skip to Main Content

Jacco Geuze, Evrim Hotamis en Marleen Korver zijn benoemd in de LAD-ledenraad, cluster 1

Doordat Arthur de Meijer en Anneke Westermann aftredend en niet herkiesbaar zijn en ook Léon Winkel uit de ledenraad vertrekt, kwamen er drie zetels vacant in de ledenraad van de LAD. Precies drie enthousiaste kandidaten solliciteerden voor een zetel in cluster 1. Daarmee benoemen wij Jacco Geuze (anesthesioloog-intensivist bij Canisius Wilhelmina Ziekenhuis), Evrim Hotamis (anios psychiatrie bij Fivoor) en Marleen Korver (kinderarts-kinderneuroloog bij St. Antonius Ziekenhuis). Wij heten hen van harte welkom in cluster 1, het cluster dat medisch specialisten, SEH-artsen, anios, arts-onderzoekers en overige artsen in perifere ziekenhuizen, umc’s en ggz-instellingen vertegenwoordigt. Zij stellen zich kort voor:

Jacco Geuze: “Belangenbehartiging voor artsen in loondienst is en blijft zeer essentieel. Arbeidsvoorwaarden verbeteren is belangrijk voor het houden van langdurig werkplezier en inzetbaarheid. In het ziekenhuis waar ik werkzaam ben, is dit een onderwerp waar ik me al meer dan tien jaar voor inzet. De laatste negen jaar als voorzitter van de Vereniging van Medisch Specialisten in Dienstverband (VMSD). Ik wil graag de LAD ondersteunen in haar werkzaamheden en ook op landelijk niveau meewerken aan een platform waar ideeën en problemen/uitdagingen worden gedeeld, besproken en waar mogelijk opgelost.”

Evrim Hotamis: “De overgang van de geneeskundeopleiding naar een baan als beginnende dokter is groot. Jonge dokters worden makkelijk overruled door verwachtingen van de werkgever en zeker met de verwachting ‘later’ terecht te kunnen in het werkveld. Omdat ik merk dat jonge dokters hun eigen rechten eerder bagatelliseren dan dat ze voor zichzelf opkomen, wil ik voor hen opstaan en als jonge dokter namens hen de rechten en plichten waarborgen binnen de LAD-ledenraad. Ook weet ik zeker dat ik met mijn kennis in de psychiatrie een mooie aanvulling ben in de ledenraad.”

Marleen Korver: “Passende zorg vraagt om gedreven, maar ook energieke en wendbare medisch specialisten. Graag draag ik er via de ledenraad aan bij om o.a. de randvoorwaarden voor goed werkgeverschap vorm te geven, zodat de medisch specialist duurzaam bevlogen blijft.”

Over de ledenraad

De LAD vertegenwoordigt een groot aantal artsengroepen. Om te zorgen dat we voor al die verschillende leden van toegevoegde waarde blijven, hebben we een ledenraad. Met onze ledenraadsleden praten en brainstormen we vier keer per jaar over de koers en strategie van de vereniging. Daarnaast neemt de ledenraad ook besluiten over huishoudelijke zaken zoals de benoeming van bestuursleden en vaststelling van de financiële stukken. Zo zijn we er zeker van dat onze (langetermijn)doelstellingen aansluiten op jouw behoefte. Een ledenraadslid wordt gekozen voor een periode van vier jaar en is eenmaal herkiesbaar.