skip to Main Content

Positionering

Positionering is een van onze langetermijnspeerpunten, omdat we het belangrijk vinden dat artsen en zorgprofessionals als volwaardig gesprekspartner betrokken zijn bij de koers en strategie van hun instelling.

Wat wil de LAD?

Met de decentralisaties en de beperkte beschikbaarheid van financiële middelen wordt het steeds belangrijker dat artsen zich meer laten zien en hun positie claimen binnen de zorg. Dit is niet alleen nodig om gunstige arbeidsvoorwaarden te bedingen. Positionering is ook noodzakelijk om invloed te kunnen uitoefenen op de arbeidsomstandigheden en strategische afwegingen van de zorginstelling. De LAD vindt dat de inspraak van artsen in dienstverband via de werkgever geborgd moet zijn en legt de randvoorwaarden hiervoor vast in cao’s of landelijke arbeidsvoorwaardenregelingen.

De LAD vindt het belangrijk dat artsen naast hun patiëntgerelateerde werkzaamheden de tijd, ruimte, verantwoordelijkheid en bevoegdheid krijgen om beleidstaken, bijvoorbeeld gericht op de bedrijfsvoering van hun werkomgeving, uit te voeren. Naast de input voor de onderhandelingen met financiers, is ook van belang dat artsen een visie (kunnen) ontwikkelen op de toekomst van hun vak.

Wat doet de LAD?

In 2018 werkt de LAD aan de positionering van de volgende beroepsgroepen:

  • Samen met Verenso werken we aan een plan om specialisten ouderengeneeskunde meer regie te geven in de verpleeghuiszorg, in het licht van de veranderende ouderenzorg.
  • Samen met de Federatie Medisch Specialisten zijn we in 2017 het project ‘Medisch specialist in dienstverband georganiseerd aan zet’ gestart voor medisch specialisten in algemene ziekenhuizen.
  • In het verlengde hiervan wordt ook een positioneringsplan opgesteld voor medisch specialisten in umc’s en in de ggz.
  • Voor huisartsen in gezondheidscentra ontwikkelen we een training om hen te helpen om het Lokaal Overleg Huisartsen met hun werkgever goed vorm te geven.
  • Samen met GGD GHOR Nederland bekijken we hoe we de positie van artsen binnen GGD’en kunnen verstevigen.
  • We kijken hoe we de positie van de zogenoemde ‘aan medisch specialisten gelijkgestelde beroepsbeoefenaren’ (klinisch chemici, klinisch fysici en ziekenhuisapothekers) kunnen verbeteren, bijvoorbeeld met een vakgroepreglement en voorbeeld statuut.

Trainingen

Naast deze specifieke activiteiten bieden we voor alle LAD-leden dit jaar weer de trainingen ‘Beter in beeld’ en ‘Beter in onderhandelen’ aan, die inzoomen op de vraag hoe je je invloedssfeer effectief kunt vergroten. Beide trainingen worden met een 8,5 gewaardeerd.

Wat betekent dat voor jou?

Voor een goede kwaliteit van zorg, maar ook voor het eigen werkplezier, is het belangrijk dat artsen worden betrokken bij de strategie van hun instelling. Door dit randvoorwaardelijk te regelen in cao’s en concrete handvatten te bieden, ondersteunt de LAD haar leden hierbij.