skip to Main Content

“Versterk positie medisch specialist in ggz”

 

De komende jaren zullen zo’n 2.000 medisch specialisten werkzaam in ggz-instellingen te maken krijgen met ingrijpende veranderingen. Taken en verantwoordelijkheden komen bijvoorbeeld vaker bij andere zorgprofessionals te liggen, de digitalisering neemt net als de werkdruk toe, en het aantal kwetsbare patiënten groeit. Volgens de Federatie Medisch Specialisten en de LAD is het belangrijk dat medisch specialisten in de ggz hun positie binnen dit veranderende werkveld versterken. In de nieuwe Positioneringsnota medisch specialisten in de ggz staan concrete aanbevelingen om dat te bewerkstelligen.

De postioneringsnota is geschreven door een werkgroep bestaande uit zeven psychiaters, twee klinisch geriaters en een kinderarts. De werkgroep schetst het landschap en de veranderingen waarmee medisch specialisten in ggz-instellingen te maken hebben en krijgen. Deze veranderingen liggen op het gebied van werkveld, het profiel van de medisch specialist, de werkomgeving en de arbeidsmarktontwikkelingen. Per domein doet de werkgroep een aantal aanbevelingen.

Medische staf
Zo is het belangrijk dat er in alle ggz-instellingen een medische staf wordt gevormd, zodat medisch specialisten kunnen meebeslissen en met hun raad van bestuur samen belangrijke afspraken kunnen maken, bijvoorbeeld over de kwaliteit van de zorg. Deze aanbeveling is meegenomen in de onderhandelingsinzet en inmiddels ook overeengekomen in het recent gesloten onderhandelaarsakkoord voor de Cao GGZ. Daarnaast ondersteunen de Federatie, de LAD en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) medisch specialisten bij het oprichten van een medische staf. De aanbeveling om te onderzoeken op welke problemen medisch specialisten stuiten bij het vormen van een medische staf, wordt ook opgevolgd.

Bekijk ook de Toolkit oprichten medische staf, die de LAD en de Federatie hebben gemaakt om medisch specialisten te ondersteunen bij het oprichten van een medische staf.