skip to Main Content

Overeenstemming over teksten Cao Ziekenhuizen

In januari en februari is hard gewerkt aan het omzetten van het onderhandelaarsresultaat voor de nieuwe Cao Ziekenhuizen in een cao-tekst. De verwachting is dat de definitieve cao-tekst begin maart voor iedereen beschikbaar is.

De afspraken waarbij in het onderhandelaarsresultaat een ingangsdatum is afgesproken gaan (eventueel met terugwerkende kracht) in op de afgesproken datum. Afspraken waarbij geen ingangsdatum is afgesproken gaan in per 1 april 2019 (de ingangsdatum van de nieuwe cao).

Voorbeelden afspraken met ingangsdatum

  • Salarisverhogingen (1 januari 2020 en 1 januari 2021);
  • De data waarop je in dienst moest zijn om recht te hebben op de eenmalige uitkering (onafgebroken tussen 1 april 2019 t/m 31 december 2019);
  • Verruiming voor verschoven diensten van 24 naar 72 uur (deze regeling geldt vanaf 1 januari 2020 tot einde looptijd cao, 1 juli 2021).

De bonden hebben geprobeerd om met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) afspraken te maken zodat meer mensen in aanmerking te laten komen voor de eenmalige uitkering. Denk hierbij aan mensen die na 1 april 2019 in dienst zijn gekomen (uitkering naar rato), mensen met een oproepcontract en bij medewerkers waarbij sprake was van een korte werkonderbreking. Tevens hebben we geprobeerd de regeling voor verschoven diensten door te laten lopen na het verstrijken van de cao op 1 juli 2021. Helaas hebben we hier met de NVZ geen afspraken over kunnen maken. Zij houden vast aan de genoemde data en afspraken in het onderhandelaarsresultaat.

Voorbeelden van afspraken die per 1 april 2019 ingaan

  • Artikel 3.2.19: tijd voor het volgen van een e-learning module;
  • Artikel 10.2.lid 4: rusttijd na bereikbaarheid;
  • Artikel 6.7.lid 4: rusttijd na nachtdiensten van 02.00 uur van 8 naar 14 uur;
  • Artikel 10.6: gewijzigde afspraken over de betaling van pauze in de nacht;
  • Artikel 3.2.6: ingangsdatum vergoeding kwaliteitsregister;
  • Artikel 7.1.3.lid 5: inschaling basisartsen en artikel en 7.3.1 lid 4: inschaling aio’s.

Wij wijzen u op het recht op compensatie van bovengenoemde afspraken per 1 april 2019. Ze gelden met terugwerkende kracht. Dat betekent dat u recht heeft op een vergoeding vanaf de startdatum 1 april 2019. Wij adviseren hiervan ook echt gebruik te maken. Heeft u hier ondersteuning bij nodig? Neem dan contact op het Kennis- en dienstverleningscentrum via 088 – 13 44 112.

Onkostenvergoeding coassistenten

LAD/FBZ is nog in overleg met de NVZ om tot een gezamenlijke uitwerking van de cao-afspraak rondom de onkostenvergoeding voor coassistenten te komen.
Afronding nieuwe cao

Met het vastleggen van de afspraken uit het onderhandelaarsresultaat in cao-teksten, ronden we de activiteiten van de nieuwe cao af. De cao-teksten komen uiteindelijk ook in de vernieuwde digitale cao app beschikbaar. In het voorjaar 2021 beginnen de voorbereidingen voor de nieuwe cao-ronde.