skip to Main Content

Meer zeggenschap voor zorgverleners

Dinsdag 1 november is de Eerste Kamer akkoord gegaan met het initiatiefwetsvoorstel van Tielen (VVD) en Ellemeet (GroenLinks) dat zorgprofessionals meer wettelijke mogelijkheden biedt voor inspraak in het beleid van zorginstellingen.

Wat houdt de wetswijziging in?

De wet wijzigt artikel 3 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Met deze wijziging valt onder het begrip ‘goede zorg’ ook de invloed van zorgverleners op het primaire proces van zorgverlening en zorginhoudelijk beleid van de organisatie. Het uitgangspunt van deze wijziging is dat binnen zorg­instellingen niks over de vakinhoud en beroepsontwikkeling van de zorgverlener wordt besloten, zonder deze daarbij te betrekken.

Voor wie geldt de wet?

In de behandeling en publiciteit lag het accent op verpleegkundigen en verzorgenden, omdat daar naar het idee van de initiatiefnemers en andere politici de zeggenschap het meeste achterblijft. De wet geldt echter voor alle zorgprofessionals. Dat blijkt ook uit de Memorie van Antwoord. Op een vraag vanuit de D66-fractie is het antwoord: “Het gaat de initiatiefnemers primair om verpleegkundigen en verzorgenden. Bij deze groep zien de initiatiefnemers dat de invloed op het zorginhoudelijke beleid achterblijft ten opzichte van anderen. Tegelijkertijd geldt dit niet uitsluitend voor deze groepen, maar voor alle zorgverleners. Zij zouden allemaal vanuit hun eigen expertise mee moeten kunnen praten over het beleid dat de wijze waarop zij zorg verlenen raakt. Om goede zorg te verlenen is die professionele blik ook bij het maken van beleid essentieel. Kortom, de focus ligt op verpleegkundigen, maar de wet omvat alle zorgprofessionals.”

De LAD is blij met deze wetswijziging. Met de nieuwe wet in de hand kunnen zorgprofessionals zelf binnen hun instelling aan de slag om invloed te claimen op het beleid. De LAD heeft hiermee een steun in de rug in haar streven om zeggenschap voor zorgprofessionals in de verschillende cao’s vast te leggen.

Bron: Eerstekamer.nl