skip to Main Content

Kandidaatstellingen LAD ledenraad

 

De ledenraad van de LAD is niet langer ingedeeld in 18 kiesgroepen, maar in 7 clusters. Reden hiervoor is om flexibeler te zijn in de samenstelling, bijvoorbeeld als er vacatures ontstaan. Voor twee vacatures hebben zich kandidaten gemeld: SEH-arts Eric de Kruif en coassistent Jan Willem Bruggeman. Als zich voor 1 april geen tegenkandidaten melden, worden zij automatisch benoemd.

De LAD-ledenraad is het hoogste verenigingsorgaan binnen de LAD en werd in 2015 ingesteld om ervoor te zorgen dat alle ledengroepen via kiesgroepen konden ‘meepraten’ over het LAD-beleid. In totaal waren er tot voor kort 18 kiesgroepen. Omdat eind 2019 de eerste vierjaarlijkse zittingstermijn van de ledenraad afliep, is een evaluatie gehouden om te kijken of de ledenraad naar wens functioneert. Hieruit is naar voren gekomen dat de indeling in kiesgroepen qua organisatie omslachtig is. Bij vacatures is het soms moeilijk om nieuwe leden te vinden binnen een specifieke kiesgroep. Daarom is besloten de indeling in kiesgroepen los te laten en de ledenraadsleden in te delen in zeven clusters, zodat we flexibeler zijn in de samenstelling, zonder dat dit ten koste gaat van een representatieve afspiegeling van de verschillende ledengroepen.

Clusterindeling

De zeven clusters zijn:

  • Cluster 1 (7 zetels): medisch specialisten, SEH-artsen, anios, arts-onderzoekers en overige artsen in perifere ziekenhuizen, umc’sof ggz-instellingen
  • Cluster 2 (3 zetels): huisartsen, artsen verstandelijk gehandicapten en specialisten ouderengeneeskunde werkzaam in de eerste lijn, VVT en gehandicaptenzorg
  • Cluster 3 (3 zetels): sociaal domein: bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, artsen M&G (inclusief jeugdartsen) en overige sociaal geneeskundigen en artsen werkzaam in het sociaal domein
  • Cluster 4 (2 zetels): verwante beroepsgroepen. Onder dit cluster vallen ziekenhuisapothekers, klinisch fysici, klinisch chemici en klinisch technologen
  • Cluster 5 (4 zetels): alle artsen in opleiding
  • Cluster 6 (2 zetels): basisartsen werkzaam in de overige sectoren. Hier onder vallen alle artsen die geen vervolgopleiding volgen en die nu werkzaam zijn in bijvoorbeeld zelfstandige/private klinieken, ministeries, inspectie etc.
  • Cluster 7 (1 zetel): coassistenten

Kandidaat Eric de Kruif

Conform de nieuwe indeling was in cluster 1 een vacature ontstaan. Omdat in dit cluster nog geen SEH-arts was vertegenwoordigd, zijn we blij dat vanuit de NVSHA (de beroepsvereniging voor SEH-artsen) Eric de Kruif zich hiervoor kandidaat heeft gemeld. Eric is SEH-arts in het Flevoziekenhuis in Almere en voorzitter van de kwaliteitsindicatorencommissie van de NVSHA. Naast zijn klinische werk is hij graag bezig met innovatie en beleidsvorming. Hij werkte onder andere mee aan het geaccrediteerde programma van CRM-training van het SEH-team in zijn ziekenhuis. Daarnaast heeft hij interesse in de financiële en sociale belangen van artsen in dienstverband. In zijn vorige baan, bij voormalig MC Zuiderzee, was hij onder andere betrokken bij de afwikkeling van de salarisuitbetaling van diverse medische specialisten en vakgroepen na het faillissement van het MC Zuiderzee.

Kandidaat Jan Willem Bruggeman

Omdat Wies Bontje intussen haar artsexamen heeft behaald, is er in cluster 7 een vacature ontstaan. Hiervoor heeft Jan Willem Bruggeman zich kandidaat gesteld. Hij doet momenteel onderzoek in het kader van MD/PhD-programma en begint in 2021 met de laatste vier maanden van de master geneeskunde. Hij was tot voor kort bestuurslid bij De Geneeskundestudent waar hij onder andere onderzoek deed naar de selectie en toegankelijkheid van de opleiding geneeskunde. Om coassistenten op landelijk niveau te kunnen vertegenwoordigen, heeft hij zich kandidaat gesteld voor de ledenraad van de LAD.

Als zich voor 1 april geen tegenkandidaten melden bij bureau@lad.nl worden De Kruif en Bruggeman benoemd. Meer weten over onze ledenraad? Bekijk dan het overzicht op onze site.