skip to Main Content

Verkennend gesprek arbeidsvoorwaarden huisartsen in gezondheidscentra

 

De LAD en InEen hebben onlangs met elkaar gesproken over de toekomstige arbeidsvoorwaarden van huisartsen in gezondheidscentra, aangezien zij sinds 1 maart 2019 niet meer onder een cao vallen. De twee partijen willen een pakket arbeidsvoorwaarden voor deze groep huisartsen ontwikkelen dat recht doet aan hun werkzaamheden, verantwoordelijkheden en positie. Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van alle ontwikkelingen in het veld en alle arbeidsvoorwaardelijke mogelijkheden, is ook de LHV bij de gesprekken betrokken.

Huisartsen die werkzaam zijn in gezondheidscentra vielen tot voor kort onder de Arbeidsvoorwaardenregeling Huisartsen in Gezondheidscentra (AHG), die onderdeel was van de Cao Gezondheidscentra. Werkgeversorganisatie InEen heeft de cao per 1 maart 2019 opgezegd, waardoor ook de AHG verviel. Hoewel de huidige cao ‘nawerking’ heeft (de huidige arbeidsvoorwaarden en rechten/plichten uit de cao blijven van kracht voor werknemers die vóór 1 maart 2019 in dienst waren van een gezondheidscentrum), wil zowel de LAD als InEen een goede oplossing voor de toekomst, zodat alle huisartsen in gezondheidscentra zijn verzekerd van goede en gezonde werkomstandigheden.

Aantrekkelijke werkgever

Medio november hebben InEen en de LAD hierover een verkennend gesprek gevoerd. Uitgangspunt is dat er een vervolg komt op de AHG die geen verslechtering van de afspraken uit de laatste cao/AHG mag betekenen; beide partijen vinden het belangrijk dat gezondheidscentra ook in de toekomst een aantrekkelijke werkgever blijven. Er zal ook recht gedaan moeten worden aan de vele ontwikkelingen en aan de verschillende verantwoordelijkheden die de huisartsen hebben. Daarmee wordt niet alleen gedoeld op de verantwoordelijkheid die de arts heeft voor de zorg in de spreekkamer, maar ook op de verantwoordelijkheid voor de praktijkvoering, het personeelsbeleid en/of het kwaliteitsbeleid in de organisatie.

De komende tijd zullen InEen en de LAD nader in gesprek gaan over oplossingsrichtingen. Om een compleet beeld te krijgen van alle factoren die van belang zijn bij het opstellen van een nieuw arbeidsvoorwaardenpakket, wordt een onderzoek gestart door de Stichting Sociaal Fonds Gezondheidscentra (SSFG).

Harmonisatie

InEen en de LHV zijn van mening dat met het oog op de toekomst een harmonisatie van arbeidsvoorwaarden voor alle huisartsen in loondienst wenselijk is. Als onderbouwing geven ze de vele ontwikkelingen in de huisartsenzorg aan, zoals oplopende huisartstekorten, veranderingen in de praktijkvoering (meer grotere huisartsenpraktijken en/of ketenvorming) en regionale ontwikkelingen (onder meer als gevolg van de O&I-bekostiging). De LAD vindt het belangrijk dat er een arbeidsvoorwaardenregeling komt die recht doet aan de diverse verantwoordelijkheden die huisartsen in dienstverband hebben. InEen en de LHV steunen dit.