skip to Main Content

Onderhandelingsresultaat Cao Gezondheidscentra/AHG

 

De LAD/FBZ heeft samen met de andere werknemersorganisaties een onderhandelingsresultaat bereikt met werkgeversvereniging InEen over een nieuwe Cao Gezondheidscentra en Arbeidsvoorwaardenregeling Huisartsen in Gezondheidscentra (AHG). Het gaat om een beleidsarme cao voor ruim een jaar.

In november 2017 zijn de onderhandelingen voor een nieuwe cao gestart en die verliepen vanaf het begin anders dan anders. InEen gaf namelijk aan dat ze een eigen cao voor gezondheidscentra niet toekomstbestendig vindt; in haar optiek verliest de cao aan betekenis, omdat er steeds een vergelijking wordt gemaakt met aanpalende cao’s. InEen wil daarom dat iedere functiegroep die in een gezondheidscentrum werkt, onder de cao van zijn eigen werkveld valt.

Samen met de andere twee werknemerspartijen (FNV Zorg & Welzijn en de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten) heeft de LAD/FBZ van meet af aan aangegeven daar zowel juridische als organisatorische en arbeidsrechtelijke bedenkingen bij te hebben. “Wij willen geen concurrentie op arbeidsvoorwaarden en vinden het belangrijk dat er oog is voor het specifieke profiel van gezondheidscentra, dat onderscheidend is van andere zorginstellingen”, aldus Lilian de Groot, onderhandelaar arbeidsvoorwaarden bij de LAD/FBZ. “Daar komt bij dat er voor bepaalde groepen werknemers wellicht geen aanpalende cao voorhanden is, en daar maken we ons zorgen over.”

Salarisafspraken

InEen blijft echter bij haar standpunt en wil haar voorstel verder uitwerken. Omdat dit tijd vraagt, werd vlak voor de zomer afgesproken te onderhandelen over een ‘beleidsarme’, kortdurende cao vanaf 1 januari 2018, zodat er in ieder geval geen stilstand optreedt in het salaris en uitkeringen.
Over die beleidsarme cao is nu een onderhandelingsresultaat bereikt. De nieuwe cao en AHG lopen van 1 januari 2018 tot en met 28 februari 2019. In totaal zijn salarisafspraken gemaakt over 3%: het salaris wordt per 1 juli 2018 structureel verhoogd met 1,75% en daarnaast krijgen werknemers een eenmalige uitkering over 2018 van 1,25%, die in december dit jaar wordt uitgekeerd.

Toekomst

Wat betreft de toekomst van de cao is afgesproken dat InEen haar voorstel eerst verder gaat uitwerken. De LAD/FBZ heeft samen met de andere werknemersorganisaties aangegeven daar geen initiërende rol bij te willen spelen, maar wel ‘aangehaakt’ te willen blijven. “We zullen ons blijvend kritisch opstellen richting het voorstel en hebben in het onderhandelingsresultaat voor de huidige cao vastgelegd dat werknemers er in de toekomst in arbeidsvoorwaarden niet op mogen achteruitgaan”, aldus De Groot. InEen richt zich op een overgang per 1 maart 2019. “Daarom eindigt deze kortdurende cao eind februari van dat jaar. We hebben bedongen dat werknemers uiterlijk op 1 februari 2019 een voorstel voorgelegd moeten krijgen over de nieuwe situatie.”

De LAD legt het onderhandelingsresultaat binnenkort met een uitgebreide toelichting voor aan haar leden.
Meer weten? Lees dan de integrale tekst van het onderhandelingsresultaat.