skip to Main Content

LAD zoekt een nieuwe voorzitter

 

Beschikt u over bestuurlijke ervaring en heeft u een duidelijke visie op de LAD-koers voor de komende jaren? Stelt u zich dan vóór 1 september kandidaat als voorzitter van de LAD. Omdat de termijn van huidig voorzitter Christiaan Keijzer eind dit jaar afloopt, zoeken we per 1 januari 2019 een nieuwe voorzitter.

Over de LAD-organisatie

De voorzitter van de LAD maakt deel uit van het LAD-bestuur, dat verantwoordelijk is voor de besturing van de vereniging en toezicht houdt op de bureau-organisatie. Daarnaast besluit het bestuur, op basis van ledenraadplegingsuitkomsten, of onderhandelingsresultaten kunnen worden omgezet in cao’s.
Het bestuur legt verantwoording af aan de ledenraad over het gevoerde beleid. De ledenraad, waarin alle leden via kiesgroepen zijn vertegenwoordigd, is daarmee het hoogste orgaan van de vereniging.
De dagelijkse werkzaamheden worden uitgevoerd door het bureau, waar ruim 30 medewerkers werken. Het bureau wordt geleid door een directeur, die rechtstreeks aan de voorzitter rapporteert.

Vacante voorzitterszetel

Het bestuur bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden, die uit verschillende ledensegmenten afkomstig zijn. Via deze constructie kan het bestuur vanuit een brede diversiteit besluiten nemen, zonder dat dit ten koste gaat van de slagvaardigheid. Het huidige bestuur bestaat uit drie leden: voorzitter Christiaan Keijzer (anesthesioloog), financieel bestuurslid Donné Pans (klinisch fysicus-audioloog) en algemeen bestuurslid Janneke de Wal (specialist ouderengeneeskunde). Momenteel voeren we ook gesprekken met kandidaten voor de vacature van het vierde bestuurslid: een arts uit de sociaal-geneeskundige hoek. Vanwege het aanstaande vertrek van Christiaan Keijzer zijn we op zoek naar een nieuwe voorzitter, die medisch specialist is (dit vanwege een representatieve afspiegeling van alle ledengroepen binnen ons bestuur) en affiniteit en ervaring heeft met het besturen van een professionele vereniging. Ook moet de voorzitter in staat zijn om op strategisch niveau mee te praten over de verenigingsactiviteiten van de LAD. De voorzitter kan functioneren als bestuurder, heeft gevoel voor de verdeling van bevoegdheden binnen de LAD, kan goed verbinden en is in staat een duidelijke koers uit te stippelen, in goede samenwerking met alle partners waarmee de LAD samenwerkt.
De werkzaamheden beslaan ca. 8 uur per week en het verdient de voorkeur als de voorzitter één dag per week aanwezig is bij het bureau van de LAD, dat is gehuisvest in Utrecht. De vergoeding wordt bepaald in onderling overleg. Bekijk de volledige profielschets.

Meld u aan!

Interesse? Meld u dan vóór 1 september aan via bureau@lad.nl o.v.v. ‘kandidaatstelling voorzitter’. Graag ontvangen we: uw cv, inclusief nevenfuncties, en uw motivatie.Er is een benoemingscommissie ingesteld die belast is met de selectie en voordracht, bestaande uit Janneke de Wal (bestuurslid), Bertil Mommers (lid ledenraad) en Dianne Bosch (lid ledenraad). Directeur Caroline van den Brekel woont als adviseur de vergaderingen van de benoemingscommissie bij. De benoemingscommissie voert op 9 oktober gesprekken met kandidaten en doet een enkelvoudige voordracht aan de ledenraad.