skip to Main Content

LHV en LAD bereiken principeakkoord Cao Hidha

Werkgeverspartij LHV en werknemerspartij LAD hebben een principeakkoord bereikt over een nieuwe Cao Hidha, die loopt van 1 maart 2019 tot en met 28 februari 2021. Afgesproken is onder meer dat het salaris van Hidha’s zowel in 2019 als in 2020 met 3% wordt verhoogd. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over overwerk, vergoedingen en functiewaardering.

Omdat de oude cao per 1 maart 2019 afliep, gingen de LHV en LAD dit voorjaar in onderhandeling over een nieuwe cao. De onderhandelingen liepen constructief, zodat al na een paar onderhandelingsrondes een akkoord kon worden gesloten. De cao-partijen denken een goed pakket aan afspraken te hebben gerealiseerd. In het principeakkoord is (onder andere) het volgende afgesproken:

 • Salarisontwikkeling: Hidha’s krijgen per 1 september 2019 een salarisverhoging van 3%; per 1 augustus 2020 wordt het salaris nog eens met 3% verhoogd.
 • Overwerk: in de vorige cao staat dat als parttime Hidha’s gedurende een periode van 26 weken meer dan 10% overwerken (diensten uitgezonderd), ze hun werkgever kunnen verzoeken de omvang van het dienstverband uit te breiden. Om te voorkomen dat overwerken ‘structureel’ wordt, is afgesproken dat deze periode wordt verkort van 26 naar 13 weken.
 • Vergoeding diensten: de LHV en LAD vinden de vergoeding voor het verrichten van diensten op de Huisartsen Diensten Structuur niet brancheconform. Daarom willen ze gezamenlijk optrekken richting de NZa om de vergoeding te verhogen.
 • Overige vergoedingen: het maximum budget voor persoonlijke kosten wordt verhoogd van € 4.292,68 naar € 4.358,36, en is als volgt opgebouwd:
  – een werknemer heeft per jaar recht op een vast bedrag, ongeacht de omvang van het dienstverband, van € 2.309,86 (dit was € 2.275,05 in 2018);
  – naar rato van het dienstverband kan aanspraak worden gemaakt op een variabel bedrag van maximaal € 2.048,50 (dit was € 2.017,64 in 2018).
 • Vakantie: Hidha’s kunnen per kalenderjaar 40 vakantie-uren (voor parttimers naar rato van het dienstverband) kopen of verkopen.
 • Functiebeschrijving/functiewaardering: de LHV en LAD stellen een gezamenlijke werkgroep in om te komen tot een functiewaardering voor Hidha’s.
 • Duurzame inzetbaarheid: de LHV en LAD willen gedurende de looptijd van de cao concrete afspraken maken om Hidha’s duurzaam en op een gezonde manier hun AOW-gerechtigde leeftijd te kunnen laten bereiken.

Meer weten? Bekijk dan het integrale principeakkoord.

Hidha’s die lid zijn van de LAD ontvangen eind mei een uitgebreide toelichting op het akkoord en kunnen dan hun stem uitbrengen.

Lees alles over de Cao Hidha.