skip to Main Content

Arbeidsmarkt

Een dynamische arbeidsmarkt met perspectief is een van de speerpunten van de LAD. We vinden het van groot belang dat beginnend artsen snel een baan kunnen vinden en dat er voldoende interessante banen, ontwikkel- en doorstroommogelijkheden worden gecreëerd voor artsen die al wat verder in hun loopbaan zijn. Op dit moment zijn het overschot aan basisartsen, het tekort aan diverse specialismen en de knelpunten voor ‘jonge klaren’ de belangrijkste focuspunten.

Wat wil de LAD? 

1. Beperking instroom geneeskunde en méér focus op specialismen buiten het ziekenhuis

Basisartsen staan steeds vaker langs de zijlijn, omdat ze geen opleidingsplaats kunnen vinden voor het ziekenhuisspecialisme waar hun hart ligt. Terwijl het aantal opleidingsplaatsen voor ziekenhuisspecialismen afneemt, neemt het aantal basisartsen toe. Tegelijkertijd krijgen specialismen buiten het ziekenhuis (zoals psychiatrie, ouderengeneeskunde en de sociale geneeskunde) hun opleidingsplaatsen soms niet gevuld.
Hoog tijd dat daarin iets verandert. Samen met De Geneeskundestudent pleit de LAD ervoor de instroom in de studie geneeskunde te verlagen van 2.900 naar 2.400 studenten. Als we niets doen, zitten we in 2037 namelijk met een reservoir van 13.000 basisartsen. Daarnaast moet er tijdens de opleiding meer aandacht worden besteed aan specialismen buiten het ziekenhuis.

2. Aandacht voor tekort aan bepaalde artsen
De Arbeidsmarktmonitor laat keer op keer zien dat er aan bepaalde artsen een tekort is. Het meest prangend op dit moment is het tekort aan psychiaters in de ggz. Een onwenselijke situatie, omdat de werkdruk daardoor toeneemt, met kans op uitval, waardoor het probleem alleen maar groter wordt. De LAD vindt het daarom van groot belang om dit probleem blijvend onder de aandacht te brengen bij werkgevers.

3. Zo snel mogelijk een vaste aanstelling voor jonge klaren
Artsen die net hun opleiding tot medisch specialist hebben afgerond (de zogeheten jonge klaren), krijgen veelal kortdurende tijdelijke contracten aangeboden waardoor zij steeds van ziekenhuis en mogelijk ook van woonplaats moeten veranderen. Dit is voor de specialist niet wenselijk, maar draagt ook niet bij aan de kwaliteit en continuïteit van de zorg. De LAD vindt dit niet acceptabel en maakt zich samen met De Jonge Specialist sterk voor afspraken waarbij de specialist zo spoedig mogelijk een vaste aanstelling krijgt.

Wat doet de LAD?

  • De LAD is vertegenwoordigd in het Capaciteitsorgaan, dat het ministerie adviseert over de instroom in de studie geneeskunde. De LAD trekt daarnaast samen met De Geneeskundestudent op, om politiek Den Haag ervan te overtuigen dat de instroom in de studie geneeskunde omlaag moet. Daarnaast dringen we er bij de makers van het Raamplan op aan om tijdens de opleiding méér te focussen op specialismen buiten het ziekenhuis.
  • Aan cao-tafels agendeert de LAD het tekort aan bepaalde artsengroepen, en pleiten we voor maatregelen om de werkdruk te verminderen en in te zetten op een aantrekkelijk werkklimaat voor potentiële werknemers.
  • In overleg met De Jonge Specialist agendeert de LAD tijdens cao-overleggen de jonge klaren-problematiek, met als doel om werkgevers te overtuigen van de noodzaak van een vaste aanstelling.

Wat betekent dat voor jou?

Door de kennis, het netwerk en de vertegenwoordiging van de LAD bij diverse instanties (zoals het Capaciteitsorgaan) kan de LAD de arbeidsmarktknelpunten adresseren bij de instanties/partijen die er iets aan kunnen doen. Omdat we ruim 33.000 leden hebben, kunnen we dus een belangrijke signaalfunctie vervullen, waar je als LAD-lid baat bij heeft.