skip to Main Content

Onderhandelingen Cao Gehandicaptenzorg gestart

 

Op 6 januari 2017 vond het eerste overleg plaats over een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg. De huidige cao had een looptijd tot en met 31 december 2016. Tijdens de bijeenkomst hebben cao-partijen de onderwerpen geïnventariseerd die tijdens de verdere onderhandelingen aan de orde moeten komen.

Ter voorbereiding op dit eerste overleg heeft LAD/FBZ bij de achterban en de klankbordgroep met leden uit het werkveld geïnventariseerd welke punten voor hen van belang zijn. Op basis van het arbeidsvoorwaardenbeleid en de input van de leden, is vervolgens een wensenlijst tot stand gekomen. Deze onderwerpen neemt LAD/FBZ mee in de cao-onderhandelingen bij de behandeling van de betreffende thema’s.

Hoofdthema’s

We hebben gezamenlijk met de andere werknemersorganisaties en met VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) de volgende hoofdthema’s vastgesteld:

  • Duurzame inzetbaarheid, veiligheid en werkdruk
  • Flexibiliteit en zekerheid, roosters en werktijden
  • Kwaliteit, ontwikkeling, professionaliteit en zeggenschap
  • Nabetaling ORT
  • Beloning en vergoedingen
  • Technische punten

Onder deze thema’s valt een groot aantal punten. Tijdens de eerstvolgende onderhandelingsdag op 6 februari 2017 bespreken cao-partijen deze onderwerpen verder.