skip to Main Content

Meerderheid LAD-leden stemt in met nieuwe Cao GGZ

Een meerderheid van de LAD-leden heeft ingestemd met het akkoord voor de nieuwe Cao GGZ. Ook de leden van de andere werknemersorganisaties (FNV, CNV en NU’91) hebben ingestemd. Dat betekent dat de nieuwe cao een feit is.

Ondanks de beperkte financiële ruimte lukte het eind december om na vier onderhandelrondes tot een meerjarig akkoord voor een nieuwe Cao GGZ te komen. In het akkoord is onder andere een salarisverhoging van drie maal 2% in drie achtereenvolgende jaren afgesproken. Daarnaast krijgen werknemers een thuiswerkvergoeding van € 2,00 per thuiswerkdag en een balansbudget. Verder worden de kosten voor scholing/opleiding die door de wet, cao of werkgever verplicht is gesteld, volledig in tijd en geld vergoed. De vergoeding van de bereikbaarheidsdiensten wordt verdubbeld en de onregelmatigheidstoeslag verhoogd met twee periodieken.

Werkdruk en inspraak

Voor de LAD waren gezond en veilig werken en inspraak twee belangrijke onderwerpen tijdens de onderhandelingen. In het akkoord is afgesproken dat nog dit jaar wordt onderzocht hoe de werkdruk van psychiaters/verslavingsartsen en andere zorgprofessionals in dienstverband kan worden verminderd, omdat de toename van het aantal zzp’ers mogelijk werkdrukverhogend voor hen werkt bij de invulling van diensten. Daarnaast gaan de cao-partijen onderzoeken hoe verpleegkundige en psychologische beroepen in de ggz meer invloed en zeggenschap kunnen krijgen op het beleid van de organisatie. Een evaluatie van de effecten van de afspraak uit de vorige cao om medische staven in te stellen in alle ggz-instellingen, maakt onderdeel uit van het onderzoek.

Verder starten de cao-partijen ook een onderzoek naar de knelpunten bij de werkweken van aios. Aios werken in de ggz 48 uur per week, inclusief opleidingsuren. Er zijn echter signalen dat de 10 opleidingsuren niet altijd worden gehaald. Het onderzoek moet helder maken wat de knelpunten precies zijn en welke oplossingsrichtingen wenselijk zijn.

Kritisch op salarisverhoging

Een aantal LAD-leden was wel kritisch op de salarisverhoging, omdat deze achterblijft bij de inflatie. Ze maken zich hier zorgen over gezien het personeelsverloop in de ggz. De LAD neemt dit signaal serieus en heeft bij FBZ, de cao-partij bij wie ze voor de Cao GGZ is aangesloten, aangegeven dat de werk- en dienstendruk een belangrijk agendapunt tijdens het reguliere overleg met de Nederlandse ggz moet zijn, evenals de vraag hoe het werken in de ggz aantrekkelijker kan worden gemaakt.

De komende tijd wordt het akkoord uitgewerkt in een nieuwe cao-tekst. Zodra deze beschikbaar is, publiceren we deze op onze website. Meer weten? Bekijk alle afspraken in het akkoord.