skip to Main Content

Principeakkoord Cao Hidha bereikt

 

Werkgeverspartij LHV en werknemerspartij LAD hebben een principeakkoord bereikt over een nieuwe Cao Hidha, die loopt van 1 juli 2017 tot en met 28 februari 2019.In het akkoord is onder meer een salarisverhoging van in totaal 4% afgesproken en zijn afspraken gemaakt over leeftijdsdagen, vergoedingen voor diensten en de rusttijd na nachtdiensten. De LAD en LHV denken hiermee een goede set afspraken te kunnen voorleggen aan hun leden.

In het principeakkoord is onder andere het volgende afgesproken:

 • Salarisontwikkeling: Hidha’s krijgen met terugwerkende kracht per 1 juli 2017 een structurele salarisverhoging van 1 procent en per 1 januari 2018 een verhoging van 2,5 procent. De uitbetaling van beide verhogingen vindt plaats in juli dit jaar. Per 1 januari 2019 wordt het salaris nog eens met 0,5 procent verhoogd.
 • Leeftijdsdagen: De tabel van artikel 21 c wordt aangepast. Per 1 juli 2018 geldt de volgende tabel:
  Per 1 juli 2018:
  51 t/m 55 jaar: 16 uur
  56 t/m 60 jaar: 64 uur
  61 t/m AOW-leeftijd: 80 uurPer 1 juli 2019:
  52 t/m 56 jaar: 16 uur
  57 t/m 61 jaar: 64 uur
  62 t/m AOW-leeftijd: 80 uur

  Medewerkers die al leeftijdsdagen bezitten op grond van de oorspronkelijke tabel, behouden deze dagen zoals die in de huidige leeftijdsklasse zijn aangegeven. Zij komen in de volgende leeftijdsklasse wanneer ze daar op grond van de op dat moment geldende tabel recht op hebben.

 • Vergoeding voor diensten: Artikel 15a wordt verhelderd, zodat duidelijk is dat een huisarts in dienstverband hetzelfde uurtarief vergoed krijgt als de huisarts-praktijkhouder. Dat betekent dat de bruto-uur vergoeding van de Hidha gelijk is aan de uurvergoeding van de praktijkhouder (hier gaan uiteraard nog wel alle werknemerspremies, belastingen en pensioen vanaf). De tarieven zijn gebaseerd op de tarieven die de NZa jaarlijks vaststelt.
 • Rusttijd na nachtdienst: Het recht op een rusttijd van minimaal 4 uur tussen een nachtdienst en een daarop volgende dagdienst wordt uitgebreid naar 8 uur (artikel 15 lid c).
 • Vergoedingen: De in artikel 18 genoemde vergoedingen worden als volgt geïndexeerd voor 2018. Het maximum budget voor persoonlijke kosten bedraagt € 4.292,68 (dit was € 4.240,94  in 2017) en is als volgt opgebouwd:
  – een werknemer heeft per jaar recht op een vast bedrag, ongeacht de omvang van het dienstverband, van € 2.275,05 (dit was € 2.247,63  in 2017);
  – naar rato van het dienstverband kan aanspraak gemaakt worden op een variabel bedrag van maximaal € 2.017,64 (dit was € 1.993,32 in 2017).

 

Lees voor meer informatie en de overige afspraken het principeakkoord. Hidha’s die lid zijn van de LAD ontvangen in de week van 1 mei een uitgebreide toelichting op het akkoord en kunnen dan hun stem uitbrengen.