skip to Main Content

Nieuw hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg

 

Het ministerie van VWS en een groot aantal zorgorganisaties hebben op 26 april overeenstemming bereikt over een nieuw hoofdlijnenakkoord voor de medisch-specialistische zorg.

Doel is om de kwaliteit en doelmatigheid in de medisch-specialistische zorg verder te bevorderen en de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg op lange termijn te borgen. De groei van de uitgaven aan medisch-specialistische zorg moeten worden afgeremd naar uiteindelijk 0% in 2022.

Het akkoord is het resultaat van onderhandelingen tussen het ministerie van VWS en de Federatie Medisch Specialisten, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, Zelfstandige Klinieken Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, Patiëntenfederatie Nederland en Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland.

Financiële afspraken

Hoewel de zorgvraag alleen maar toeneemt, staat in het akkoord dat in 2022 de kosten niet zullen groeien. De totale uitgaven van de medisch-specialistische zorg nemen in 2019 met maximaal 0,8% toe. Deze groei neemt jaarlijks af tot uiteindelijk 0% in 2022.

Verdere verbetering zorg

Naast de financiële afspraken zijn er een reeks afspraken gemaakt om de zorg verder te verbeteren. Het accent komt daarbij te liggen op: meer inzet op eHealth en innovatie, verdere vergroting van inzicht in kwaliteit en uitkomsten van zorg, vermindering van de bureaucratie voor professionals, verdere aanpak van de stijgende kosten van geneesmiddelen, oplossen van arbeidsmarktknelpunten en het voorkomen/bestrijden van wachtlijsten.
Daarnaast wordt verder ingezet op ‘de juiste zorg op de juiste plek’ via onder meer substitutie van medisch-specialistische zorg naar huisartsenzorg en via effectieve inzet van wijkverpleging. Ook dit moet ertoe leiden dat geen onnodig dure medisch-specialistische zorg hoeft te worden verleend.

Lees meer op de website van de Rijksoverheid en bekijk ook de reactie van de Federatie Medisch Specialisten.