skip to Main Content

Suzanne Booij stelt zich herkiesbaar als LAD-voorzitter

Op 1 januari 2023 loopt de eerste termijn van LAD-voorzitter Suzanne Booij af. Ze heeft aangegeven zich herkiesbaar te willen stellen voor een tweede termijn. Als zich geen tegenkandidaten melden, wordt zij opnieuw benoemd voor de komende vier jaar.

Booij, neuroloog in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen, volgde op 1 januari 2019 Christiaan Keijzer op als voorzitter van de LAD. Ze gaf destijds aan zich te willen inzetten voor een stevigere positionering van artsen en voor gezond en veilig werken. De positionering van artsen is intussen in diverse cao’s geborgd en de LAD heeft voor gezond en veilig werken een project opgezet waarbij groepen artsen in diverse instellingen worden ondersteund. Booij wil zich de komende vier jaar inzetten om beide speerpunten verder in te vullen, en daarnaast te werken aan het vergroten van de zichtbaarheid van de LAD bij zowel leden als stakeholders.

Conform de procedure kunnen zich tegenkandidaten melden. Mocht je interesse hebben en lid zijn van de LAD, dan kun je dat tot uiterlijk 25 oktober kenbaar maken bij Nelleke Starink via n.starink@lad.nl. Als zich geen andere kandidaten melden, besluit de ledenraad op 1 december of Booij wordt herbenoemd.
Het bestuur van de LAD bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden, die uit verschillende ledensegmenten afkomstig zijn. Het huidige bestuur bestaat uit vier leden: voorzitter Suzanne Booij (neuroloog), financieel bestuurslid Donné Pans (klinisch fysicus-audioloog) en algemeen bestuursleden Marjolein Bastiaanssen (bedrijfsarts) en Paul Prinsen Geerligs (huisarts).
De voorzitter kan functioneren als bestuurder, heeft gevoel voor de verdeling van bevoegdheden binnen de LAD, kan goed verbinden en is in staat een duidelijke koers uit te stippelen, in goede samenwerking met alle partners van de LAD. De werkzaamheden beslaan ca. 8 uur per week.

Bekijk voor informatie de profielschets.