skip to Main Content

Reactie LAD op coalitieakkoord

In het coalitieakkoord wordt ingezet op verbeteringen in de gezondheidszorg, maar helaas worden geen investeringen gedaan zoals in andere sectoren. De LAD maakt zich daar zorgen over, gezien de enorme druk op de zorg die de komende jaren alleen maar verder zal toenemen. “Om de zorg in de toekomst goed, betaalbaar en toegankelijk te houden, moeten we een fundamentele discussie voeren over de toekomst van ons zorgstelsel”, aldus LAD-voorzitter Suzanne Booij.

De beoogde coalitie stelt dat ‘passende zorg’ de norm moet zijn en dat overbehandeling moet worden voorkomen. “Ze wil toezichthouders en uitvoerders aanstellen om hierop te sturen, maar dat is nu precies wat er in onze ogen niet moet gebeuren”, vindt Booij. “Passende zorg is een beslissing tussen arts en patiënt samen, in de spreekkamer. Een toezichthouder hierop laten sturen klinkt alsof we extra dingen moeten gaan registreren. En dat is in tegenspraak met het voornemen van de beoogde coalitie om de administratieve regeldruk aan te pakken – een voornemen waar we overigens blij mee zijn.”

Keuzes noodzakelijk

Het coalitieakkoord bevat geen extra geld voor zorgpersoneel. Booij vreest dat de toch al moeizaam verlopende cao-onderhandelingen voor zorg-cao’s daardoor verder onder druk komen te staan. “Werkgevers zeggen dat de financiële ruimte beperkt is en komen met salarisvoorstellen die vaak niet eens voldoende zijn om de koopkracht op peil te houden. Nu het kabinet geen verdere investeringen doet, dreigen duizenden zorgmedewerkers er in koopkracht op achteruit te gaan terwijl in de nabije toekomst steeds meer handen aan het bed nodig zijn. Extra geld is noodzakelijk om de huidige zorgverleners te behouden en nieuwe mensen aan te trekken. Maar extra geld alleen zorgt niet voor meer handen. Als die handen er niet meer zijn, zullen we keuzes moeten maken. Om de zorg in de toekomst goed, betaalbaar en toegankelijk te houden, is een fundamentele discussie over de toekomst van de zorg hard nodig. We moeten vaststellen wat we als maatschappij aan zorg kunnen leveren én betalen. Dat zijn moeilijke keuzes, die niet thuishoren in de spreekkamer tussen arts en patiënt, maar die we als samenleving en dus ook in het politieke debat moeten voeren. Ik hoop dat het nieuwe kabinet die handschoen oppakt.”

Zeggenschap

De LAD is blij dat de beoogde coalitie zeggenschap expliciet in het akkoord heeft opgenomen. Hier was al eerder extra geld voor uitgetrokken en ook in het coalitieakkoord wordt het belang benadrukt van de invloed van zorgprofessionals op de organisatie van hun werk en op het beleid van hun instelling. Booij: “De LAD vraagt al jaren aandacht voor zeggenschap van artsen en andere zorgprofessionals, omdat het hun betrokkenheid bij het werk vergroot en daardoor leidt tot betere zorg. Nu dit politiek weerklank vindt, hoop ik dat ook zorginstellingen hier zelf snel mee aan de slag gaan.”

Loondienstverplichting

In het coalitieakkoord staat tot slot dat Medisch Specialistische Bedrijven een verantwoordelijkheid hebben bij (onder andere) het afremmen van perverse prikkels in de zorg. Als hierin onvoldoende verbetering komt binnen twee jaar, wil het kabinet met regelgeving komen zodat alle medisch specialisten in loondienst gaan. De LAD vraagt zich nog steeds af welk probleem een verplicht dienstverband moet oplossen en tot welke verbeteringen dat moet leiden. “Productieprikkels ontstaan niet bij de MSB’s, maar komen voort uit afspraken tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen. Zowel artsen in vrij beroep als in loondienst zijn gebonden aan die afspraken. De loondienst-discussie is in onze ogen niet relevant in het licht van de grote keuzes waar we voor staan, dus laten we vooral daarop focussen.”