skip to Main Content

Onderhandelaarsakkoord nieuwe Cao GGZ

Vakbonden LAD/FBZ, FNV en CNV hebben op maandagavond 20 december een onderhandelaarsakkoord bereikt met de Nederlandse ggz voor de ruim 100.000 werknemers in de geestelijke gezondheidszorg. Naast verhoging van de salarissen en toeslagen zijn er afspraken gemaakt over een balansbudget van 500 euro voor alle leeftijdsgroepen en de mogelijkheid om vier jaar voor de AOW-leeftijd minder te gaan werken.

Omdat de huidige cao op 1 december afliep, zijn de cao-partijen dit najaar in overleg gegaan over een nieuwe cao. Na vier onderhandelrondes werd een akkoord bereikt voor een cao die loopt van 1 december 2021 tot en met 31 december 2024.

Belangrijkste afspraken

 • De salarissen worden zowel in 2022 als in 2023 en 2024 met 2% verhoogd.
 • Werknemers krijgen een thuiswerkvergoeding van € 2,00 per thuiswerkdag.
 • Tijdens de looptijd van de cao wordt onderzocht hoe de werkdruk onder psychiaters, verslavingsartsen en andere artsen/zorgprofessionals in dienstverband kan worden verminderd, aangezien de toename van het aantal zzp’ers voor hen mogelijk werkdrukverhogend werkt bij de invulling van diensten. Uiterlijk 1 januari 2023 zal het onderzoek worden afgerond met concrete adviezen voor implementatie.
 • Tijdens de looptijd van de cao wordt onderzocht hoe psychologische en verpleegkundige beroepen meer invloed en zeggenschap kunnen krijgen op het beleid van hun ggz-instelling. Bestaande/voorgenomen vormen van medezeggenschap, zoals een medische staf, blijven bestaan/mogelijk. Een evaluatie van de effecten van de afspraak uit de vorige cao om medische staven in te stellen maakt hier onderdeel van uit.
 • De kosten voor scholing/opleiding/studies die door de wet, cao of werkgever verplicht worden gesteld, worden volledig in tijd en geld vergoed.
 • Alle werknemers krijgen vanaf 1 januari 2022 een balansbudget van maximaal 500 euro bruto per jaar (op basis van een voltijd contract). Ze kunnen zelf kiezen of ze dit budget gebruiken voor persoonlijke ontwikkeling, extra vrije dagen, deelname aan het generatiepact of dat ze het bedrag laten uitbetalen.
 • Het artikel over het budget persoonlijke kosten voor medisch specialisten wordt uitgebreid. Het budget kan ook worden gebruikt voor lidmaatschapskosten van een wetenschappelijke vereniging/beroepsvereniging. Datzelfde geldt voor de kosten van individuele vakliteratuur.
 • Aios werken 48 uur per week, inclusief opleidingsuren. Er zijn signalen dat de 10 opleidingsuren niet altijd worden gehaald. Daarom wordt gedurende de looptijd van de cao een gezamenlijk onderzoek gestart om de knelpunten te verhelderen en oplossingsrichtingen te formuleren.
 • De onregelmatigheidstoeslag die werknemers ontvangen, wordt verhoogd met twee periodieken.
 • Het minimumaantal hersteluren na oproep wordt verhoogd van 6 naar 8 uur.
 • De vergoeding van de bereikbaarheidsdiensten wordt verdubbeld. Dit geldt voor aanwezigheids-, bereikbaarheids- en consignatiediensten.
 • Bij een oproep voor een verschoven of een extra dienst binnen 48 uur, krijgen werknemers naast het uurloon een vergoeding op basis van de regeling overwerk (nu is dat binnen 24 uur).
 • Er is een generatieregeling afgesproken. Vier jaar voor hun AOW-gerechtigde leeftijd kunnen werknemers met een belastende functie minder uren gaan werken.
 • De eigen bijdrage van de reiskosten woon-werk wordt gehalveerd.
 • Coassistenten krijgen – indien zij twee maanden of langer coschappen lopen bij een instelling – een bruto onkostenvergoeding van 100 euro per maand gedurende de gehele periode. Deze regeling gaat in voor coschappen die starten vanaf september 2022.

LAD-leden die onder de Cao GGZ vallen, hebben per mail een uitnodiging ontvangen om hun stem uit te brengen op het akkoord. Stemmen kan tot vrijdag 21 januari 12.00 uur. Heeft u deze mailing onverhoopt niet ontvangen? Stuur dan z.s.m. een mail naar bureau@lad.nl.

Download het onderhandelaarsakkoord