skip to Main Content

Actuele ontwikkelingen voor umc-medewerkers


De cao-partijen voor de Cao UMC hebben een landelijke afspraak gemaakt over de compensatie van zogenoemde verschoven uren. Daarnaast is de tekst van de cao aangepast aan de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en zijn filmpjes gemaakt over de gevolgen van de Wnra. Verder heeft de NFU laten weten dat werknemers in 2020 niet hoeven bij te dragen aan de reparatie van het derde WW-jaar. Tot slot zijn nieuwe brochures gepubliceerd over de gevolgen van ontslag.

Afspraak compensatie verschoven uren

In het akkoord voor de huidige Cao UMC stond dat de cao-partijen nog nadere afspraken zouden maken over de compensatie van verschoven uren. Afgesproken is nu dat de werkgever de medewerker kan vragen een dienst te verschuiven binnen 24 uur of op een vrije dag een dienst te draaien. Dit kan alleen als problemen rond het vullen van diensten niet binnen het team kunnen worden opgelost. De medewerker wordt hiervoor extra gecompenseerd (€ 90,- bruto per verschoven dienst). De regeling compensatie verschoven uren treedt in werking per 1 januari 2020. In september 2020 zullen cao-partijen het gebruik van de regeling evalueren.

Deze regeling zal worden opgenomen in de nieuwe uitgave van de Cao umc, die vanaf 1 januari 2020 in werking treedt in verband met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Lees hier de volledige tekst van de regeling.

Wnra: wat betekent het?

De Wnra heeft als doel de positie van ambtenaren zoveel mogelijk gelijk te stellen met die van andere werknemers. Werknemers in zes umc’s (Amsterdam UMC locatie AMC, Erasmusmc, LUMC, Maastricht UMC+, UMCG en UMCU) vallen nu namelijk nog onder het ambtenarenrecht. Dat betekent dat ze via een eenzijdig aanstellingsbesluit worden aangenomen en dat geschillen met de werkgever door de bestuursrechter worden getoetst. Dat verandert vanaf 1 januari 2020. Werknemers komen dan meteen onder het arbeidsrecht te vallen. Dat betekent dat ze op basis van een arbeidsovereenkomst worden aangenomen, die werknemer en werkgever beide tekenen. Daarnaast is bij een arbeidsgeschil niet langer de bestuursrechter, maar de kantonrechter of het UWV in beeld. In de zes betrokken umc’s is afgesproken dat niemand een nieuwe arbeidsovereenkomst krijgt voorgelegd en dat de aanstelling automatisch wordt omgezet. Voor de werknemers van Amsterdam UMC locatie VUmc en Radboudumc verandert er niets; zij vielen al onder het arbeidsrecht. Wilt u meer weten over de gevolgen van de Wnra? Bekijk dan de filmpjes die de NFU en de werknemersorganisaties hebben gemaakt.

Reparatie derde WW-jaar

In de Cao UMC 2018-2020 is afgesproken dat werknemers vanaf 1 januari 2020 via een premie gaan bijdragen aan de reparatie van het zogeheten derde WW-/WGA-jaar. De NFU heeft in kaart gebracht dat de kosten van deze reparatie per werknemer zo minimaal zijn, dat in 2020 geen premie bij umc-werknemers wordt geïnd.

In 2016 is de maximale duur van de Werkloosheidswet (WW) en de Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) teruggebracht van 38 naar 24 maanden. Vooruitlopend hierop hebben het kabinet en sociale partners in het Sociaal Akkoord van 2013 afgesproken deze versobering in cao’s te repareren. In de praktijk betekent dit dat in cao’s vaak wordt afgesproken dat werkgever en werknemer hier beide aan bijdragen.

In de Cao UMC 2018-2020 zijn hier ook afspraken over gemaakt, die ingaan op 1 januari 2020 (zie bijlage P – BWUMC in de cao). Afgesproken is dat de werknemersbijdrage wordt gebaseerd op de uitkeringslast in het voorgaande jaar. De NFU heeft onlangs berekend dat die uitkeringslast hooguit op twee ton zou uitkomen; omgerekend is dat een premie van 0,006% van het sociale verzekeringsloon. Omdat het om zo’n minimale bijdrage gaat, heeft de NFU besloten dat werknemers in 2020 nog niet hoeven bij te dragen; pas als het percentage twee decimalen achter de komma bedraagt (minimaal 0,01%) wordt premie geïnd. Als werknemersorganisaties zijn we uiteraard blij met dit besluit.

Brochure ontslag

Tot slot hebben de cao-partijen een brochure gemaakt over de gevolgen van ontslag: wat betekent dat voor uw inkomen en hoe komt u weer aan het werk? De brochure is zowel in het Nederlands als Engels beschikbaar.