skip to Main Content

Capaciteitsorgaan adviseert hogere instroom in diverse medische vervolgopleidingen

Het Capaciteitsorgaan adviseert een hogere instroom in een aantal medische vervolgopleidingen. De komende jaren moeten onder andere meer huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, sociaal geneeskundigen en verslavingsartsen worden opgeleid. Dat is nodig met het oog op de arbeidsmarkttekorten, hoge uitstroom en de toenemende zorgvraag voor deze beroepen.

Volgens het Capaciteitsorgaan is een hogere instroom noodzakelijk om te voorkomen dat zorgaanbod en zorgvraag verder uiteenlopen. Neem de huisartsen. Het aantal huisartsen is de afgelopen drie jaar weliswaar toegenomen met iets meer dan 5%, maar omgekeerd zal 28% van de huidige huisartsen de komende tien jaar uitstromen. Daartegenover staat dat de zorgvraag de komende tien jaar zal groeien met meer dan 10% vanwege demografische ontwikkelingen, zoals een vergrijzende patiëntenpopulatie. Het advies voor de opleiding huisartsgeneeskunde is daarom om de jaarlijkse instroom te verhogen van 921 (vorige advies) naar 1.190 aios, een stijging van bijna 30%.

Krappe arbeidsmarkt

Ook in de sociale geneeskunde moeten meer aios worden opgeleid. Het advies voor de 18 verschillende opleidingen in de sociale geneeskunde (zoals jeugdarts, bedrijfs- en verzekeringsartsen) is om jaarlijks 1.070 aios in te laten stromen; 389 meer (+56%) dan drie jaar geleden.
Het Capaciteitsorgaan roept wel de vraag op welke instroom is te realiseren gezien de krapper wordende arbeidsmarkt. Zo worden bij vrijwel de hele sociale geneeskunde al jaren minder aios opgeleid dan de geadviseerde instroom, omdat het moeilijk is basisartsen te enthousiasmeren voor de opleiding.

Evenwicht

Het instroomadvies voor specialisten ouderengeneeskunde is verhoogd van 260 naar 305 aios per jaar; een stijging van 17% die nodig is om in 2040 een evenwicht te bereiken tussen vraag en aanbod. Verder adviseert het Capaciteitsorgaan om jaarlijks 33 aios tot verslavingsarts op te leiden; in het vorige advies waren dat er nog 19. Alleen bij de opleiding tot arts verstandelijk gehandicapten (arts VG) is het instroomadvies gedaald (van 60 naar 43), maar het ligt nog altijd ver boven het momenteel beschikbare en benutte aantal opleidingsplaatsen. Het is belangrijk die 43 plaatsen gevuld te krijgen om ook daar in de toekomst aan de vraag te kunnen voldoen.

Reactie LAD

De LAD hoopt dat het ministerie van VWS het advies van het Capaciteitsorgaan overneemt, maar benadrukt ook dat de tekorten bij bepaalde artsengroepen niet (alleen) kunnen worden opgelost met een hogere instroom, omdat bij andere specialismen juist een overschot bestaat. De LAD pleit er daarom al langere tijd voor geneeskundestudenten tijdens de opleiding breed kennis te laten maken met het artsenvak en ook aandacht te hebben voor de minder bekende specialismen.

Over het Capaciteitsorgaan


Het Capaciteitsorgaan is een onafhankelijke stichting en adviseert de ministers van VWS en OCW over de gewenste instroom in diverse (medische) vervolgopleidingen in de zorg en in de initiële opleiding geneeskunde. Het bestuur van het Capaciteitsorgaan bestaat uit drie categorieën vertegenwoordigers: organisaties van beroepsbeoefenaars, opleidingsinstellingen en zorgverzekeraars. De LAD is in de eerste categorie vertegenwoordigd en op die manier nauw betrokken bij de totstandkoming van de ramingen van het Capaciteitsorgaan.

Lees meer op de website van het Capaciteitsorgaan.