skip to Main Content

Onderhandelaarsakkoord bereikt voor nieuwe Cao GGZ

 

De LAD/FBZ heeft samen met FNV, CNV en NU’91 een onderhandelaarsakkoord bereikt met GGZ Nederland over een nieuwe Cao GGZ, die loopt van 1 juni 2019 tot 1 december 2021. Afgesproken is onder meer dat het salaris van de werknemers gedurende de looptijd gemiddeld met 3,3% per jaar wordt verhoogd. Een belangrijke mijlpaal is daarnaast dat de inspraak van medisch specialisten in de cao wordt verankerd.

Omdat de oude cao per 1 juni 2019 afliep, gingen de cao-partijen op 23 mei in onderhandeling over een nieuwe cao. Het werd helaas geen vliegende start, omdat in de inzetbrief van GGZ Nederland een aantal verslechteringen werden voorgesteld die haaks stonden op de ambitie van de vier werknemersorganisaties. Na vier onderhandelingsrondes lukte het uiteindelijk in de nacht van 5 op 6 juli een akkoord te bereiken, waarbij alle eerder voorgestelde verslechteringen van tafel zijn gegaan. LAD-/FBZ-onderhandelaar José Klerks: “We zijn blij dat het in een relatief korte, maar intensieve onderhandelingsperiode is gelukt om tot goede afspraken te komen, waar alle werknemers in de ggz iets aan hebben. Daarnaast is het voor medisch specialisten, mede dankzij de druk die ze zelf hebben opgevoerd, een mooi resultaat dat hun inspraak nu formeel wordt geregeld.”

In het onderhandelaarsakkoord is (onder andere) het volgende afgesproken:

Salarisontwikkeling:
Per 1 oktober 2019 krijgen werknemers een salarisverhoging van 3%; daarna wordt het salaris per 1 augustus 2020 nog eens met 3% verhoogd en per 1 juni 2021 met 2,1%.
Verder ontvangen werknemers in november 2021 een eenmalige uitkering van maximaal 500 euro bruto (voor parttimers naar rato van het dienstverband). Afgezet tegenover de looptijd betekent dit bij elkaar opgeteld een gemiddelde salarisverhoging van 3,3% per jaar. Het salaris van leerlingen worden gedurende de looptijd met 8-10% verhoogd.

Wettelijk verplichte registraties

  • Aios (incl. aios die de Master in Addiction Medicine volgen) krijgen de kosten voor inschrijving bij de RGS vergoed.
  • Verslavingsartsen krijgen de kosten verbonden aan registratie in het KNMG-register vergoed
  • De werknemer die over een registratie beschikt die ook vereist is in de vacaturetekst van de instelling krijgt de gemaakte registratie door de werkgever vergoed.

E-learning
Voor alle werknemers die geen doorbetaalde lestijd hebben en een verplichte opleiding via e-learning volgen, is afgesproken om lestijd als werktijd te beschouwen. Daarbij wordt per e-learning-module bepaald wat de benodigde en te compenseren lestijd is.

Slaapdiensten
Voor de 57-plusser wordt een vrijstelling voor de slaapdienst opgenomen, tenzij de werknemer daar geen bezwaar tegen maakt.

Medische staf
In de cao wordt opgenomen dat elke ggz-instelling die gespecialiseerde ggz levert, een georganiseerde vorm van inspraak van medisch specialisten (verder te noemen een medische staf) heeft conform de ‘regeling inspraak medisch specialisten’ (zie ook bijlage X in het akkoord).

Twee onderzoeken O&O fonds GGZ
O&O fonds GGZ, het arbeidsmarktfonds voor de ggz-sector, gaat tijdens de looptijd van de cao twee onderzoeken doen:

  • Onderzoek naar gezonde roosters en belastende diensten.
  • Toetsing van de studie afspraak Preventie (zoals opgenomen in Hoofdstuk 9A van de cao)

Meer weten? Bekijk dan het integrale onderhandelaarsakkoord.

LAD-leden ontvangen medio juli een uitgebreide toelichting op het akkoord en kunnen dan hun stem uitbrengen.