skip to Main Content

Cao SBOH

Artsen die in opleiding zijn tot huisarts, specialist ouderengeneeskunde of arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG) zijn gedurende hun volledige opleiding in dienst bij de SBOH en vallen onder de Cao SBOH. In totaal gaat het om 2.326 aios huisarts-, 387 aios ouderengeneeskunde en 49 aios-AVG. Artsen die vanaf 2019 zijn gestart met vijf bepaalde profielen binnen de opleiding arts Maatschappij + Gezondheid (M+G), zijn ook in dienst bij de SBOH gedurende de opleiding. In 2020 betrof dit 256 aios M+G.

Looptijd
1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Salarisverhoging

 • Een structurele salarisverhoging van 2,7% per 1 juli 2021.
 • Een verhoging van de structurele eindejaarsuitkering met 0,5% naar 4,5% vanaf 1 juli 2021.
 • Een nabetaling van 3,2% over de maandsalarissen van januari tot en met juni 2021.

Standaard arbeidsduur
De standaard arbeidsduur voor aios in dienst bij de SBOH is 38 uur per week. Dit is inclusief de terugkomdag voor het theoretische gedeelte van de opleiding.

Vakantieverlof
De aios heeft recht op 228 vakantie-uren per jaar bij een volledig dienstverband.

Belangrijkste cao-resultaten

 • De cao loopt van 1 januari 2021 t/m 31 december 2021.
 • Een structurele salarisverhoging van 2,7% per 1 juli 2021.
 • Een verhoging van de structurele eindejaarsuitkering met 0,5% naar 4,5% vanaf 1 juli 2021.
 • Een nabetaling van 3,2% over de maandsalarissen van januari tot en met juni 2021.
 • Aios M+G krijgen een eigen hoofdstuk in de cao. Hierin worden de eerder voor deze groep gemaakte afspraken opgenomen, zoals de salarisgarantie voor aios die overstappen vanuit een GGD naar het landelijk werkgeverschap bij de SBOH.
 • Per 1 september 2021 wijzigt de onkostenvergoedingsregeling. Het huidige Persoonlijk Budget vervalt. Daarvoor in de plaats komt een congres/scholingsbudget, met daarnaast een losse declaratiemogelijkheid voor gemaakte onkosten. Met deze wijziging bereiken we dat aios die meer kosten maken tijdens de opleiding, deze ook vergoed krijgen.
 • Werkervaring als arts-onderzoeker wordt voortaan meegeteld als relevante werkervaring voor de bepaling van de hoogte van het salaris bij indiensttreding.
 • De premieverdeling voor het pensioen wordt per 1 juli 2021 aangepast voor de aios die pensioen opbouwen bij PFZW, waarbij de aios een iets groter aandeel in de premie gaan betalen.
 • In juli 2021 ontvangen de aios die op 1 juli in dienst zijn eenmalig een netto thuiswerkvergoeding voor het vanuit huis volgen van de wekelijkse terugkomdag in 2021, gebaseerd op de landelijke norm van 2 euro per dag.
 • De aios krijgt het recht om op een vrije dag onbereikbaar te zijn voor werk, met uitzondering van noodgevallen.
 • Er wordt voortaan geen proeftijd meer opgenomen in de arbeidsovereenkomsten met nieuwe aios.
 • Na afronding van deze cao-onderhandelingen gaan de SBOH, LAD, aios-verenigingen en andere relevante partijen in gesprek over het onderwerp ‘arbeidsduur en diensten tijdens stages’. De uitkomst van deze besprekingen vormt input voor de cao-onderhandelingen over 2022.

Pensioen
Het pensioen van aios huisartsgeneeskunde was tot en met 2020 ondergebracht bij Pensioenfonds HAIO (Stichting Pensioenfonds Huisartsen in Opleiding), per 1 januari 2021 is het pensioen van aios huisartsgeneeskunde overgegaan naar pensioenfonds SPH (lees meer over deze overgang). Het pensioen van aios ouderengeneeskunde, aios M+G en aios-AVG is ondergebracht bij PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn).

Standaard of minimum-cao?
De Cao SBOH is een minimum-cao. Van afspraken in een minimum-cao mag een werkgever niet in negatieve zin afwijken. Hij mag wel in positieve zin afwijken, dus ten gunste van de werknemer.

Vergoeding contributie beroeps-/vakverenigingen
Cao-afspraak is dat de SBOH voor aios de LAD-contributie rechtstreeks aan de LAD betaalt. Aios in dienst bij de SBOH krijgen om die reden geen contributienota en kunnen kosteloos van alle LAD-dienstverlening gebruikmaken.

Cao-partijen
Werknemersorganisatie: LAD; bij de onderhandelingen werkt de LAD nauw samen met de belangenorganisaties van de vier aios-groepen: LOVAH (namens aios huisartsgeneeskunde), VASON (namens aios ouderengeneeskunde), VAAVG (namens aios-AVG) en LOSGIO (namens aios M+G).
Werkgeversorganisatie: SBOH

Klankbordgroep
Er is geen formele klankbordgroep voor de Cao SBOH, maar de input vanuit aios is geborgd via de samenwerking met LOVAH, VASON, VAAVG en LOSGIO.

Achtergrond

Tot 2015 hadden aios huisartsgeneeskunde en aios ouderengeneeskunde beiden een eigen cao, maar dat leidde tot een onwenselijke situatie: er waren verschillen in salariëring en aios ouderengeneeskunde moesten steeds wachten op de uitkomsten voor de cao voor aios huisartsgeneeskunde, tot er over hun cao kon worden gesproken. Daarom kwam er in 2015 één gezamenlijke cao voor beide groepen.
Omdat aios-AVG die sinds 2016 met de opleiding zijn gestart, ook in dienst zijn van de SBOH en er vanuit het ministerie geen extra financiële middelen beschikbaar waren om deze aios op het niveau van de Cao Gehandicaptenzorg te houden, was het een logische stap de werkingssfeer van de Cao SBOH uit te breiden. Aios-vereniging VAAVG gaf hier uiteindelijk ook de voorkeur aan. Met het onderhandelaarsakkoord voor de Cao SBOH 2018-2019 is die stap formeel gezet: per 1 januari 2018 vallen aios-AVG die in dienst zijn bij de SBOH ook onder de Cao SBOH.

Aios M+G die vanaf 1 januari 2019 zijn gestart met de opleiding, zijn ook bij de SBOH in dienst. Dit geldt voor de volgende vijf profielen: jeugdgezondheidszorg, infectieziektenbestrijding, tuberculosebestrijding, medische milieukunde en forensische geneeskunde. In september 2021 zijn hier ook vertrouwensartsen bijgekomen.

Ook voor deze aios zijn de bepalingen uit de Cao SBOH van toepassing. In aanvulling hierop is de LAD in 2018 een garantieregeling overeengekomen met de SBOH. In de Cao SBOH 2021, worden de aios M+G ook daadwerkelijk in de cao-tekst opgenomen.