skip to Main Content

Gezond en veilig werken

Gezond en veilig werken is een van de belangrijkste speerpunten van de LAD. Primair worden afspraken daarover geregeld aan cao-tafels. Daarnaast begeleidt de LAD sinds eind 2020 groepen artsen in diverse instellingen bij het realiseren van een gezonder en veiliger werkklimaat via het project Gezond en veilig werken.

Wat wil de LAD?

De LAD vraagt aandacht voor zowel de fysieke als psychische werkdruk langs de volgende lijnen:

1. In cao-onderhandelingen is ‘gezond en veilig werken’ een nadrukkelijk thema. De LAD wil in cao’s goede randvoorwaarden creëren, bijvoorbeeld met concrete afspraken over het terugdringen van de werkdruk en afspraken over voldoende hersteltijd). Ook dringen we er bij werkgevers op aan het onderwerp te agenderen en, mits beschikbaar, bekendheid te geven aan protocollen of arbeidscatalogi, zodat artsen die kennen én gebruiken. Daarnaast participeert de LAD in landelijke programma’s, zoals de Reflectiegroep aanpak agressie en ongewenst gedrag.

2. Een goede dialoog tussen werknemer en werkgever staat voorop. Voorkomen moet worden dat zaken zó escaleren, dat een beroep wordt gedaan op rechtshulp. Soms is dit echter onontkoombaar; dan kunnen de leden vanzelfsprekend een beroep doen op de juridische ondersteuning die ons Kennis- en dienstverleningscentrum biedt.

3. De LAD begeleidt artsen/aanverwante beroepsgroepen op instellings-/vakgroepniveau via het project Gezond en veilig werken. Doel is dat alle artsen hun werk met plezier kunnen doen in een gezonde en veilige omgeving, zodat ze hoge kwaliteit van zorg kunnen leveren.

Wat houdt het project Gezond en veilig werken in?

  • Eind 2020 startte de LAD met de eerste pilot Gezond en veilig werken, waarbij de artsen bij Hecht (toen nog: GGD Hollands Midden) werden begeleid bij het realiseren van een gezonder werkklimaat. Sindsdien zijn in veel andere instellingen soortgelijke pilots gestart met groepen artsen. De resultaten van de pilotgroepen bleken zo veelbelovend, dat de aanpak in 2022 is geborgd in het project Gezond en Veilig Werken. Doel van het project is een procesinterventie te ontwikkelen die artsen van een afdeling of instelling helpt om de werkcultuur te verbeteren en de duurzame inzetbaarheid te vergroten.
  • Als een groep artsen zich voor het project aanmeldt, start eerst een nulmeting om te kijken hoe het met de artsen gaat (gezondheid, welbevinden) en hoe artsen tegen hun werk aankijken: is er een ‘gezonde’ werkdruk, voelen artsen zich gewaardeerd en hoe is hun betrokkenheid bij het instellingsbeleid geregeld? Op basis van de nulmeting bepalen de artsen zelf aan welke thema’s ze willen werken. Gedurende een tweejarig traject worden ze vervolgens begeleid om knelpunten aan te pakken en wensen te realiseren, liefst in samenspraak met het management, de raad van bestuur of directie van de zorginstelling. Er zijn twee evaluatiemetingen en het traject wordt afgesloten met een eindmeting.
  • De groepen worden begeleid door ervaren procesbegeleiders. De LAD wil wetenschappelijk bewijs verzamelen over de werkzaamheid van de interventie. De wetenschappelijke bewijsvoering worden uitgevoerd door de Universiteit Leiden. Als de interventie bewezen effectief is, wil de LAD een plan ontwikkelen om deze structureel te borgen.
  • In 2022 is plaats voor het begeleiden van groepen artsen/aanverwante beroepsgroepen in 25 instellingen in alle zorgdisciplines. De LAD doet die ervaring bewust breed op om tot een zo werkbaar mogelijke procesinterventie te komen. De LAD begeleidt groepen artsen in tien algemene ziekenhuizen, vier GGD’en, drie gehandicaptenzorginstellingen, twee umc’s, twee huisartsengroepen, twee ggz-instellingen en dan nog een artsengroep in respectievelijk de VVT en een gecombineerde groep artsen VG/huisartsen. 

Wat betekent dat voor jou?

Met al deze initiatieven kan de LAD voor jou op landelijk niveau de randvoorwaarden creëren voor een gezond en veilig werkklimaat, zodat je met plezier blijft werken en in staat bent om kwalitatief goede zorg te leveren. Met het project Gezond en veilig werken kunnen we groepen artsen daarnaast op instellingsniveau verder helpen.