skip to Main Content

Nieuwe Cao Hidha van kracht

De achterban van de LAD en de Landelijke Huisartsen Vereniging  hebben ingestemd met het principeakkoord voor een nieuwe Cao Hidha. Dit betekent dat de nieuwe cao definitief is en alle afspraken vanaf nu gelden.

In mei bereikten de LHV en LAD een principeakkoord voor een nieuwe cao, die loopt van 1 maart 2019 tot en met 28 februari 2021. In het akkoord werden afspraken gemaakt over onderwerpen die Hidha’s belangrijk vinden, zoals een goede functiewaardering en een marktconforme salarisverhoging. De afspraken worden de komende weken uitgewerkt in een cao-tekst, maar op hoofdlijnen is het volgende afgesproken:

 • Salarisontwikkeling: Hidha’s krijgen per 1 september 2019 een salarisverhoging van 3%; daarna wordt het salaris per 1 augustus 2020 nog eens met 3% verhoogd.
 • Overwerk: in de vorige cao staat dat als parttime Hidha’s gedurende een periode van 26 weken meer dan 10% overwerken (diensten uitgezonderd), ze hun werkgever kunnen verzoeken de omvang van het dienstverband uit te breiden. Om te voorkomen dat overwerken ‘structureel’ wordt, is afgesproken dat deze periode wordt verkort van 26 naar 13 weken.
 • Vergoeding diensten: de LHV en LAD vinden de vergoeding voor het verrichten van diensten op de Huisartsen Diensten Structuur niet brancheconform. Daarom willen ze gezamenlijk optrekken richting de NZa om de vergoeding te verhogen.
 • Overige vergoedingen: het maximum budget voor persoonlijke kosten wordt verhoogd van € 4.292,68 naar € 4.358,36, en is als volgt opgebouwd:
  – een werknemer heeft per jaar recht op een vast bedrag, ongeacht de omvang van het dienstverband, van € 2.309,86 (dit was € 2.275,05 in 2018);
  – naar rato van het dienstverband kan aanspraak worden gemaakt op een variabel bedrag van maximaal € 2.048,50 (dit was € 2.017,64 in 2018).
 • Vakantie: Hidha’s kunnen per kalenderjaar 40 vakantie-uren (voor parttimers naar rato van het dienstverband) kopen of verkopen.
 • Functiebeschrijving/functiewaardering: de LHV en LAD stellen een gezamenlijke werkgroep in om te komen tot een functiewaardering voor de functie van de Hidha.
 • Duurzame inzetbaarheid: de LHV en LAD willen gedurende de looptijd van de cao concrete afspraken maken om Hidha’s duurzaam en op een gezonde manier hun AOW-gerechtigde leeftijd te kunnen laten bereiken.

Lees alles over de Cao Hidha.