skip to Main Content

Andere oplossingen nodig voor terugdringen flex arbeidsmarkt

 

De LAD herkent de analyse van de commissie Borstlap dat flexibilisering op de arbeidsmarkt is doorgeslagen. Ook in de zorg. Beroepsgroepen als bijvoorbeeld psychiaters kiezen nu te vaak voor het zelfstandig ondernemerschap.

Omdat de tarieven onder druk staan, staat de inkomenspositie van sommige zzp’ers onder druk. Dit maakt hun beroep onaantrekkelijk. Daar staat tegenover dat zzp’ers in andere beroepsgroepen juist meer verdienen dan werknemers in loondienst. Dit geldt met name voor beroepen in de hoogste loonschalen. Dit heeft tot gevolg dat de zorg duurder wordt. Vanuit de politiek is er druk om de zorgkosten juist terug te dringen. Dit zorgt ervoor dat minder personeel wordt ingezet, waardoor de werkdruk voor de vaste werknemers juist steeds groter wordt, ook omdat zij de diensten moeten opvangen die zzp’ers soms niet willen draaien. De LAD vindt dat deze trend gekeerd moet worden. In cao-onderhandelingen zetten we dan ook in op het terugdringen van flex en het bevorderen van vaste contracten. Zo is  in de nieuwe Cao VVT afgesproken ervoor te zorgen dat 90% van de werknemers een vast contract heeft.

Andere oplossingen nodig

De oplossingen die de commissie Borstlap aandraagt om externe flex terug te dringen, verwijst de LAD grotendeels naar de prullenbak. Zo stelt de commissie voor dat de werkgever eenzijdig het loon, de werkuren, werklocatie, functie en arbeidstijden van de werknemer mag wijzigen. De LAD vindt dit onbegrijpelijk. Dit werpt ons honderd jaar terug in de tijd: de macht over het arbeidscontract komt weer volledig bij de werkgever te liggen. De LAD vindt het risico van fluctuaties in werk of opdrachten een ondernemersrisico. Terwijl dit dus thuis hoort bij de werkgever, schuift de commissie Borstlap dit zonder pardon op het bordje van de werknemer.

Flex anders vormgeven

Wat de vakbond voor artsen betreft moet interne flex vooral worden vormgegeven door scholing en loopbaanbegeleiding van werknemers, zodat werknemers goed inzetbaar zijn binnen de organisatie. Maar ook door werknemers die extra inspringen in tijden van drukte extra te belonen. Verder moeten werknemers een grotere invloed hebben op werktijden, werkroosters, het beleid van de instelling en de wijze van zorgverlening. Verbetering van de positionering van zorgprofessionals zorgt voor het terugdringen van ziekteverzuim en een betere bezetting.

Ontslagbescherming blijft nodig

Een ander voorstel dat wat de LAD betreft van tafel moet, is ontslag wegens disfunctioneren of een andere ‘in de persoon van werknemer gelegen ontslaggrond’ altijd toe te kennen. Als een dergelijke ontslaggrond wordt opgevoerd, is het niet meer dan normaal dat een werkgever dit ook kan onderbouwen. De LAD komt in de individuele belangenbehartiging van haar achterban helaas zeer geregeld zaken tegen waarin disfunctioneren als ‘smoes’ wordt gebruikt om te proberen iemand te ontslaan. Nu kan zo’n ontslag vaak tegengehouden worden. Als er echt iets valt aan te merken op het functioneren van een werknemer, is de werkgever verplicht een verbetertraject aan te bieden. Dit past juist heel goed in het investeren in de ontwikkeling van werknemers, zoals de commissie Borstlap graag wil. Alleen een hoge boete is volgens de LAD niet genoeg om misbruik van deze ontslaggrond tegen te gaan.

Doelen transitievergoeding

Behalve ontslag makkelijker maken, wil de commissie Borstlap de transitievergoeding omvormen tot een extra persoonlijk ontwikkelbudget. Wat de LAD betreft is de transitievergoeding niet alleen bedoeld als investering in de ontwikkeling van de werknemer, maar ook om de werknemer de tijd en mogelijkheid te geven zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden (zoals: lager/geen inkomen, vervallen eventuele andere voorzieningen als leaseauto, telefoon, internetvergoeding). Ook over dit voorstel zijn we daarom niet enthousiast.

Verkorten loondoorbetaling bij ziekte

Het verkorten van de doorbetalingstermijn bij ziekte van twee naar één jaar, wijst de LAD eveneens af. Dit is een duidelijke verslechtering voor werknemers: ze ontvangen minder inkomen dan nu in de meeste cao’s. Het wordt ook moeilijker weer werk te vinden.

Meer investeren in scholing en ontwikkeling

De LAD is positief over de nadruk die de commissie Borstlap legt op scholing en ontwikkeling voor werknemers. Werkgevers moeten hier meer in investeren. Ook delen we het belang van autonomie voor werknemers. Wat ons betreft gaat het dan niet alleen over werktijden en werkroosters, maar juist ook over meepraten over het algemeen beleid van een instelling en de wijze waarop zorg wordt verleend. Daarom zetten we ons in voor een betere positionering van zorgprofessionals binnen de instellingen.

Meer lezen?

Download het Eindrapport In wat voor land willen wij werken van de Commissie Regulering van Werk (ook commissie Borstlap genoemd).