skip to Main Content

Op weg naar één cao voor huisartsen in loondienst

Sinds 2020 hebben InEen, de LHV en LAD gesproken over de wenselijkheid en mogelijkheden om te komen tot één arbeidsvoorwaardenregeling (cao) voor alle huisartsen in loondienst. Mede aanleiding hiervoor is de beëindiging van de Arbeidsvoorwaardenregeling Huisartsen in Gezondheidscentra (AHG) per 1 maart 2019. Sinds dat moment hebben de huisartsen in dienstverband in de gezondheidscentra geen actuele collectieve arbeidsvoorwaardenregeling meer. In opdracht van de drie partijen heeft AWVN de (juridische) mogelijkheden en knelpunten in kaart gebracht van één arbeidsvoorwaardenregeling. Op basis van de uitkomsten hebben InEen, de LHV en LAD vastgesteld dat het en mogelijk en gewenst is om het traject voort te zetten voor een cao voor alle huisartsen die in loondienst werkzaam zijn. 

Op 30 juni hebben InEen, de LHV en LAD de eerste stap gezet. Met ondersteuning van de adviseurs van FWG Progressional People is in een startbijeenkomst gesproken over hoe de partijen dit traject willen inrichten, hoe ze met elkaar willen werken en wat er concreet in dit traject nodig is om te komen tot een nieuwe cao.
Het komen tot een nieuwe cao vergt het nodige. De drie partijen hebben daarom afgesproken een periode van een jaar voor dit traject te nemen, met de ambitie om op 1 juli 2023 een concept resultaat te kunnen voorleggen. Verder is afgesproken dat de achterbannen met regelmaat worden geïnformeerd en tussentijds over specifieke onderwerpen worden geraadpleegd.
Na de zomer gaan de partijen verder met de gesprekken. Op de agenda staat een vervolg op de bespreking van 30 juni over het ambitieniveau van de cao en wat dit betekent voor de vorm en inhoud ervan.