skip to Main Content

Medezeggenschap

 

De LAD vindt het belangrijk dat artsen en zorgprofessionals betrokken zijn bij het beleid en de koers van de instelling waar ze werken. Om die reden stimuleert de LAD haar leden om aan de medezeggenschap deel te nemen, zoals een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. De LAD informeert, ondersteunt en adviseert leden die in de medezeggenschap actief zijn. Daarnaast vraagt ze tijdens cao-onderhandelingen aandacht voor de positie van artsen in de organisatie en de mogelijkheden om mee te praten en mee te beslissen, bijvoorbeeld door extra rechten voor OR-leden te bedingen.

Meer informatie

Wil je meer informatie over hoe de LAD je als lid kan ondersteunen bij het meepraten in je organisatie? Of wil je je verkiesbaar stellen als OR-lid en kun je daar onze hulp bij gebruiken? Neem dan contact op via 088-13 44 100.

Andere vormen van inspraak en invloed op beleid

Er zijn ook andere manieren om binnen je instelling invloed uit te oefenen op het organisatiebeleid:

 • Medische staf
  In ziekenhuizen, maar bijvoorbeeld ook in ggz-instellingen, kunnen artsen ook via de medische staf invloed uitoefenen op het organisatiebeleid. De bevoegdheden van de medische staf zijn onder andere vastgelegd in de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS) en de Honoreringsregeling Academisch Medisch Specialisten (HAMS; onderdeel van de Cao UMC).
 • Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband (VMSD)
  Naast een Vereniging Medische Staf kunnen medisch specialisten in dienstverband in algemene ziekenhuizen zich ook verenigingen in een Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband (VMSD). De VMSD kan met de raad van bestuur afspraken maken over gezond en veilig werken, door inzichtelijk te maken wat de beschikbare capaciteit is en in gesprek te gaan over wat medisch specialisten in een jaar kunnen leveren. Daarnaast kunnen de VMSD en raad van bestuur afspraken maken over de kwaliteit, productie en doelmatigheid van de zorg. Ook moet een VMSD worden betrokken bij onderhandelingen met zorgverzekeraars. Verder kan de VMSD prestatieafspraken maken, bijvoorbeeld over efficiency of patiëntgerichtheid.
 • Georganiseerd- en Lokaal Overleg (GO en LO)
  In de overheidssector hebben artsen ook inspraak via het GO en LO. Dit is vastgelegd in de Ambtenarenwet (AW) en de cao. Aan deze overleggen kunnen LAD-leden deelnemen. Als er een GO bestaat, worden onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden (zoals bedrijfseigenregelingen) door de GO gevoerd en niet door de OR.
 • Lokaal overleg huisartsen
  In de Arbeidsvoorwaardenregeling Huisartsen in Gezondheidscentra (AHG) die sinds 1 januari 2017 van kracht is, is afgesproken dat de invloed van huisartsen in gezondheidscentra wordt vergroot, door hen onder andere verantwoordelijk te maken voor de kwaliteit, continuïteit en doelmatigheid van de zorg. Een van de manieren om dat vorm te geven, is het lokaal overleg huisartsen: een overleg tussen een afvaardiging van de huisartsen en de werkgever waar gezamenlijk wordt besloten over een aantal cruciale onderwerpen.

OR-secretariaat

Te bereiken via: 088 – 13 44 100
Of stuur een  e-mail