skip to Main Content

Publicaties

Hieronder staat een overzicht van de publicaties die de LAD recent heeft uitgegeven.

LAD-magazine, juni 2024

In de juni-editie van het LAD-magazine wordt onder andere ingegaan op het belang van mentorschap, de resultaten van de Loopbaanmonitor Medisch Specialisten en het initiatief Nurses Know Better.

Download als PDF

Jaarverslag LAD 2023

De LAD bereikte in 2023 11 cao-akkoorden, behandelde 2.590 juridische vragen en sloot 40 sociaal plannen af. Dat staat in het jaarverslag.

Download als PDF

LAD-magazine, maart 2024

In het nieuwe LAD-magazine vertellen artsen hoe ze omgaan met agressie. Daarnaast interviewden we de SEH-artsen in St Jansdal over hun initiatief om de werkdruk te verlagen via hun deelname aan het project Gezond en veilig werken.

Download als PDF

“Jou ontzorgen is onze grootste zorg”

Bekijk de video

Meerjarenbeleidsplan 2024 – 2027

Het Meerjarenbeleidsplan van de LAD voor de jaren 2024 – 2027 is gericht op de speerpunten arbeidsmarkt: innovaties en keuzes, gezond & veilig werken en positionering.

Download als PDF

Arbeidsvoorwaardenbeleid 2024

De LAD heeft het Arbeidsvoorwaardenbeleid voor 2024 gepubliceerd, dat de basis vormt voor cao-onderhandelingen die volgend jaar starten. Het Arbeidsvoorwaardenbeleid bevat focuspunten die de drie speerpunten van de LAD raken: goede arbeidsvoorwaarden, gezonde en veilige arbeidsomstandigheden en een arbeidsmarkt met perspectief.

Download als PDF

LAD-magazine, september 2023

De komende jaren verdubbelt de zorgvraag terwijl de schaarste op de arbeidsmarkt toeneemt. Hoe bieden we die uitdaging het hoofd, zodat zorgprofessionals ook in de toekomst goede zorg kunnen blijven leveren? Die vraag staat centraal in het LAD-magazine nr. 43 (september 2023), dat onder meer een interview bevat met zorginnovatiestrateeg Lucien Engelen en KNO-arts Froukje Verdam.

Download als PDF

LAD-magazine, juni 2023

In het nieuwe LAD-magazine staan we stil bij het 75-jarig jubileum van de LAD: wat is er in al die jaren bereikt en wat brengt de toekomst? Daarnaast interviewden we Luuk Wouters die doordeweeks als huisarts werkt en in de weekenden clubarts is bij FC Den Bosch. Verder vertellen Veerle Smit en Romée Snijders, initiatiefnemers van het Compendium Geneeskunde, over hun initiatief om medische boeken inclusiever te maken.

Download als PDF

Jaarverslag 2022

In 2022 kwam de zorg verder onder druk te staan: de personeelstekorten en het ziekteverzuim braken record na record. De roep om goede arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden was groot, mede door de hoge inflatie en energieprijzen. Maar de financiële ruimte voor arbeidsvoorwaardelijke
verbeteringen was beperkt. Toch lukte het om 9 cao-akkoorden te bereiken. Daarnaast kreeg het project Gezond en veilig werken structureel vorm.

Download als PDF

LAD-magazine, maart 2023

In dit magazine gaan we onder andere in op het Convenant inspraak specialisten ouderengeneeskunde. Daarnaast interviewden we SEH-arts Heleen Lameijer over haar nieuwe boek en vertelt hematoloog Michel van Gelder over de deelname van zijn vakgroep aan het project Gezond en veilig werken.

Download als PDF

Basisartsenmagazine, 2022

De Jonge Specialist en de LAD hebben een nieuwe editie gemaakt van het Basisartsenmagazine, hét magazine voor net afgestudeerde geneeskundestudenten. Met het magazine willen we hen op weg helpen bij de start van hun artsenloopbaan.

Download als PDF

LAD-magazine, december 2022

In dit magazine gaan we onder meer in op de cao-inzet van de LAD voor 2023. Daarnaast interviewden we (onder andere) geneeskundestudent Nizar El Manouzi en radioloog Kees van Dijke, winnaar van de Opleidingsprijs 2022. Verder vertellen de procesbegeleiders van het project Gezond en veilig werken over hun ervaringen.

Download als PDF

LAD-magazine, september 2022

In dit magazine besteden we aandacht aan het project Gezond en veilig werken, vertelt Bas Bloem over het winnen van de Stevinpremie en interviewden we de initiatiefnemers van Arts in Balans.

Download als PDF

LAD-magazine, juni 2022

Hoe bepaalt de LAD of een cao-akkoord een goed akkoord is? In ons nieuwe LAD-magazine vertellen de onderhandelaars van de LAD er meer over. Verder lees je meer over het sociaal plan bij ziekenhuis Bernhoven en vertelt Peter van der Voort hoe hij zijn functie als intensivist combineert met zijn werk als Eerste Kamerlid voor D66.

Download als PDF

Jaarverslag 2021

In het jaarverslag blikt de LAD terug op de bereikte resultaten in het voorgaande kalenderjaar. In 2021 stond de zorg nog steeds onder grote druk als gevolg van COVID-19. Het ziekteverzuim nam toe, evenals de personeelstekorten. De roep om meer waardering, meer inspraak en een lagere werkdruk was groot, terwijl de financiële ruimte voor arbeidsvoorwaardelijke verbeteringen beperkt was. Dat zorgde regelmatig voor spanningen aan cao-tafels.

Download als PDF

LAD-magazine, maart 2022

In dit LAD-magazine zoomen we in op het coachingsprogramma van Challenge & Support, waaraan meer dan duizend medisch specialisten (in opleiding) de afgelopen vijf jaar hebben deelgenomen. Daarnaast interviewden we de artsen/directie van Hecht, de eerste GGD waar een Medische Adviesraad is opgericht. Verder bevat dit nummer de eerste column van onze nieuwe columnist Inoek Koopmans, anios interne geneeskunde. Zij vertelt over haar zoektocht om haar weg te vinden als kersverse dokter.

Download als PDF

LAD-magazine, december 2021

In dit magazine wordt onder meer ingegaan op drie pilots in instellingen die meedoen aan het project Gezond en veilig werken van de LAD. Daarnaast interviewden we Andy Hoepelman over het combineren van arts-zijn met topsport, vertellen jonge artsen van Zin in Zorg over het belang van buddy’s en mentoren, en gaan drie artsen in op de vraag hoe je je in de spreekkamer bewust kunt zijn van diversiteit en inclusie.

Download als PDF

LAD-magazine, september 2021

In dit magazine wordt onder meer ingegaan op de toegenomen interesse voor het vak van de arts infectieziektebestrijding. Daarnaast interviewden we gynaecoloog en coach Moniek de Boer en vertellen drie huisartsen wat de toegevoegde waarde is van innovatie in de huisartsenzorg. Verder bevat dit magazine een artikel over de theatervoorstelling ADEM en gaan we in op de vraag waarom veel cao-onderhandelingen moeizaam verlopen.

Download als PDF

LAD-magazine, juli 2021

In dit LAD-magazine vertellen vier jonge artsen waarom ze meedoen aan Zin in Zorg en wat ze de komende zes maanden willen veranderen. Daarnaast interviewden we huisarts Paul Prinsen Geerligs, sinds april bestuurslid bij de LAD, over zijn speerpunten. Verder wordt uitgebreid ingegaan op de nieuwe AMS, waarin is geregeld dat medisch specialisten in algemene ziekenhuizen vanaf hun zestigste het aantal diensten in de nacht kunnen afbouwen.

Download als PDF

Jaarverslag LAD 2020

2020 gaat de geschiedenisboeken in als hét jaar van COVID-19. Het beleid van de LAD kenmerkte zich in 2020 door het zo goed mogelijk ondersteunen van haar leden (‘zorg goed voor jezelf en voor elkaar’) en het regelen van de randvoorwaarden, zodat leden hun werk gezond en veilig konden doen.

Download als PDF

LAD-magazine, april 2021

In dit LAD-magazine gaan deskundigen in op de vraag hoe het personeelstekort in de zorg kan worden opgelost en gaan we uitgebreid in op een LAD-pilot bij GGD Hollands Midden om meer inspraak van artsen te organiseren. Daarnaast vertelt SEH-arts David Baden over het belang van acute zorg.

Download als PDF

LAD-magazine, december 2020

In dit LAD-magazine vertellen artsen over hun regierol tijdens de COVID-19 crisis, vertelt intensivist Diederik Gommers over het belang om de coronacrisis goed te duiden en wordt ingegaan op de vraag of beeldbellen een blijvertje is.

Download als PDF

Onderzoek Gezond en Veilig werken tijdens en na COVID-19

Wat ‘doet’ COVID-19 met de gezondheid van artsen? Hoe zit het met de fysieke en emotionele belasting? Wat zijn de gevolgen voor hun weerbaarheid? En wat hebben ze nodig om gezond en veilig te kunnen (blijven) werken? Kort gezegd waren dat de vertrekpunten voor een onderzoek dat de LAD in mei 2020 heeft uitgezet onder leden.

Lees hier de samenvatting.

Download als PDF

LAD-magazine, september 2020

In dit magazine wordt onder meer ingegaan op het dreigende tekort aan specialisten ouderengeneeskunde en de initiatieven die worden genomen om meer basisartsen te interesseren voor dit vak. Daarnaast interviewden we internist-intensivist Jeroen Schouten, die COVID-19 ondersteuning in Suriname startte, en gaan we in op ons onderzoek gezond en veilig werken, dat binnenkort wordt gepubliceerd.

Download als PDF

LAD-magazine, juli 2020

Het nieuwe LAD-magazine staat in het teken van COVID-19. Zo kijken artsen die een hoofdrol hadden tijdens deze crisis terug en vooruit, wordt ingegaan op de fysieke en mentale impact van deze crisis en vertelt een gepensioneerd huisarts waarom hij zijn witte doktersjas weer aantrok.

Download als PDF

Jaarverslag LAD 2019

“De problemen in de zorg lagen in 2019 onder een vergrootglas,” zegt voorzitter Suzanne Booij in het voorwoord van het Jaarverslag LAD 2019. Volgens haar kon je geen krant openen of er stond wel een artikel in over de hoge werkdruk, oplopende personeelstekorten, instellingen in financieel zwaar weer en moeizame fusies. Hoe de LAD dokters in deze roerige tijd ondersteunt en ontzorgt lees je in het jaarverslag 2019.

Download als PDF

Tips zorgprofessionals VVT om mentaal en fysiek fit te blijven

Artsen en andere zorgprofessionals werken momenteel onder extreme omstandigheden. Ze verrichten taken die ze niet gewend zijn, de werkdruk is hoog, het patiëntcontact moeilijk en het menselijk lijden indrukwekkend. Om artsen en andere zorgprofessionals in de VVT te ondersteunen, hebben de LAD en FBZ een flyer met tips uitgebracht om mentaal en fysiek fit te blijven.

Download als PDF

Tips zorgprofessionals gehandicaptenzorg om mentaal en fysiek fit te blijven

Artsen en andere zorgprofessionals werken momenteel onder extreme omstandigheden. Ze verrichten taken die ze niet gewend zijn, de werkdruk is hoog, het patiëntcontact moeilijk en het menselijk lijden indrukwekkend. Om artsen en andere zorgprofessionals in de gehandicaptenzorg te ondersteunen, hebben de LAD en FBZ een flyer met tips uitgebracht om mentaal en fysiek fit te blijven.

Download als PDF

Tips om mentaal en fysiek fit te blijven

Artsen en andere zorgprofessionals werken momenteel onder extreme omstandigheden. Ze verrichten taken die ze niet gewend zijn, de werkdruk is hoog, het patiëntcontact moeilijk en het menselijk lijden indrukwekkend. Om artsen en andere zorgprofessionals in ziekenhuizen te ondersteunen, hebben de Federatie Medisch Specialisten, LAD en De Jonge Specialist een flyer met tips uitgebracht om mentaal en fysiek fit te blijven.

Download als PDF

LAD-magazine, april 2020

In het nieuwste LAD-magazine wordt onder meer ingegaan op initiatieven die artsen zelf nemen om de geneeskunde duurzamer te maken. Daarnaast bevat dit nummer onder andere interviews met Kèren Zaccai, voorzitter van De Jonge Specialist, en Esther Helms, die behalve in een reguliere huisartsenpraktijk ook in een asielzoekerscentrum werkt.

Download als PDF

Statutenwijziging 2019

In de statuten is vastgelegd wat het doel is van de LAD, hoe de vereniging werkt en hoe de de LAD zich verhoudt tot de KNMG. De statuten zijn eind 2019 aangepast.

Download als PDF

LAD-magazine, december 2019

De LAD en De Jonge Specialist gaan zich in 2020 nadrukkelijker richten op de startende basisarts, die vaak voor tal van keuzemomenten staat: ga je voor een opleidingsplek, wil je promoveren of word je eerst anios? Lees er meer over in het december-nummer van ons LAD-magazine.

Download als PDF

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement van de LAD is een aanvulling op en uitwerking van bepalingen in toepasselijke wet- en regelgeving en de statuten.

Download als PDF

LAD-magazine september 2019

“Palliatieve zorg is doodgewoon”, vindt longarts Sander de Hosson, maar hij merkt dat praten over de dood nog in de taboesfeer zit. In het nieuwe LAD-magazine vertelt hij waarom hij regelmatig op het podium klimt om aandacht te vragen voor palliatieve zorg. “Iedere arts moet daarover kennis en kunde hebben.”

Download als PDF

LAD-magazine, juli 2019

Zeven op de tien geneeskundestudenten moeten gemiddeld een halfjaar wachten voordat ze met hun coschappen kunnen beginnen. Hoog tijd dat dat verandert, bepleiten de LAD en De Geneeskundestudent in het nieuwe LAD-magazine.

Download als PDF

Jaarverslag LAD 2018

8 cao-akkoorden, 40 sociaal plannen, 2.239 individuele vragen/dossiers, 2.000 nieuwe leden, nieuwe trainingen voor diverse ledengroepen én een voorzitterswissel: het zijn een paar ‘wapenfeiten’ uit 2018 die staan beschreven in het LAD jaarverslag.

Download als PDF

LAD-magazine, maart 2019

Wat betekent het stuklopen van de onderhandelingen voor een nieuw pensioenstelsel voor het pensioen van artsen en zorgprofessionals? Lees het in de maart-editie van ons magazine. Dit nummer bevat verder (o.a.) een artikel over de vernieuwde opleiding forensische geneeskunde en een artikel over het voornemen van staatssecretaris Blokhuis om diensten voor alle psychiaters te verplichten.

Download als PDF

LAD-magazine, december 2018

Het artsentekort in de ‘uithoeken’ van Nederland is een groeiend probleem. Wat opvalt, is dat juist in deze regio’s creatieve oplossingen worden bedacht om nieuwe artsen aan te trekken, vaak samen met de gemeente, Provincie en zorgverzekeraar(s). In het nieuwe LAD-magazine zoomen we in op initiatieven in Zeeland. “Iedereen die hiernaartoe verhuist, is blij met die keuze.”

Download als PDF

LAD-magazine, september 2018

Huisartsen in gezondheidscentra kunnen sinds vorig jaar via het lokaal overleg huisartsen (LOH) meepraten over de kwaliteit, continuïteit en doelmatigheid van de zorg. In hoeverre zijn die LOH’s intussen van de grond gekomen en wat levert het huisartsen op? “Meer invloed hebben is niet alleen leuk, maar leidt vooral ook tot betere zorg”, zeggen huisartsen Jeske van Hoek en Eva Brandse in het nieuwe LAD-magazine.

Download als PDF

LAD-magazine, juli 2018

Welke maatregelen maken de opleiding tot arts Maatschappij & Gezondheid aantrekkelijker? Wat betekent de BIG-registratie voor technisch geneeskundigen? En hebben artsen en andere zorgprofessionals baat bij googelende patiënten die zelf hun diagnose stellen? Lees het in het juli-nummer van ons magazine.

Download als PDF

Jaarverslag 2017

7 cao-akkoorden, 50 sociaal plannen, 2.500 individuele vragen/dossiers, een oplossing voor de pensioenaftopping en ruim 3.000 nieuwe leden: het zijn een paar resultaten die de LAD in 2017 bereikte en die worden toegelicht in het jaarverslag.

Download als PDF

LAD-magazine, april 2018

Hoe ver zijn psychiaters met het oprichten van medische staven? Wat is de toegevoegde waarde van een tropenarts? En leidt taakherschikking tot betere zorg aan patiënten? Lees het in ons LAD-magazine, dat op 22 maart is verschenen.

Download als PDF

Toolkit oprichten medische staf (ggz)

Om psychiaters te helpen bij het oprichten van een medische staf, hebben de LAD en Federatie Medisch Specialisten de ‘Toolkit oprichten medische staf’ gepubliceerd, die houvast biedt via acht stappen.

Download als PDF

LAD-magazine, december 2017

Wat is de meerwaarde van een innovatieprofiel in de medische vervolgopleidingen? Wat is de laatste stand van zaken van de AMS? En wat heeft de campagne ‘Betere zorg begint met een goed gesprek tussen arts en patiënt’ een jaar na de lancering opgeleverd? In het nieuwe LAD-magazine wordt uitgebreid op deze onderwerpen ingegaan.

Download als PDF

LAD-magazine, september 2017

Wat als je vermoedt dat een collega met een verslaving kampt? Zeg je er wat van en hoe dan? In het nieuwe LAD-magazine wordt uitgebreid ingezoomd op ABS-artsen, het hulpprogramma van KNMG voor artsen met een verslaving.

Download als PDF

Opleidingsspecial LAD-magazine

Jaarlijks melden zich veel meer basisartsen voor een ‘ziekenhuisspecialisme’ dan er aan opleidingsplaatsen zijn. Omgekeerd krijgen ‘onbekende’ specialismen (vooral binnen de sociale geneeskunde) hun opleidingsplaatsen niet gevuld. De LAD en De Geneeskundestudent pleiten in een gezamenlijke special voor meer focus op ‘onbekende’ specialismen tijdens de geneeskundeopleiding.

Download als PDF

LAD-magazine, juli 2017

Is er voldoende empathie in de spreekkamer, vroegen we onze leden onlangs. Ze reageerden massaal op de poll op onze website en de uitslag staat in het nieuwe LAD-magazine, dat op 29 juni is verschenen.

Download als PDF

Jaarverslag 2016

3.000 nieuwe leden, 5 cao-akkoorden, bijna 80 sociaal plannen en 2.700 afgehandelde individuele vragen/dossiers: dat 2016 een bewogen jaar was voor de LAD, laat het jaarverslag zien, dat dit jaar in een geheel nieuwe opzet is verschenen.

Download als PDF

LAD-magazine, april 2017

Stop met de ‘verplicht in loondienst’-discussie en gun de zorg rust. Die oproep doen VvAA-directeur Edwin Brugman en LAD-directeur Caroline van den Brekel in het nieuwe LAD-magazine aan een nieuw kabinet.

Download als PDF

Gewijzigde statuten 2017

In de statuten is vastgelegd wat het doel is van de LAD, hoe de vereniging werkt en hoe de de LAD zich verhoudt tot de KNMG. De statuten zijn in 2017 aangepast.

Download als PDF

KDC-brochure

Heeft u vragen over uw arbeidsovereenkomst? Dreigt u in een arbeidsconflict te raken? Gaat uw instelling fuseren en vraagt u zich af of uw belangen wel goed zijn meegewogen? Met al dat soort vragen kunt u terecht bij het Kennis- en DienstverleningsCentrum (KDC), een initiatief van de LAD en Federatie Medisch Specialisten.

Download als PDF

Modelinstructie aios en anios werkzaam in een zorginstelling

Wat zijn de verantwoordelijkheden van a(n)ios? Wanneer moet hij iets afstemmen met zijn opleider? En welke taken mag de a(n)ios zelfstandig verrichten? Dit alles staat beschreven in de nieuwe ‘Modelinstructie aios en anios werkzaam in een zorginstelling’.

Download als PDF

Salarisrichtlijnen LAD 2017

Over het algemeen is een cao van toepassing ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden. In
sommige gevallen bestaat er geen cao. Voor die gevallen heeft de LAD voor twee functies,
namelijk de medisch specialist en geneeskundig adviseur, salarisrichtlijnen
opgesteld. Onze leden kunnen deze als leidraad gebruiken bij de
arbeidsvoorwaardenonderhandeling met hun nieuwe werkgever.

Download als PDF

Strategisch beleidsplan 2016-2019

In het Strategisch Beleidsplan heeft de LAD uiteengezet wat de beleidsdoelstellingen voor de periode 2016-2019 zijn.

Download als PDF

Positioneringsnota: de positie van de universitair medisch specialist

Hoe ziet de positie van de 4.300 universitair medisch specialisten in Nederland eruit in het veranderende zorglandschap? En hoe zorgt hun positionering ervoor dat ze de beste zorg blijven leveren? Dat staat beschreven in een nieuwe ‘Positioneringsnota’ van de Federatie Medisch Specialisten en de LAD.

Download als PDF