skip to Main Content

Onderhandelaarsakkoord nieuwe Cao Zorg van de Zaak

 

De LAD, De Unie en de werknemersvereniging van Zorg van de Zaak hebben met Zorg van de Zaak een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao, die loopt van 1 oktober 2019 tot en met 31 december 2020. In totaal krijgen werknemers gedurende de looptijd een salarisverhoging van 3,75% en zijn concrete afspraken gemaakt over scholing.

Vorig jaar kwam de allereerste Cao Zorg van de Zaak tot stand: een belangrijk moment voor werknemers bij Zorg van de Zaak, die daarmee allemaal hetzelfde pakket aan arbeidsvoorwaarden kregen. De wens voor een cao kwam voort uit het feit dat Zorg van de Zaak de afgelopen jaren fors is gegroeid door overnames van andere partijen, waardoor er verschillende arbeidsvoorwaardenregeling golden.
Uitgangspunt voor de eerste cao was dat alle medewerkers er met de cao op vooruit zouden gaan. Met het akkoord voor een tweede cao is daarop voortgeborduurd en is gekeken hoe de missie van Zorg van de Zaak (participatie in werk en maatschappij verbeteren) nog nadrukkelijker in de cao tot uitdrukking kan komen.

Belangrijkste afspraken

  • Per 1 oktober 2019 krijgen werknemers een salarisverhoging van 1,25%. Per 1 januari 2020 wordt het salaris nog eens met 2,5% verhoogd (beide afspraken gelden voor medewerkers met een salaris van of beneden 115 RSP).
  • Werknemers krijgen in december volgend jaar een eenmalige netto-uitkering van € 300 (bij parttimers naar rato).
  • Zorg van de Zaak gaat het belang van (bij)scholing nadrukkelijk onder de aandacht brengen bij werknemers en heeft middelen beschikbaar voor de borging van de kwaliteit van haar werknemers en hun ontwikkeling en mobiliteit. Om het opleidingsbeleid te versterken, wordt een opleidingscoördinator aangetrokken.
  • Wie als vader na de geboorte verlof opneemt, krijgt nu een wettelijke uitkering van 70% van het salaris. Zorg van de Zaak heeft besloten die uitkering tot 100% aan te vullen in de Regeling Aanvullend Geboorteverlof, die op 1 juli 2020 van kracht wordt.
  • Het normleasebedrag gaat gelden vanaf een dienstverband van 80% (32 uur). Vanaf begin 2020 worden alternatieven en/of verbeteringen van het mobiliteitsbeleid onderzocht.
  • De RSP-tabel die wordt toegepast bij beoordelingen wordt aangevuld, zodat werknemers met een RSP boven de 100 een salarisstijging krijgen bij een goede beoordeling.
  • Tijdens de looptijd van de cao wordt een enquête uitgezet bij de werknemers om de behoefte in beeld te brengen rondom het privaat verzekeren van de reparatie WW/WGA.
  • De mogelijkheid voor medewerkers om een vertrouwenspersoon in te schakelen wordt expliciet in de cao opgenomen.

LAD-leden die bij Zorg van de Zaak werken, krijgen binnenkort een mailing met een uitgebreide toelichting op het akkoord, met daarbij een digitale link om hun stem uit te brengen.

Lees meer in het onderhandelaarsakkoord.