skip to Main Content

Cao Apothekers in dienstverband

De Cao Apothekers in dienstverband geldt voor apothekers werkzaam bij een apotheek die is aangesloten bij de Vereniging Zelfstandige Apothekers (VZA). In totaal gaat het om circa 1.000 apothekers. De cao-partijen streven ernaar de cao in de toekomst voor alle openbare apothekers in dienstverband (circa 2.000) te laten gelden, zodat een uniform en toekomstbestendig arbeidsvoorwaardenkader wordt gecreëerd.

Looptijd
1 januari tot en met 31 december 2017.

Salarisverhoging

  • Medewerkers krijgen per 1 januari 2017 een eenmalige uitkering van 1%.
  • Medewerkers krijgen een structurele salarisverhoging van 2% van de cao-loonschalen per 1 januari 2017.

Standaard arbeidsduur
De arbeidsduur bedraagt 38 uur per week voor de gevestigd en de tweede apotheker.

Vakantieverlof

  • De apotheker heeft recht op 205,2 vakantie-uren per jaar. Voor apothekers van 45 jaar of ouders is dat 212,8 uur, voor werknemers van 55 jaar en ouder 220,4 uur en voor werknemers van 60 jaar en ouder 228 uur.
  • De werknemer heeft recht op 8 extra verlofdagen per jaar voor het bezoeken en/of deelnemen aan bijeenkomsten, congressen en cursussen verband houdend met zijn beroepsuitoefening.

Belangrijkste cao-resultaten

  • Er is een budget functiegebonden kosten van € 3.255 beschikbaar. Hiermee kunnen apothekers onkosten declareren die samenhangen met het werk, zoals nascholing in het kader van herregistratie. Denk bijvoorbeeld aan lidmaatschapskosten van de LAD, VJA en KNMP.
  • De opleiding tot apotheker specialist wordt volledig vergoed, zowel in tijd als geld.
  • Er is een vaste vergoeding afgesproken voor het doen van diensten met een bedrag van € 1.282 bruto per week.
  • Cao-partijen besteden aandacht aan veilig en gezond werken. Dit gebeurt door koppeling met de Cao Arbeidsomstandigheden en de Arbocatalogus van de Cao Apotheken. Cao-partijen hebben de intentie deze te moderniseren.
  • Voor 2017 hebben cao-partijen de ambitie om verantwoordelijkheid te nemen voor de pensioenregeling voor apothekers door onder meer structureel overleg te voeren met de Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA).
  • Vanaf 2017 wordt een regulier overleg arbeidsvoorwaarden apothekers (ROA) ingesteld om bijvoorbeeld cao-afspraken te kunnen monitoren, signalen uit de achterbannen te bespreken en sneller in te springen op actuele ontwikkelingen. In het ROA zijn werkgevers en de werknemers vertegenwoordigd.

Pensioen
Het streven is om één toekomstbestendige pensioenregeling te ontwikkelen en deze onder te brengen bij de BPOA (Beroepsvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers). De LAD en de VZA zijn hierover in overleg met de BPOA.

Standaard of minimum-cao
Minimum cao. Dit betekent dat de regeling een ondergrens is van wat de werkgever mag bieden. Hij mag afwijken van de afspraken, maar alleen als dit in het voordeel van werknemers is.

Cao-partijen
Werknemersorganisatie: LAD
Werkgeversorganisatie: VZA

Klankbordgroep
Voor de Cao Apothekers in dienstverband bestaat een klankbordgroep.