skip to Main Content

NFU komt met eindbod Cao UMC

In reactie op een ultimatum van de LAD en de andere vier werknemersorganisaties (FNV, FBZ, NU’91 en CNV) heeft de NFU een eindbod gedaan voor een nieuwe Cao UMC. De voorgestelde cao heeft een looptijd van twee jaar en zou 1 januari 2022 in moeten gaan. Artsen werkzaam in umc’s worden op korte termijn over het eindbod geraadpleegd.

Werknemers in schalen 7 t/m 10 in de functiefamilies Verzorging en Verpleging, Klinisch (mede)behandelen, Klinisch Ondersteunen en Analytisch Personeel krijgen per 1 augustus 2022 een salarisverhoging van 3,5%. Daarnaast ontvangen deze medewerkers in januari 2022 een eenmalige uitkering van 3,5% van twaalf maal het in juli 2021 voor hen geldende salaris, ter compensatie van het ‘verloren’ jaar 2021.

De salarissen van alle overige medewerkers, waaronder artsen, worden per 1 augustus 2022 verhoogd met 1%. Daarnaast ontvangen deze medewerkers in januari 2022 een eenmalige bruto uitkering van € 750 euro (deeltijders naar rato), ter compensatie van het ‘verloren’ jaar 2021.

De salarisstijging in 2023 is nog niet bekend en hangt af van de OVA-ruimte. Maar ook die ruimte zal gedifferentieerd worden ingezet voor de genoemde groepen.

Enkele andere punten in het eindbod zijn:

  • Relevante werkervaring wordt meegeteld bij de inschaling van professionals in opleiding en ziekenhuisapothekers, klinisch chemici, klinisch fysici en psychologen in opleiding.
  • De NFU wil zich inspannen om aios gedurende hun opleiding in dienst te houden bij het UMC zodat zij niet gedurende de opleiding tal van keren moet wisselen van werkgever en dus te maken krijgt met wisselende arbeidsvoorwaarden en pensioenfonds.
  • Na de 3e maand zwangerschap tot aan de bevalling en gedurende de periode van borstvoeding/kolven tot zes maanden na de bevalling hoeven geen late en nachtdiensten te worden verricht.
  • Invoering thuiswerkvergoeding van € 2,- netto per dag.
  • Afspraken over afronding van de LOAZ-afspraak over modernisering van hoofdstuk 15 (het hoofdstuk voor universitair medisch specialisten). Daarbij komen in elk geval de volgende thema’s aan bod: arbeidsverhoudingen, arbeidsvoorwaarden, positionering en arbeidsomstandigheden, het perspectief van jonge dokters en levensfasebeleid.
  • Er wordt een limitatieve lijst (kwaliteits)registers opgesteld waarvan de inschrijvings- en opleidingskosten worden vergoed.
  • Afspraken over het opnemen van een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer voor aios in de lokale reiskostenregelingen.
  • Onderzoekers in opleiding (oio’s) kunnen tijdens hun opleiding op eigen verzoek hun arbeidsovereenkomst verlengen met de duur van genoten zwangerschaps- en bevallingsverlof.

Een aantal inhoudelijke punten in het voorstel van de NFU zijn conform de inzet van de LAD zoals het meetellen van ervaringsjaren, het detacheren van aios, beperking van diensten tijdens en na de zwangerschap en invoering van de thuiswerkvergoeding. Een pijnpunt is de gedifferentieerde salarisverhogingen. Op basis van de uitkomst van de ledenraadpleging wordt besloten wel of niet in te stemmen met het eindbod van de NFU.

Download hier het volledige eindbod van de NFU.

Als u vragen heeft naar aanleiding van dit bericht, kunt u bij ons terecht via 088 – 13 44 112 of bureau@lad.nl.