skip to Main Content

Tweede overlegronde Cao Jeugdzorg stelt vakbonden teleur

Op dinsdag 16 maart 2021 overlegden vakbonden FNV, CNV en LAD/FBZ voor de tweede maal met de werkgevers (Jeugdzorg Nederland) over de nieuwe Cao Jeugdzorg.

Ondanks dat de werkgevers aangaven met een herziene inzetbrief te komen bleek de nieuwe inzetbrief vrijwel identiek. Nog steeds zetten de werkgevers in op 0% loonsverhoging met dezelfde verslechteringen zoals het verlagen van het percentage doorbetaling bij ziekte en het vervangen van de oude transitievergoeding uit de cao door een ongunstiger regeling. Enige verschil is de belofte dat het geld dat dat deze bezuinigingen oplevert weer ten goede komt aan de werknemers. Ofwel dat er onder aan de streep in ieder geval geen negatieve uitkomst is.

Teleurgesteld

Vakbonden hebben aangegeven dat onderhandelen over een nieuwe cao met een gesloten portemonnee onmogelijk is. Professionals verdienen waardering in de vorm van een goede cao. En daar past de door werkgevers voorgestelde nullijn niet bij. We willen naast loon spreken over essentiële onderwerpen als eerder stoppen met werken, duurzame inzetbaarheid, scholing en opleiding, werkdruk en thuiswerk/reiskosten.

Financiële positie sector en werkgevers

Vakbonden rekenen werkgevers de verder verslechterde financiële situatie aan, terwijl we in 2019 samen constateerden dat het toen al de slechtst wenselijke situatie was. Vakbonden verwachten van werkgevers dat zij zich steviger positioneren onder andere via Jeugdzorg Nederland door vaker, harder en zichtbaarder op de trom te slaan over de grote problemen in de sector. We willen dat werkgevers regelen dat er financiële middelen komen voor een goede cao en daarmee hun professionals waarderen. En dat kan ook. Door (mede) onze acties is inmiddels geregeld dat gemeenten faire tarieven moeten betalen. En als zij dat niet doen, dan is daar een procedure voor (escalatieladder). Er liggen voldoende aanknopingspunten om faire tarieven af te dwingen. Verder gebeurt er nog te weinig met het afgesloten protocol om de administratieve lasten te verminderen.

Hoe nu verder?

De vakbonden willen dat de werkgevers:

  • Openlijk bekennen dat hun professionals meer waardering verdienen, ook op arbeidsvoorwaardelijk vlak en toegeven dat het blijven opereren binnen ‘de huidige marges’ niet langer kan.
  • Meer inzicht en openheid geven over wat zij concreet doen om tot een betere financiële positie te komen.
  • Aangeven hoe ze denken tot een cao te komen zonder financiële ruimte. Daar hoort voor de vakbonden bij dat de voorgestelde verslechteringen van tafel gaan.

Afgesproken is dat Jeugdzorg Nederland schriftelijk zal reageren op de vragen van de bonden. Pas daarna wordt een nieuwe datum gepland voor een vervolgoverleg.