skip to Main Content

Onderhandelaarsakkoord over Cao VVT

Werknemersverenigingen en werkgeversorganisaties hebben een overeenkomst bereikt over een verlenging van de Cao voor de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg (VVT). Er zijn onder meer afspraken gemaakt over de mogelijkheid om te stoppen met werken na 45 dienstjaren en te sparen voor verlof: het BalansBudget. De gemaakte afspraken gelden onder voorbehoud van goedkeuring door de leden van de werkgevers- en werknemersorganisaties.

Verlenging

De afgelopen periode vonden de gesprekken plaats tussen de delegaties van werkgeversorganisaties ActiZ en Zorgthuisnl en werknemersorganisaties FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn, /LADFBZ en NU’91. De cao-partijen vinden het van groot belang om eerder afgesproken regelingen over stoppen na 45 dienstjaren en het BalansBudget zo snel mogelijk in te voeren. Daarom is gekozen om de huidige Cao VVT die tot 31 augustus 2021 loopt, te verlengen tot 31 december 2021 met daarin aanvullende afspraken die invoering van de regelingen mogelijk maakt.

Volgende cao

Afgesproken is dat in september de werknemersorganisaties en werkgeversorganisaties gesprekken starten over een meerjarige cao. Daarin willen de partijen onder meer bezien hoe de achterstand van lonen in de zorg ten opzichte van de markt kan verbeteren. Ook conform het advies van het recente advies ‘Aan de slag voor de zorg’ van de SER over de arbeidsmarkt in de zorg. Ook wordt er dan gesproken over een thuiswerkregeling, medezeggenschap en professionele ruimte, de Landingsbaan en de premieverdeling tussen werkgevers en werknemers bij de herverzekering van het 3e ww-jaar.

Stoppen met werken na 45 jaar

Mensen voor wie langer doorwerken te zwaar valt, kunnen na 45 dienstjaren stoppen met werken. Er is een regeling afgesproken voor mensen die minimaal 20 jaar gewerkt hebben in een zwaar beroep en aantoonbaar 45 jaar in zorg en welzijn gewerkt hebben. Om het gat tot aan de AOW-leeftijd te overbruggen betalen werkgevers een maandelijkse uitkering.

BalansBudget

Vanaf 1 september mogen werknemers maximaal 100 weken (naar rato van het dienstverband) sparen. Met het BalansBudget kunnen werknemers tijd sparen om tijdelijk, in alle fasen van de loopbaan, minder of niet te werken of het werk af te bouwen aan het einde van de carrière. Dit bevordert de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Download hier de tekst van het akkoord.