skip to Main Content

LAD zoekt nieuw algemeen bestuurslid

Bent u lid van de LAD, heeft u ervaring met besturen en lijkt het u leuk de koers van de LAD voor de komende jaren mede te bepalen? Stelt u zich dan vóór 31 december kandidaat. We zijn op zoek naar een algemeen bestuurslid, bij voorkeur een arts die werkzaam is in de eerste lijn, VVT of gehandicaptenzorg.

Verenigingsstructuur

De verenigingsstructuur van de LAD bestaat uit drie organen: een bestuur, een ledenraad en het bureau. Het bestuur is verantwoordelijk voor de koers van de LAD en houdt toezicht op de bureau-organisatie. Daarnaast besluit het bestuur, op basis van ledenraadplegingsuitkomsten, of onderhandelingsresultaten worden omgezet in cao’s. Het bestuur wordt ondersteund door het bureau (met aan het hoofd een directeur) en legt verantwoording af aan de ledenraad, die uit een representatieve afspiegeling van onze achterban bestaat.

Vacante bestuurszetel

Het LAD-bestuur bestaat uit ten minste drie en maximaal vijf leden: een voorzitter, een bestuurslid met de portefeuille financiën en één tot maximaal drie algemene leden. Voor de functie ‘algemeen lid’ is een vacature ontstaan, omdat de termijn van Janneke de Wal (specialist ouderengeneeskunde) volgend jaar afloopt. Zij heeft aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen. We zoeken daarom een opvolger voor haar, liefst iemand die werkzaam is in de eerste lijn, VVT of gehandicaptenzorg, zodat dit werkveld op bestuursniveau binnen de LAD is vertegenwoordigd. Het huidige bestuur bestaat uit vier leden: een medisch specialist, klinisch fysicus, specialist ouderengeneeskunde en een bedrijfsarts; het is onwenselijk als bestuursleden uit eenzelfde ledensegment afkomstig zijn.

Profiel

Als bestuurslid heeft u affiniteit met het besturen van een professionele vereniging en bent u in staat op strategisch niveau mee te praten over de verenigingsactiviteiten van de LAD. U heeft kennis van en een visie op ontwikkelingen in de gezondheidszorg en de gevolgen daarvan voor werknemers. U bezit een voor de vereniging relevant maatschappelijk netwerk, functioneert als bestuurder (en niet als ‘hands-on manager’) en bent verbindend en communicatief vaardig.
De werkzaamheden beslaan circa één dagdeel per maand en er is een vergoedingsregeling. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Bij de benoeming ligt het accent op de bestuurlijke kwaliteiten. Binnen de mogelijkheden streven we een evenwichtige samenstelling na in man-vrouwverhouding en leeftijdsopbouw.

Bekijk het volledige profiel.

Meld u aan!

Interesse? Meld u dan vóór 31 december aan bij Nelleke Starink (n.starink@lad.nl) o.v.v. ‘kandidaatstelling bestuur’. Graag ontvangen we uw cv (inclusief nevenfuncties) en uw motivatie.

Er is een benoemingscommissie ingesteld die belast is met de selectie en voordracht van bestuurders, bestaande uit LAD-voorzitter Suzanne Booij en ledenraadsleden Bertil Mommers (basisarts) en Marthein Gaasbeek Janzen (arts Maatschappij + Gezondheid). Directeur Caroline van den Brekel woont als adviseur de vergaderingen van de benoemingscommissie bij.

De benoemingscommissie voert op donderdagmiddag 14 januari gesprekken met kandidaten en doet vervolgens een enkelvoudige voordracht aan de ledenraad.

Meer weten?

Wilt u meer weten over wat de functie van bestuurslid precies inhoudt? Neem dan contact op met directeur Caroline van den Brekel via 088 13 44 100.

Tot slot: aflopen termijn Donné Pans

Het huidige bestuur bestaat nu uit voorzitter Suzanne Booij (neuroloog), financieel bestuurder Donné Pans (klinisch fysicus-audioloog) en algemeen bestuursleden Janneke de Wal (specialist ouderengeneeskunde) en Marjolein Bastiaanssen (bedrijfsarts). Naast Jannekes termijn loopt ook de termijn van Donné Pans volgend jaar af. Hij heeft aangegeven graag een volgende termijn te willen aangaan. Conform de statuten willen we ook andere belangstellenden de mogelijkheid bieden zich hiervoor kandidaat te stellen. Mocht u interesse hebben in deze functie, dan vernemen we dit graag vóór 31 december (eveneens graag via Nelleke Starink). Als bestuurslid met de portefeuille financiën heeft u kennis van en ervaring met financiële vraagstukken, kunt u de overige bestuurders adviseren over de begroting, prognoses en de jaarrekening, en bent u een goede en kritische gesprekspartner voor de accountant. Meer informatie vindt u in het bestuurdersprofiel.