skip to Main Content

Gezond en veilig werken

Ziekteverzuimcijfers laten zien dat het verzuim in de zorgsector hoger is dan het landelijk gemiddelde. Psychosociale arbeidsbelasting en fysieke belasting zijn de belangrijkste oorzaken. Om te zorgen dat artsen en zorgprofessionals kwalitatief goede zorg kunnen leveren, is gezond en veilig werken een essentieel thema voor de LAD.

Wat wil de LAD?

Werkdruk, onregelmatige werktijden, agressie … het zijn zaken waar artsen en zorgprofessionals regelmatig mee te maken hebben. Van leden in diverse sectoren krijgen we signalen dat de werkdruk soms onevenredig hoog is, dat artsen onvoldoende worden betrokken bij het maken van realistische dienstroosters en dat de regeldruk het werkplezier soms in de weg staat.

De LAD vraagt daarom aandacht voor zowel de fysieke als psychische werkdruk langs de volgende lijnen:

1. In cao-onderhandelingen is ‘gezond en veilig werken’ nadrukkelijk een thema; ook wordt er bij werkgevers op aangedrongen het onderwerp te agenderen en, mits beschikbaar, bekendheid te geven aan protocollen of arbeidscatalogi, zodat artsen die kennen én gebruiken.

2. Daarnaast biedt de LAD artsen handvatten om fysieke en psychische werkdruk zoveel mogelijk te beperken. Zo kunt u tegen een speciaal LAD-tarief de training Time- en stressmanagement volgen bij VvAA.

3. Een goede dialoog tussen werknemer en werkgever staat voorop. Voorkomen moet worden dat zaken zó escaleren, dat een beroep wordt gedaan op rechtshulp. Soms is dit echter onontkoombaar; dan kunnen de leden vanzelfsprekend een beroep doen op de juridische hulp die ons Kennis- en DienstverleningsCentrum biedt.

Wat doet de LAD?

Om een goed beeld te krijgen van waar de pijnpunten precies zitten en wat oplossingsrichtingen zijn, heeft de LAD in het voorjaar van 2018 voor een kleine groep leden een mini-symposium georganiseerd, dat de basis moet vormen voor een plan van aanpak per beroepsgroep en zorgsector. Opvallend tijdens dit symposium was dat werkdruk in alle sectoren gevoeld wordt, maar dat de werkdruk ‘an sich’ niet per se het grootste pijnpunt is, maar vooral de cultuur (‘urenoverschrijding is de norm’) en het gebrek aan inspraak. De belangrijkste punten nemen we mee in cao-onderhandelingen, maar ook tijdens overleggen die we op instellingsniveau hebben.
De LAD is verder vertegenwoordigd in veel arbeidsmarktfondsen om gezond en veilig werken te agenderen. Ook zitten we in de adviesraad van het Stichting IZZ-project om de werkdruk voor SEH-artsen/-verpleegkundigen te verminderen.

Wat betekent dat voor u?

Met al deze initiatieven kan de LAD voor u de randvoorwaarden creëren voor een gezond en veilig werkklimaat, zodat u met plezier blijft werken en in staat bent om kwalitatief goede zorg te leveren.

Beleidsverantwoordelijke

Romy Steenbeek

Projectleider Gezond en veilig werken
T: 088 – 13 44 100
E: r.steenbeek@lad.nl