skip to Main Content

Bod voor extra salarisstijging ggz

De LAD/FBZ en de andere vakbonden (FNV, CNV en NU’91) hebben op 11 mei opnieuw overleg gevoerd met de Nederlandse ggz over een extra tussentijdse loonsverhoging voor ggz-werknemers. Dat heeft geleid tot een bod voor een extra loonsverhoging in 2023 en 2024, die is gemaximeerd op nominale bedragen. De LAD/FBZ heeft meerdere malen uitdrukkelijk gevraagd geen onderscheid te maken tussen functiegroepen. Helaas heeft de werkgeversdelegatie geen gehoor gegeven aan deze oproep. Wel is het gelukt om buiten dit bod afspraken te maken met de Nederlandse ggz voor de groepen die worden geraakt door de loondifferentiatie (waaronder medisch specialisten en verslavingsartsen) over de knelpunten bij de bereikbaarheidsvergoeding voor artsen.

Ben je lid van de LAD en werk je in een ggz-instelling? Dan heb je per mail een uitnodiging ontvangen om je stem uit te brengen op het bod. Stemmen kan nog tot 5 juni. Heb je de mailing gemist? Stuur dan een mail naar redactie@lad.nl.

Eind 2021 werd een akkoord bereikt voor de huidige Cao GGZ, die nog loopt tot 31 december 2024. Daarin werd een loonsverhoging afgesproken die paste bij de situatie van toen (2% per 1 mei 2023 en 2% per 1 januari 2024), maar die nu onvoldoende blijkt door de hoge inflatie. Bovendien loopt deze salarisverhoging achter op andere zorgcao’s. Eind januari vroegen de vakbonden daarom aan de Nederlandse ggz om samen te kijken naar mogelijkheden om de koopkracht te verbeteren.

Dat leidde tot het volgende bod van de werkgeversdelegatie:

  • Bovenop de salarisverhoging van 2% per 1 mei 2023 krijgen werknemers op 1 november 2023 een extra loonsverhoging van 5% met een bodem van € 150. Dit percentage is echter gemaximeerd op € 300 per maand.
  • Bovenop de al afgesproken salarisverhoging van 2% per 1 januari 2024 krijgen werknemers per 1 augustus 2024 een eenmalige uitkering van 1%. Deze geldt voor werknemers die op 1 augustus 2024 in dienst zijn, op basis van 12 maal het in die maand van toepassing zijnde individuele maandsalaris.
  • Daarnaast krijgen werknemers per 1 december 2024 een loonsverhoging van 4% met een bodem van € 120. Dit percentage is gemaximeerd op € 240 per maand.

Bekijk alle afspraken in het bod.

Wat betekent dit?

Functiegroepen tot en met FWG 65 krijgen de volledige loonsverhoging, die in totaal 13,6% over 2 jaar tijd bedraagt. Voor functiegroepen vanaf FWG 70 (waaronder verslavingsartsen en medisch specialisten, maar bijvoorbeeld ook psychologen) is de salarisverhoging gemaximeerd. Hun loonsverhoging varieert van 9,7 tot 12%.

Wat vindt de LAD hiervan?

De LAD vindt dat de cao-tafel niet de plek is waar je inkomenspolitiek bedrijft: dat gebeurt al via de fiscus. Daarnaast maken we ons zorgen over de mogelijke impact op het gevoel van waardering. De afgelopen jaren zijn artsen in de ggz uit dienst getreden om zich vervolgens als zzp’er te laten inhuren. Op die manier hebben ze meer vrijheid om hun werktijden te bepalen, draaien ze minder diensten en verdienen ze vaak meer. Met deze gedifferentieerde loonstijging kan de ontevredenheid over werken in loondienst verder in de hand worden gewerkt. Met als gevolg dat nog meer zorgprofessionals uit dienst gaan, de werkbelasting voor de overblijvende specialisten verder toeneemt en de kosten worden opgedreven. De inzet tijdens de onderhandelingen was dan ook om voor alle zorgmedewerkers in de ggz dezelfde loonsverhoging te realiseren, maar daar is de Nederlandse ggz niet in meegegaan. Wel is het gelukt om buiten dit bod afspraken te maken over de knelpunten bij de bereikbaarheidsvergoeding. Dat heeft geleid tot de toezegging dat de knelpunten rondom de bereikbaarheidsvergoeding van medisch specialisten in kaart worden gebracht in het reguliere cao-overleg en dat er afspraken worden gemaakt over oplossingen.

Hoe gaat het verder?

LAD-leden in de ggz hebben een uitnodiging voor een digitale ledenraadpleging ontvangen. Op basis van de uitslag beslist de LAD/FBZ of ze instemt met het loonbod.