akkoord, waarbij de meeste LAD-leden nog steeds een salarisverhoging van tussen de 5,7 en 7,5% krijgen. Onze inzet was 4%, dus als je het daar tegen afzet, is het resultaat voor onze achterban goed. Daarnaast hebben we een aantal inhoudelijke punten kunnen realiseren en staat werkdruk nu hoog op de agenda.”
Koster benadrukt dat het resultaat bovendien een verbetering is ten opzichte van het laatste bod van de NVZ, dat uitging van een looptijd van 34 in plaats van 27 maanden en dat minder concrete afspraken bevatte over de werk-privébalans en het terugdringen van de werkdruk. “Het was erop of eronder, maar het uiteindelijke resultaat ligt in lijn met andere zorgcao’s. Daarnaast zijn we blij dat we een afspraak hebben kunnen maken over de inschaling van basisartsen en aios én dat coassistenten een onkostenvergoeding krijgen – een lang gekoesterde wens.” Het LAD-bestuur buigt zich de komende dagen over het onderhandelaarsresultaat. LAD-leden krijgen nog vóór de kerst een uitgebreide toelichting, waarna ze kunnen stemmen.
De cao geldt voor 200.000 werknemers in ziekenhuizen. Vanuit de LAD-achterban vallen aios, basisartsen, ziekenhuisapothekers, klinisch chemici, klinisch fysici, technisch geneeskundigen en SEH-artsen onder de cao. Medisch specialisten vallen buiten de werkingssfeer, omdat zij onder de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS) vallen. De onderhandelingen voor een nieuwe AMS starten pas als de ledenraadpleging voor de nieuwe Cao Ziekenhuizen is afgerond.

Meer weten? Download dan het onderhandelaarsresultaat.

Bent u LAD-lid en werkt u in een algemeen ziekenhuis of revalidatie-instelling? Dan heeft u op 20 december van ons een toelichting op het akkoord ontvangen met een stemlink. U kunt nog tot 9 januari 10.00 uur uw stem uitbrengen. Heeft u de mailing op 20 december onverhoopt niet ontvangen? Stuur dan een mail naar bureau@lad.nl.